ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Πολιτικὰ 1943-1945, Ἀθῆναι, χ.χ., 52 σ.

2. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Θεοδωρακόπουλος Ι. Ν., “Εἰσαγωγὴ στὸν Πλάτωνα”, χ. χ., σσ. 254-263

3. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Πλάτων, “Πολιτεία”. Εἰσαγ., μετάφρ., σχόλ., Σκουτερόπουλος Νίκος. Ἐκδ., “Πόλις”, 933 σ.», Ἡ Καθημερινή, 1/6/2003, σ. 6

4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Φιλοσοφία τῆς ἱστορίας στοὺς “Νόμους” τοῦ Πλάτωνος», στό: Πρακτικὰ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, Πλάτωνος Νόμοι, Ἀθήνα, 2003, σσ. 1-3

5. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ὁ Σωκράτης καὶ ἡ τροπή του πρὸς τὴ φιλοσοφία», Ἐλευθεροτυπία, 14/07/2001, σ. 28

6. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «“Ἔπαιζα βόλεϊ-μπὸλ καὶ… πετροπόλεμο”», Τὰ Νέα. Πρόσωπα 21ος αἰώνας, 25/08/2001, σσ. 36-38

7. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ὁ πολιτισμὸς στὴν ἐποχή μας», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 20/05/2001, σ. 60

8. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Τὸ σύστημα ἐκλογῆς βουλευτῶν», Ἡ Καθημερινή, 23/01/2001, σ. 12

9. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Τὸ αἴτημα τῆς πολιτικῆς: Λιανὸς Θεόδωρος Π., “Κοινωνικὴ δικαιοσύνη - Θεωρίες, Ἰδέες, Ἐμπειρίες, Προτάσεις”. Ἐκδ., Καστανιώτη, 2000, 269 σ.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Βιβλία, 14/01/2001, σ. 10

10. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Αἰσθαντικὴ μνήμη, ἀποκαλυπτικὴ φαντασία», Ἡ Καθημερινή, 19/08/2001, σ. 32

11. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Οἱ ὑποτακτικοὶ τῆς οἰκονομίας » , Οἰκονομικὸς ταχυδρόμος, 34 (2001), σσ. 50-51

12. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἀγαθὸν τὸ φιλοσοφεῖν. Ὁ Κωνσταντῖνος Δεσποτόπουλος, ἡ συμβολή του στὸν στοχασμὸ τοῦ Καρτέσιου καὶ τοῦ Καστοριάδη: Δεσποτόπουλος Κ. Ι., “Φιλοσοφίας ἐγκώμιον”. Ἐκδ., Ἑλληνικὰ Γράμματα, 2000, 172 σ.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Τὸ Ἄλλο Βῆμα, 01/04/2001, σ. 46

13. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ ἐπίμαχη ὀνομασία τῆς πΓΔΜ», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς, 03/06/2001, σ. 22

14. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ φιλοσοφία . Ἡ οἰκουμενικὴ ἀκτινοβολία τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας» , Φιλολογικὴ Πρωτοχρονιά, 57 (2000), σσ. 41-44

15. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Μιὰ συμπλήρωση στὸ ἄρθρο “Φιλοσοφία; Σὲ τί χρειάζεται” (τεῦχος 17-18, Ἰανουάριος 2000) » , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 19 (2000), σ. 17

16. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ ἀποστολὴ τῆς παιδείας » , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 17-18 (2000), σσ. 4-6

17. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ ἐθνεγερσία τῶν Ἑλλήνων » , Εὐθύνη, 339 (2000), σσ. 97-100

18. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Περὶ ἰσότητος καὶ δικαιοσύνης στὰ “Ἠθικὰ Νικομάχεια” τοῦ Ἀριστοτέλους», στό: Πρακτικὰ Γ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου, Ἡ κατ' Ἀριστοτέλη πολιτικὴ ἰσότητας καὶ δικαιοσύνη καὶ τὰ προβλήματα τῆς σύγχρονης κοινωνίας, Ἀθήνα, 2000, σσ. 120-135

19. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Δημοκρατία καὶ πολιτισμὸς τῶν Ἀθηνῶν στὴν κλασικὴ ἐποχή», Ἐλευθεροτυπία. Τὰ Ἱστορικά, 06/04/2000, σσ. 36-39

20. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Περὶ Φαίδωνος Γκιζίκη», Ἐλευθεροτυπία, 28/07/2000, σ. 10

21. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἐπισημάνσεις γιὰ τὴν πολιτικὴ τῆς Ἑλλάδος. Πρέπει νὰ ἐξουδετερώνει ἔγκαιρα σοβαροὺς κινδύνους», Ἡ Καθημερινή, 22/01/2000, σ. 13

22. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ποιοί γέννησαν τὸν ναζισμό», Κυριακάτικη Ἐλευθεροτυπία, 07/05/2000, σ. 84

23. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ κατάφαση τῆς ζωῆς», Νουμᾶς, 01/02/2000, σ. 5

24. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ σημασία τοῦ θεσμοῦ τῆς πλειοψηφίας», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 12/09/1999, σσ. 8-9

25. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Τὸ πνευματικὸ μέγεθος τοῦ El Greco», Ἡ Καθημερινή, 06/11/1999, σ. 13

26. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Φιλοσοφίας ἐγκώμιον, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὰ Γράμματα, 1999, 172 σ.

27. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Τὰ σύνορα τοῦ κράτους καὶ τὸ αἴτημα τοῦ ἀνθρωπισμοῦ», Ἡ Καθημερινή, 01/08/1999, σ. 8

28. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Πῶς δὲν ἐκτελέστηκαν οἱ πραξικοματίες», Ἡ Καθημερινή, 02/06/1999, σ. 4

29. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Τί μένει ἀκόμη νὰ γράφει;», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 23/10/1998, σ. 2

30. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Μελετήματα φιλολογίας καὶ φιλοσοφίας, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὰ Γράμματα, 1998, 171 σ.

31. Κελεσίδου, Ἄννα, Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., Κούτρας, Δημήτριος Ν., Ἀσημομύτης, Βασίλειος, Μικρογιαννάκης, Ἐμμανουὴλ Ι., Σταυρόπουλος, Θεόδωρος Γ., Χριστοδουλίδη-Μαζαράκη, Ἀγγελική, Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα, Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Μπιτσάκης, Εὐτύχης, Νικολόπουλος, Φίλιππος, Κωσταρᾶς, Γρηγόριος Φ., Κοντογιώργης, Γιῶργος Δημ., Γέμτος, Πέτρος Α., Ρήγα, Ἀναστασία-Βαλεντίνη Δ., Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, Χαρά, Δελλασούδας, Λαυρέντιος Γ., Κασσωτάκης, Μιχάλης, Φακιολᾶς, Νίκος, Lamb, David, Μαρκεζίνη, Αἰκατερίνη, Μπακονικόλα-Γκιάμα, Ἔλση, Ρέλλος, Μιχαὴλ Δ., Τριανταφυλλίδου, Σοφία, Φραγκομίχαλος, Κωνσταντῖνος, Κουβέλη, Βασιλική, Οἱ νέοι καὶ ἡ πολιτική . Κείμενα πολιτικῆς φιλοσοφίας, Ἀθήνα, Τυπωθήτω - Γιῶργος Δαρδανὸς, 1998, 270 σ.

32. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ὁ Κορνήλιος Καστοριάδης καὶ τὸ ἀγώνισμα τῆς φιλοσοφίας » , Νέα Ἑστία, 143, 1700 (1998), σσ. 594-601

33. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Φιλοσοφίας ἐγκώμιον » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 15 (1998), σσ. 178-184

34. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., « Οἱ νέοι καὶ ἡ πολιτική», στό: Οἱ νέοι καὶ ἡ πολιτική, Ἀθήνα, Τυπωθήτω - Γιῶργος Δαρδανὸς, 1998, σσ. 33-36

35. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «3000 χρόνια Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ», Ἡ Καθημερινή, 17/08/1997, σ. 25

36. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ὁ Ἡσίοδος καὶ τὸ ἦθος τῶν γυναικῶν», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς, 09/03/1997, σ. 36

37. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Πλάτων, “Ἐπιστολὴ Ζ΄”. Εἰσαγ., μετάφρ., σημ., Ἡρὼ Ε. Κορμπέτη » , Νέα Ἑστία, 1685 (1997), σ. 1362

38. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Σύνταγμα καὶ ἀναθεώρηση», Κυριακάτικη Ἐλευθεροτυπία, 29/06/1997, σ. 66

39. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια», Ἡ Καθημερινή, 12/01/1997, σ. 9

40. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ ἔννοια τῆς πολιτικῆς κατ' Ἀριστοτέλη», στό: Πρακτικὰ Β΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου, Ἡ πολιτικὴ Φιλοσοφία τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ οἱ ἐπιδράσεις της, Ἀθήνα, 1997, σσ. 118-130

41. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ τηλεόραση δὲν ἀφήνει περιθώρια γιὰ πνευματικὴ δημιουργία», Ἐλευθεροτυπία, 06/10/1997, σσ. 18-19

42. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ὁ φιλόσοφος δάσκαλός μας», Ἡ Καθημερινή. Ἑπτὰ Ἡμέρες, 19/10/1997, σσ. 8-10

43. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Χαιρετισμὸς στὸν “ὕμνο” τοῦ Σολωμοῦ » , Νέα Ἑστία, 139, 1650 (1996), σσ. 427-431

44. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ ἀριστοτέλεια ἔννοια τῆς προαιρέσεως», στό: Πρακτικὰ Α' Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἀριστοτελικῆς Φιλοσοφίας, Ἡ Ἀριστοτελικὴ ἠθικὴ καὶ οἱ ἐπιδράσεις της / The aristotelian Ethics and its influence, Ἀθήνα / Athens, 1996, σσ. 72-80

45. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Ἀκαδημίας. Φιλοσοφία - Ἱστορία - Φιλολογία, Ἀθήνα, Νέα Σύνορα - Α. Α. Λιβάνη, 1996, 250 σ.

46. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Παναγιώτης Κανελλόπουλος » , Νέα Ἑστία, 140, 1667 (1996), σσ. 40-47

47. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Μνήμη Παναγιώτη Κανελλόπουλου » , Νέα Ἑστία, 140, 1663 (1996), σσ. 1378-1379

48. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., « Τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα κατ' Ἀριστοτέλη», στό: Ἀριστοτέλης. Ὀντολογία - Γνωσιοθεωρία - Ἠθική - Πολιτικὴ Φιλοσοφία, Ἀθήνα, Πιτσιλὸς, 1996, σσ. 11-30

49. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Γεώργιος Μαῦρος 1909-1995», Τὸ Βῆμα, 30/07/1995, σ. 9

50. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Εἰσαγωγὴ στὸ θέμα » , Εὐθύνη, 280 (1995), σσ. 145-147

51. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Φήμη ἀπόντων, Ἀθήνα, Καστανιώτης, 1995, 158 σ.

52. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἔννοια καὶ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα » , Νέα Ἑστία, 138, 1639 (1995), σσ. 1327-1332

53. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ Αἰσθητικὴ στὴν παιδεία, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν παράδοση » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 35 (1995), σσ. 17-28

54. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἀγγελόπουλος Ἄγγελος, “Ἀπὸ τὴν Κατοχὴ στὸν Ἐμφύλιο” » , Εὐθύνη, 268 (1994), σσ. 213-214

55. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ θάλασσα καὶ τὸ δίκαιο » , Εὐθύνη, 265 (1994), σσ. 1-5

56. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἐμπνευσμένος καὶ ἡρωικός » , Ἀντί, 560 (1994), σ. 20

57. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ὁ Πλάτων καὶ ἡ γερμανικὴ φιλοσοφία», Φιλοσοφία, 23-4(1993-1994) , σσ. 297-306

58. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ “Πνευματικὴ Ἑστία. Παν. Κανελλόπουλος” » , Νέα Ἑστία, 133, 1572 (1993), σσ. 59-60

59. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Χαιρετισμὸς πρὸς τὸ διήμερο», στό: Πρακτικὰ ΣΤ΄ διημέρου ἐκπαιδευτικοῦ προβληματισμοῦ, Ἡ Νεοελληνικὴ γλώσσα στὸ σχολεῖο. Διδακτικὲς προσεγγίσεις, Ἀθήνα, 1993, σσ. 49-51

60. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Παναγῆς Παπαληγούρας » , Νέα Ἑστία, 133, 1583 (1993), χ. σ.

61. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Παρελθὸν καὶ παρὸν τοῦ ἑλληνισμοῦ » , Εὐθύνη, 253 (1993), σσ. 1-4

62. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Παρελθὸν καὶ παρὸν τοῦ ἑλληνισμοῦ Β΄ » , Εὐθύνη, 254 (1993), σσ. 53-56

63. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἐρνέστος Ρενάν » , Νέα Ἑστία, 133, 1583 (1993), σσ. 776-779

64. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Τὰ 50χρονα τοῦ ὁλοκαυτώματος » , Νέα Ἑστία, 133, 1580 (1993), σ. 614

65. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ πλατωνικὴ παράδοση . Ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν» , Νέα Ἑστία, 133, 1575 (1993), σσ. 217-222

66. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ ἀποστολὴ τῆς παιδείας » , Ἀπόψεις, 6 (1992), σσ. 5- 13

67. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Παρὸν καὶ μέλλον τοῦ ἑλληνισμοῦ » , Ὁριοθετήσεις, 4 (1992), σσ. 3-6

68. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «“Οἱ πολιτικοὶ νὰ ὑπερβοῦν τὴ μικρότητα”», Ἐλευθεροτυπία, 02/11/1992, σσ. 50-51

69. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Anaximandre, “Fragments et Témoignages”. Texte grec, Traduction, Introduction et Commentaire par Marcel Conche [Presses Universitaires de France], Paris 1991, 252 p. » , Ἑλληνικά, 42 (1991-1992), σσ. 181-186

70. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Romilly Jacqueline de, “Les grands sophistes dans l' Athènes de Périclès”, Paris, Éditions de Fallois, 1988, 280 p.», Φιλοσοφία, 21-22(1991-1992) , σσ. 481-490

71. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Καστοριάδης Κορνήλιος, “Τὰ σταυροδρόμια τοῦ Λαβύρινθου”. Μετάφρ., ἀπὸ τὸ γαλλικὸ πρωτότυπο Ζήσης Σαρίκας » , Νέα Ἑστία, 130, 1542 (1991), σσ. 1333-1334

72. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ὁ πολιτισμὸς τῆς Εὐρώπης καὶ τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα», Οἰκονομικὸς Ταχυδρόμος, 21/03/1991, σσ. 26-27

73. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Papadis Dimitris, “Die Seelenlehre bei Alexander von Aphrodisias”, Bern-Frankfurt/ M.-New York- Paris, 1991 » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 24 (1991), σσ. 339-342

74. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα κατ' Ἀριστοτέλη » , Νέα Κοινωνιολογία, 8 (1990), σσ. 29-34

75. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ὀχυρὸ τοῦ ἔθνους ἡ γλώσσα», Ἔθνος, 27/04/1990, σ. 26

76. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Φιλοσοφία καὶ διαλεκτική. Μελετήματα, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 1990, 166 σ.

77. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Μνήμη Ι. Ν. Θεοδωρακοπούλου», Φιλοσοφία, 19-20(1989-1990) , σσ. 464-465

78. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Πράγματα καὶ ἀγαθὰ στὸ σύστημα τοῦ δικαίου», Φιλοσοφία, 19-20(1989-1990) , σσ. 92-101

79. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Κωνσταντῖνος Τσάτσος», Φιλοσοφία, 19-20(1989-1990) , σσ. 461-463

80. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «“Études sur Parménide (Sous la direction de Pierre Aubenque)”, Paris, Vrin, 1987, Vol. Ι, 324 p., Vol. ΙΙ, 378 p.», Φιλοσοφία, 19-20(1989-1990) , σσ. 539-542

81. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ ἀριστοτελικὴ σκέψη», στό: Πρακτικὰ Β΄ Πανελληνίου Συμποσίου, Ἡ Ἀριστοτελικὴ σκέψη, Κασσάνδρα Χαλκιδικῆς, 1989, σσ. 35-60

82. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Πλάτων καὶ Χέγκελ», στό: Πρακτικὰ ΙΔ΄Διεθνοῦς Συνεδρίου, Χέγκελ - Ἱστορία καὶ διαλεκτικὴ, Ἀθήνα, 1989, σσ. 25-39

83. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Γλωσσικὲς ἀπηχήσεις τοῦ κλέους τῆς διαλεκτικῆς » , Νέα Ἑστία, 125, 1486 (1989), σσ. 718-720

84. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ὁ Κὰντ καὶ ἡ φιλοσοφία τῆς ἠθικῆς » , Νέα Ἑστία, 125 (1989), σσ. 76-87

85. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., « Δικαιοσύνη καὶ ἰσότης», στό: Περὶ δικαιοσύνης, Ἀθήνα, 1989, σσ. 138-145

86. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Τὰ δύο βάθρα τῆς Δημοκρατίας», Τὸ Βῆμα, 12/02/1989, σσ. 12-13

87. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Κελεσίδου, Ἄννα, Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, Χρόνης, Νικόλαος, Κουμάκης, Γεώργιος Χ., Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Πάνου, Σταῦρος, Μποζώνης, Γεώργιος Α., Πρακτικὰ ΙΔ΄Διεθνοῦς Συνεδρίου , Χέγκελ - Ἱστορία καὶ διαλεκτικὴ, 05-10/04/1982, Ἀθήνα, Γρηγόρη, 1989, 149 σ.

88. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Μνήμη Παναγιώτη Κανελλόπουλου » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 5 (1988), σσ. 7-8

89. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Andriopoulos D. Z., “The concept of casuality in Presocratic Philosophy”, Thessaloniki, Publishing House Vanias, 1988», Τὸ Βῆμα, 25/09/1988, σ. 51

90. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Μνήμη Π. Κανελλόπουλου » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 5 (1988), σσ. 7-8

91. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Εἰσαγωγικὰ στὴ διαλεκτικὴ τοῦ Πλάτωνος», στό: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Ἡ Διαλεκτική, Ἀθήνα, 1988, σσ. 27-34

92. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., « Ἀλικανιώτης Δ. (ἐπιμ.), “Κείμενα Παναγιώτη Κανελλόπουλου. Ἀπὸ τὸν ἀγώνα του ἐναντίον τῆς δικτατορίας 1967-1974”, Ἀθήνα, Γιαλλέλης, 1987, 339 σ.», στό: Μνήμη Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Ἀθήνα, Γιαλλελῆς Διονύσιος & ΣΙΑ Ε.Ε., 1988, σσ. 197-199

93. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., « Παναγιώτης Κανελλόπουλος», στό: Μνήμη Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Ἀθήνα, Γιαλλελῆς Διονύσιος & ΣΙΑ Ε.Ε., 1988, σσ. 43-64

94. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., « Πλάτων», στό: Ἐκπαιδευτικὴ Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Η΄, Ἀθήνα, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 1990-, σσ. 300-304

95. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἀνθρώπινα καὶ μὴ ἀνθρώπινα στοιχεῖα τῆς ἱστορίας», Φιλοσοφία, 17-18(1987-88) , σσ. 97-119

96. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἐπιστημονικὸ μνημόσυνο τοῦ Παναγιώτη Κανελλοπούλου», Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, 62(1987) , σσ. 227-244

97. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Λογισμὸς καὶ λογιστικά. Ἡ σημασία τῶν δύο αὐτῶν λέξεων κατ' Ἀρχύταν», Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, 62(1987) , σσ. 291-302

98. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Ἐπίμαχοι θεσμοὶ καὶ ἄλλα θέματα, Ἀθήνα, Παπαζήσης, 1987, 155 σ.

99. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ὁ Παπανοῦτσος καὶ ἡ Παιδεία», στό: Πρακτικὰ Συμποσίου, Ε. Π. Παπανοῦτσος. Ὁ Παιδαγωγὸς καὶ ὁ Φιλόσοφος, Ἰωάννινα, 1987, σσ. 9-16

100. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ θεωρία τῆς ἐπιστήμης στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα σήμερα», Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, 61(1986) , σσ. 197-209

101. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἀνδρέας Καραντώνης » , Δῶμα, 8 (1986), σσ. 49-51

102. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Δοκίμια, Ἀθῆναι, Βιβλιοπωλεῖον τῆς " Ἑστίας", 1986, 174 σ.

103. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ὁ Ἱπποκράτης καὶ ἡ φιλοσοφία», Φιλοσοφία, 15-16(1985-1986) , σσ. 143-155

104. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., « Φιλολογικά, 1964», στό: Δοκιμιακὰ καὶ ἄλλα κριτικὰ κείμενα Γ΄, Ἀθήνα, Κέδρος, 1985, σσ. 35-37

105. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ὁ Παπανοῦτσος καὶ ἡ παιδεία » , Νέα Ἑστία, 118, 1402 (1985), σσ. 1550-1555

106. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ ἀποστολὴ τῆς φιλοσοφίας στὴ σύγχρονη Ἑλλάδα», στό: Πρακτικὰ Β' Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Ἡ φιλοσοφία σήμερα, Ἀθήνα, 1985, σσ. 173-179

107. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ φιλοσοφία», Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, 59(1985) , σσ. 480-499

108. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ ἀρίστη Πολιτεία τοῦ Πλάτωνος καὶ ὁ θεσμὸς τῆς δουλείας » , Πλάτων, 37 (1985), σσ. 92-100

109. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Remarques sur la philosophie hellenique aux XIXe et XXe Siècles, 1984, σσ. 128-135

110. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., « Ὁ γραπτὸς λόγος κατὰ Πλάτωνα», στό: Ἀμητὸς στὴ μνήμη Φώτη Ἀποστολόπουλου, Ἀθήνα, Κέντρο Μικρασιατικῶν Σπουδῶν, 1984, σσ. 41-52

111. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ Δωδεκάνησος » , Δωδεκανησιακὰ Χρονικά, 1 (1984), σσ. 20-23

112. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Στοιχεῖα φιλοσοφίας τῆς ἱστορίας κατὰ Δημόκριτον», στό: Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Δημόκριτο, Α΄ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν Δημόκριτο, Ξάνθη, 1984, σσ. 399-414

113. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Εἰσαγωγικὰ στὴ θεωρία τῆς ἐργασίας. Στὸν ἀείμνηστο Ἰωάννη Θεοδωρακόπουλο», Φιλοσοφία, 13-14(1983-1984) , σσ. 9-27

114. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Δοκίμια καὶ λόγοι, Ἀθῆναι, Βιβλιοπωλεῖον τῆς " Ἑστίας", 1983, 134 σ.

115. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Φιλοσοφία τῆς ἱστορίας κατὰ Δημόκριτον, Ἀθῆναι, Παπαζήση, 1983, 40 σ.

116. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος » , Τετράδια Εὐθύνης, 3 (1983), σσ. 72-78

117. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., « Σχόλιο σὲ ἀπόσπασμα ἔργου τοῦ Ἀριστοτέλους», στό: Μνήμη Εὐαγγέλου Παπανούτσου, Ἀθήνα, 1983, σσ. 125-132

118. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Aristote sur la famille et la justice, χ. τ., Ousia, 1983, 171 σ.

119. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Βιογραφικὸ σημείωμα, Ἀθῆναι, 1982, 40 σ.

120. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἠθικὴ καὶ τεχνική » , Νέα Ἑστία, 112, 1327 (1982), σσ. 1339-1343

121. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Dombrowski Daniel A., “Plato's Philosophy of History”, Washington, University Press of America 1981, 217 p.», Φιλοσοφία, 12(1982) , σσ. 432-435

122. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Μελετήματα φιλοσοφίας, Ἀθῆναι, Παπαζήση, 1982, 220 σ.

123. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ ἀριστοτέλεια διάκριση διανεμητικοῦ δικαίου καὶ διορθωτικοῦ δικαίου», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 319-330

124. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., « Ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Κωνσταντῖνο Τσάτσο», στό: Ἔκφραση τιμῆς στὸν Κωνσταντῖνο Τσάτσο, Ἀθήνα, 1982, σσ. 75-80

125. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Φιλοσοφία τῆς ἱστορίας κατὰ Πλάτωνα, Ἀθῆναι, Παπαζήση, 1982, 98 σ.

126. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Τὸ πρόβλημα τῆς συνάφειας φιλοσοφίας καὶ πολιτικῆς», στό: Πρακτικὰ Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Φιλοσοφία καὶ πολιτική, 1982, σσ. 23-29

127. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., « Σχόλια στὴ Φυσικὴ τοῦ Ἀριστοτέλους», στό: Θεμέλια τῶν ἐπιστημῶν, Ἀθήνα, Gutenberg, 1981, σσ. 11-21

128. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Φιλολογικά, Ἀθῆναι, Βιβλιοπωλεῖον τῆς " Ἑστίας", 1981, 207 σ.

129. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., « Μιὰ λαμπρὴ ἔκδοση τοῦ Θουκυδίδη», στό: Φιλολογικά, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος Γ. Φέξη, 1964, σσ. 100-103

130. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Τὸ ἔργο τοῦ Ε. Π. Παπανούτσου » , Νέα Ἑστία, 109, 1289 (1981), σσ. 399-401

131. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ εἰρήνη καὶ ὁ πόλεμος στὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Χέγγελ » , Ἐπιστημονικὴ Σκέψη, 4 (1981), σσ. 80-82

132. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Μελετήματα φιλοσοφίας, Ἀθῆναι, Παπαζήση, 1980, 174 σ.

133. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ὁ σύγχρονος Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ φιλοσοφία», στό: Πανελλήνιον Συμπόσιον, Τὰ βασικὰ προβλήματα τοῦ σύγχρονου Ἑλληνισμοῦ, Ἀθῆναι, 1980, σσ. 19-27

134. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., « Ἡ ἔννοια τῆς πολιτικῆς κατ' Ἀριστοτέλη», στό: Ἀφιέρωμα στὸν Κωνσταντῖνο Τσάτσο, Ἀθήνα, Σάκκουλα Ἀντ. Ν., 1980, σσ. 747-758

135. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Πολιτικὴ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος, Ἀθῆναι, Παπαζήση, 1980, 214 σ.

136. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ Λέσβος καὶ ἡ φιλοσοφία » , Αἰολικὰ Γράμματα, 50 (1979), σσ. 69-71

137. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Μελετήματα φιλοσοφίας, Ἀθῆναι, Παπαζήση, 1978, 215 σ.

138. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Castoriadis Cornelius, “L' institution imaginaire de la société”, Ed., Seuil, 1975 » , Τομές, 8 (1977), σσ. 30-31

139. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Εἰσαγωγικὰ στὴν πραξιολογία», Φιλοσοφία, 7(1977) , σσ. 36-56

140. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Θέματα ἱστορίας καὶ πολιτικῆς, Ἀθῆναι, Παπαζήση, 1977, 103 σ.

141. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Παναγιώτη Κανελλόπουλο » , Τομές, 1 (1976), σσ. 8-9

142. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Μελετήματα ἠθικῆς, Ἀθῆναι, Παπαζήση, 1976, 153 σ.

143. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Μελετήματα πολιτικῆς φιλοσοφίας, Ἀθῆναι, Παπαζήση, 1976, 192 σ.

144. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Περὶ ἐπαναστάσεως κατὰ Πλάτωνα», Φιλοσοφία, 5-6(1975-1976) , σσ. 177-188

145. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Μαρκοῦζε Χέρμπερτ, “Ὁ μονοδιάστατος ἄνθρωπος” » , Τομές, 10 (1975), σσ. 12-17

146. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ ὥρα τῆς εἰρήνης » , Τομές, 5 (1975), σσ. 12-14

147. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Παναγιωτόπουλος Μέμος, “Συνάντηση στὴ Γέφυρα - Δρᾶμα. Θεατρικὸς Λόγος Ι”, Ἀθήνα, Ἔκδ., Ἑταιρεία Ἑλληνικοῦ Βιβλίου, 1974 » , Νέα Ἑστία, 98, 1155 (1975), σσ. 1128-1129

148. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Études sur la liberté, Paris, Marcel Rivière, 1974, 153 σ.

149. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Σχόλια στὴν πολιτειολογία τοῦ Πλάτωνος», Φιλοσοφία, 2(1972) , σσ. 222-234

150. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ δράση δύο Ἀκαδημαϊκῶν τοῦ 3ου π.Χ. αἰ. » , Ἐποχές [τεύχη 36-48], 45 (1967), σ. 86

151. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἔννοιες δικαίου στὴν ἀρχαϊκὴ Ἑλλάδα: Tsouyopoulos Nelly, “Strafe im Frühgriechischen denken”, 1966 » , Ἐποχές [τεύχη 36-48], 38 (1966), σσ. 564-566

152. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Μπαγιόνας Αὔγουστος, “Ἡ ἀρχαία Σοφιστικὴ καὶ ὁ θεσμὸς τῆς δουλείας”, 1965 » , Ἐποχές [τεύχη 36-48], 40 (1966), σσ. 169-170

153. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ὁ πολιτικὸς στοχασμὸς στὴν ἀρχαιότητα: Κοντολέων Ν. Μ., “Ἓν σχῆμα πολιτικῶν ἐννοιῶν τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων”. Ἀνάτυπον ἐκ τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπετηρίδος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 1965-1966 » , Ἐποχές [τεύχη 36-48], 43 (1966), σσ. 473-476

154. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Κοινωνικοὶ θεσμοὶ καὶ στοχασμὸς στὴν ἀρχαιότητα: Μπαγιόνας Αὔγουστος, “Ἡ ἀρχαία σοφιστικὴ καὶ ὁ θεσμὸς τῆς δουλείας”, 1965 (Ἀνάτυπον ἐκ τοῦ τόμου ΞΗ΄ τοῦ περιοδικοῦ “Ἀθηνᾶ”) » , Ἐποχές [τεύχη 36-48], 40 (1966), σσ. 169-170

155. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Tsouyopoulos Nelly, “Strafe im Frühgriechischen Denken”, 1966 » , Ἐποχές [τεύχη 36-48], 38 (1966), σσ. 564-566

156. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ κριτικὴ τοῦ Πλάτωνος γιὰ τὴν ποίηση » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 5 (1966), σσ. 107-136

157. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Karl Jaspers . Εἰσαγωγὴ καὶ ἐκλογὴ κειμένων» , Ἐποχές [τεύχη 26-35], 33 (1966), σσ. 88-100

158. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Κοντολέων Νικόλαος Μ., “Ὁ πολιτικὸς στοχασμὸς στὴν ἀρχαιότητα: Ἓν σχῆμα πολιτικῶν ἐννοιῶν τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων”. Ἀνάτυπον ἐκ τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπετηρίδος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 1965-1966 » , Ἐποχές [τεύχη 36-48], 43 (1966), σσ. 473-476

159. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Karl Jaspers » , Ἐποχές [τεύχη 26-35], 33 (1966), σσ. 88-95

160. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Φιλοσοφικὰ μελετήματα 1963-1965, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος Γ. Φέξη, 1965, 200 σ.

161. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἕνα ἱστορικὸ Λεύκωμα καὶ οἱ ἐλλείψεις του: Πρωτοψάλτης Ε. Γ., “Ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία”. Ἀναμνηστικὸν Τεῦχος ἐπὶ τῇ 150ετηρίδι. Ἀθῆναι, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, 1964 » , Ἐποχές [τεύχη 15-25], 22 (1965), σσ. 68-70

162. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ ἱστορία » , Ἐποχές [τεύχη 15-25], 23 (1965), σσ. 3-10

163. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Αἰτήματα καὶ διαπιστώσεις: Τσάτσος Κωνσταντῖνος Δ., “Πολιτική”, Ἀθῆναι, 1965 » , Ἐποχές [τεύχη 26-35], 28 (1965), σσ. 70-74

164. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Φιλολογικά , Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος Γ. Φέξη, 1964

165. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἀρετὲς καὶ ἀδυναμίες: Κανελλόπουλος Παναγιώτης, “Ἀπὸ τὸν Μαραθώνα στὴν Πύδνα - κι ὣς τὴν καταστροφὴ τῆς Κορίνθου (490-146 π. Χ.)”, Ἀθῆναι, 1963 » , Ἐποχές [τεύχη 15-25], 19 (1964), σσ. 83-87

166. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Φιλολογικά, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἷκος Γ. Φέξη, 1964, 110 σ.

167. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., « Καζαντζάκης», στό: Φιλολογικά, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος Γ. Φέξη, 1964, σσ. 9-19

168. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Κανελλόπουλος Παναγιώτης, “Ἀπὸ τὸν Μαραθώνα στὴν Πύδνα κι ὣς τὴν καταστροφὴ τῆς Κορίνθου (490-146 π.Χ.)”, Ἀθῆναι, 1963 » , Ἐποχές [τεύχη 15-25], 19 (1964), σσ. 83-87

169. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «“Χρονικὰ Αἰσθητικῆς”, ἐτήσιον Δελτίον τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Αἰσθητικῆς, τόμος δεύτερος, 1963, ζ+278 σ. » , Νέα Ἑστία, 76, 894 (1964), σσ. 1442-1444

170. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ὁ λυρικὸς φιλόσοφος » , Νέα Ἑστία, 75, 883 (1964), σσ. 497-498

171. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Πλατωνικὰ προβλήματα β΄ » , Ἐποχές [τεύχη 1-14], 10 (1964), σσ. 83-84

172. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., « Ἀποστολόπουλος», στό: Φιλολογικά, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος Γ. Φέξη, 1964, σσ. 25-29

173. «Ἀριστοτέλης . Εἰσήγηση καὶ ἐκλογὴ κειμένων» , Ἐποχές [τεύχη 1-14], 9 (1964), σσ. 86-93

174. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ὁ κλασικὸς ἱστορικὸς τῆς πολιτικῆς . Θουκυδίδης, ”Ἱστορία”. Τόμοι Ι, ΙΙ. Ἔκδ., Ἕλλη Λαμπρίδη, Βιβλιοθήκη Ἀρχαίων Κλασσικῶν, Γκοβόστη,» , Ἐποχές [τεύχη 1-14], 7 (1963), σσ. 74-76

175. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «“Θουκυδίδου Ἱστορία”. Ἔκδοση Ἕλλης Λαμπρίδη, Βιβλιοθήκη Ἀρχαίων Κλασσικῶν Γκοβόστη, Τόμοι Ι, ΙΙ » , Ἐποχές [τεύχη 1-14], 7 (1963), σσ. 74-76

176. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Παιδεία καὶ πολιτικὴ στὸν Πλάτωνα » , Ἐποχές [τεύχη 1-14], 8 (1963), σσ. 82-83

177. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Vlachos G., “La pensée politique de Kant (Metaphysique de l' ordre et dialectique du progres)”, P.U.F.,1962 » , Ἐποχές [τεύχη 1-14], 5 (1963), σσ. 67-72

178. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Ἠθικά, Ἀθῆναι, Παπαζήσης, 1962, 123 σ.

179. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Εὐελπίδης Χρ., “Πολιτισμὸς καὶ πολιτισμοί” » , Κριτική, 10 (1960), σσ. 96-99

180. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Οἱ διανοητὲς τῆς περασμένης γενιᾶς » , Κριτική, 6 (1959), σσ. 263-264

181. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ὁ ἐμπνευσμένος καὶ ὁ ἡρωϊκός » , Νέα Ἑστία, 63, 738 (1958), σσ. 479-481

182. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἀπάντηση σὲ βιβλιοκρισία » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι Α΄-Ε΄], 68 (1958), σσ. 156-157

183. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Πολιτικὴ Φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος Σεφερλῆ, 1957, 133 σ.

184. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ὁ πόλεμος στὸν Πλάτωνα καὶ στὸν Χέγγελ . [Θέμα τοῦ διαλόγου στοὺς «Νόμους» τοῦ Πλάτωνος, στοιχεῖο τῆς διαλεκτικῆς τῆς ἱστορίας στὴ «Φιλοσοφία τοῦ δικαίου» τοῦ Χέγγελ]» , Νέα Ἑστία, 58/1, 672 (1955), σσ. 877-880

185. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ “Πολιτεία” τοῦ Πλάτωνος » , Ἐπιθεώρησις Οἰκονομικῶν καὶ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν, 1-2 (1955), σσ. 61-80

186. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «La guerre chez Platon et chez Hegel», στό: Πρακτικὰ Φιλοσοφικοῦ Συμποσίου, Φιλοσοφικὸν Συμπόσιον Ἀθηνῶν, Ἀθῆναι, 1955, σσ. 57-62

187. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Φιλοσοφία τοῦ δικαίου, Ἀθῆναι, Παπαζήση, 1954, 344 σ.

188. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Ἠθικά, Ἀθῆναι, Ἴκαρος, 1947, 133 σ.

189. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἕνας πιστὸς τῆς εὐαισθησίας » , Νέα Ἑστία, 39, 448 (1946), σσ. 272-274

190. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Λαούρδας, Βασίλειος, Παπαληγούρας, Παναγιώτης Α., «[Ἀφιέρωμα στὸν Δημήτρη Καπετανάκη] » , Νέα Ἑστία, 39, 448 (1946), σσ. 262-299

191. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ὁ “Δαίδαλος στὴν Κρήτη” » , Νέα Ἑστία, 35, 401 (1944), σσ. 229-236

192. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Τὸ πνευματικὸ βάθρο τῆς “Οδύσειας” » , Νέα Ἑστία, 34, 392 (1943), σσ. 1193-1196

193. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Τὸ δικαίωμα ὡς διανόημα τοῦ νομοθέτου » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ι΄ 1939), 10, 3 (1939), σσ. 147-237

194. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Τὸ δικαίωμα ὡς διανόημα τοῦ νομοθέτου, Ἀθῆναι, 1939, 97 σ.

195. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Κὰντ Ἰμμ., “Προλεγόμενα εἰς πᾶσαν μέλλουσαν Μεταφυσικήν”. Μετάφρ., εἰσαγ., σχόλ., Χ. Γιερός » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 1 (1938), σσ. 99-100