ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Χαντζερῆς, Δημήτριος Ἀλέξανδρος, «“Ἀνάλυσις τῶν τεσσάρων περὶ ἀθανασίας τῆς ψυχῆς λόγων, οὕσπερ Πλάτων ἐν τῷ Φαίδωνι προτίθησιν”. Στὸ ἔργο του “Ἱστορία τῆς παρ' Ἕλλησι φιλοσοφίας”, Ἀθήνα 1867, σσ. 350-356 » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 1 (1998), σσ. 27-30

2. Χαντζερῆς, Δημήτριος Ἀλέξανδρος, « Φυσικὸν καὶ καλλιτεχνικὸν κάλλος», στό: Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία Β΄, τ. Β΄, Ἀθῆναι, χ. χ., σσ. 55-63

3. Χαντζερῆς, Δημήτριος Ἀλέξανδρος, Προοίμιον εἰς τὴν Ἱστορίαν τῆς Φιλοσοφίας, Ἀθήνησι, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1867, σξη' σ.

4. Χαντζερῆς, Δημήτριος Ἀλέξανδρος, «Περὶ Γλώσσης (1) » , Πανδώρα, 11, Φ. 255 (1860-1861), σσ. 349-356

5. Χαντζερῆς, Δημήτριος Ἀλέξανδρος, «Περὶ γλώσσης » , Πανδώρα, 11, Φ. 256 (1960-1961), σσ. 369-378