ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Βασιλείου, Φίλων, «Szabó A. - E. Maula, “Enklima-Ἔγκλιμα”. Untersuchungen zur Frühgeschichte der griechischen Astronomie, Geographie und der Sehnentafeln. Εἰσαγ., Ἰ. Ξανθάκη-Φ. Βασιλείου, Ἀθῆναι-Athen, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν-Akademie Athen . (Forschungsinstitut für griechische Philosophie), 1982, 253+26 σ. σχήματα ἐκτὸς κειμένου» , , σσ. 456-462

2. Βασιλείου, Φίλων, «Aristotle and the Philosophy of Mathematics», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Τόμος Δ΄, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 367-375

3. Maula, Εrkka, Enklima - Ἔγκλημα. Untersuchungen zur Frühgeschichte der griechischen Astronomie, Geographie und der Sehnentafeln, Ἀθῆναι-Athen, Forschungsinstitut für griechische Philosophie, 1982, 253+ΧΧVI σ.

4. Βασιλείου, Φίλων, «Ἡ προβληματικὴ τῆς μοναδικότητας τῶν μαθηματικῶν » , , σσ. 62-84

5. Βασιλείου, Φίλων, « Ἡ μαθηματικὴ ὀντολογικὴ ἀπορία», στό: Ἀφιέρωμα στὸν Εὐάγγελο Παπανοῦτσο, τ. Α', Ἀθήνα, 1980, σσ. 139-158

6. Βασιλείου, Φίλων, «Goldfare W. D., “Logic int the Twenties: The Nature of the Quantifier”, The Journal of Symbolic Logic 44 (1979), σσ. 351-368», Φιλοσοφία, 8-9(1978-1979) , σσ. 465-470

7. Βασιλείου, Φίλων, «Aristotle and the Philosophy of Mathematics», Φιλοσοφία, 8-9(1978-1979) , σσ. 144-153

8. Βασιλείου, Φίλων, «Goldfare W. D., “Logic in the Twenties: The Nature of the Quantifier”, “The Journal of Symbolic Logic” 44 (1979), pp. 351-368», Φιλοσοφία, 8-9(1978-1979) , σσ. 465-470

9. Βασιλείου, Φίλων, «Φιλοσοφικὴ θεώρηση τῆς μαθηματικῆς ἐπιστῆμης ὡς ἀποδεικτικῆς», Φιλοσοφία, 7(1977) , σσ. 13-35

10. Βασιλείου, Φίλων, «Μαθηματικὰ καὶ αἰσθητική » , Εὐθύνη, 50 (1976), σσ. 49-52

11. Βασιλείου, Φίλων, «Ὀνοματοκρατία, Ἐννοιοκρατία καὶ Πλατωνισμὸς στὰ Μαθηματικά», Φιλοσοφία, 5-6(1975-1976) , σσ. 10-30

12. Βασιλείου, Φίλων, «Τὸ πρόβλημα γιὰ τὴ φύση τοῦ συνεχοῦς», Φιλοσοφία, 3(1973) , σσ. 47-73

13. Βασιλείου, Φίλων, «R. Klibansky (Ed.), “Contemporary Philosophy, A Survey, 1. Logic and Foundations of Mathematics”, Firenze, La Nuova Italia Editrice 1968, 387 p.», Φιλοσοφία, 3(1973) , σσ. 462-468

14. Βασιλείου, Φίλων, «Αὐγελῆς Νίκος, “Ἡ ἔννοια τῆς μαθηματικῆς ἀλήθειας καὶ ἡ ἀπόδειξη τοῦ Goedel. Φιλοσοφικὲς συνέπειες”, Θεσσαλονίκη, 72 σ.», Φιλοσοφία, 3(1973) , σσ. 468-471

15. Βασιλείου, Φίλων, «Λογική, Γλώσσα καὶ Μαθηματικά», Φιλοσοφία, 2(1972) , σσ. 61-84

16. Βασιλείου, Φίλων, «Μαθηματικὴ ἀλήθεια», Φιλοσοφία, 47(1972) , σσ. 218-233

17. Βασιλείου, Φίλων, «Λογική, Γλώσσα καὶ Μαθηματικά», Φιλοσοφία, 2(1972) , σσ. 61-84

18. Βασιλείου, Φίλων, «Szabó Arpád, “Anfänge der griechischen Mathematik”, Budapest, Akadémiai Kiadó- München/Wien, Oldenbourg 1969, 494 p. +27 πίνακες», Φιλοσοφία, 1(1971)