ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Βέικος, Θεόφιλος Α., Μιχαλοπούλου-Βεΐκου, Χριστίνα, Ἱστορία τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ, Ἀθήνα, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων, χ.χ., 265 σ.

2. Βέικος, Θεόφιλος Α., Φιλοσοφία καὶ πολιτική, Ἀθήνα, Ἠριδανός, χ.χ., 135 σ.

3. Βέικος, Θεόφιλος Α., Προβλήματα Κοινωνικῆς Φιλοσοφίας, Ἰωάννινα, χ.χ., 184 σ.

4. Ἀσδραχᾶς, Σπύρος Ι., Βέικος, Θεόφιλος Α., Σούρλας, Παῦλος Κ., Ἀποστολίδου, Βενετία, Λέκκας, Παντελῆς, Ψυχοπαίδης, Κοσμᾶς, Δεμερτζῆς, Νίκος, Κρεμμυδᾶς, Βασίλης, Κύρτσης, Ἀλέξανδρος-Ἀνδρέας, Πεσμαζόγλου, Στέφανος, Δοξιάδης, Κύρκος, Βαλντέν, Σωτήρης, Πρακτικὰ Α' Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου , Ἔθνος - Κράτος - Ἐθνικισμός, 21-22/01/1994, Ἀθήνα, Ἑταιρ. Σπουδῶν Νεοελ. Πολιτισμ. & Γενικ. Παιδείας, 1999, 390 σ.

5. Βέικος, Θεόφιλος Α., Ἐνθυμήματα. Σπαράγματα λόγου, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα, 1995, 120 σ.

6. Βέικος, Θεόφιλος Α., Εὐθυμήματα, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα, 1995, 120 σ.

7. Βέικος, Θεόφιλος Α., Οἱ Προσωκρατικοί, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα, 1995, 253 σ.

8. Βέικος, Θεόφιλος Α., Θαυμασμὸς καὶ Παράδοξο, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα, 1995, 117 σ.

9. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Τὸ παιχνίδι τῆς ἀλήθειας στὸ μύθο τοῦ Οἰδίποδα » , Διαβάζω, 350 (1995), σσ. 102-107

10. Βέικος, Θεόφιλος Α., Ὁ κόσμος σὲ διασπορά. Ἔθνη καὶ Οἰκουμένη, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα, 1995, 68 σ.

11. Βέικος, Θεόφιλος Α., Ἐν πολέμῳ, Ἀθήνα, 1993, 261 σ.

12. Βέικος, Θεόφιλος Α., Ἐθνικισμὸς καὶ ἐθνικὴ ταυτότητα, Ἀθήνα, 1993, 60 σ.

13. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Ἐθνικισμὸς καὶ “Νομιναλισμός” » , Ἀντί, 508 (1992), σσ. 20-21

14. Βέικος, Θεόφιλος Α., Φύση καὶ κοινωνία, Ἀθήνα, Σμίλη, 1991, 244 σ.

15. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Μοντέλα τοῦ φιλοσοφεῖν » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 5 (1991), σσ. 123-127

16. Βέικος, Θεόφιλος Α., « Σῶμα - Πνεῦμα. Ἀδιέξοδα τῆς θεωρίας τῶν δύο κόσμων», στό: Ἀφιέρωμα στὸν Κωνσταντῖνο Δεσποτόπουλο, Ἀθήνα, Παπαζήσης, 1991, σσ. 47-57

17. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Τὸ μάτι τοῦ κόσμου » , Arti, 6 (1991), σσ. 34-46

18. Βέικος, Θεόφιλος Α., Ἀναλυτικὴ φιλοσοφία, Ἀθήνα, Σμίλη, 1990, 286 σ.

19. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Περὶ ἀμφιβολίας καὶ γνώσης » , Προεκτάσεις στὴν Ἐκπαίδευση, 2 (1990), σσ. 14-16, 113

20. Βέικος, Θεόφιλος Α., Εἰσαγωγὴ στὴ φιλοσοφία. Προβλήματα - Ἀναλύσεις - Ἀσκήσεις, Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1989, 215 σ.

21. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Θεωρία τῆς συνωμοσίας καὶ πολιτικὸς ἰρρασιοναλισμός » , Ἀντί, 392 (1989), σ. 48

22. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Ἡ Κλειὼ καὶ τὰ δυό της πρόσωπα . Ἡ ἱστορία ὡς ἐπιστημονικὸς καὶ κανονιστικὸς κλάδος» , Σεμινάριο, 9 (1988), σσ. 8-13

23. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Διόρθωση μερικῶν λαθῶν (καὶ μερικῶν ψευδῶν) » , Ἐπιστημονικὴ Σκέψη, 37 (1988), σσ. 80-81

24. Βέικος, Θεόφιλος Α., Εἰσαγωγὴ στὶς φιλοσοφικὲς σπουδές, Ἀθήνα, Γρηγόρη, 1988, 222 σ.

25. Βέικος, Θεόφιλος Α., Τὰ εἴδωλα τοῦ Θεάτρου, Ἀθήνα, 1988, 170 σ.

26. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Ἡ ἐξέγερση τῶν σπουδαστῶν τοῦ '68 » , Ἀντί, 373 (1988), σσ. 38-40

27. Βέικος, Θεόφιλος Α., «20 χρόνια μετά . Ἡ ἐξέγερση τῶν σπουδαστῶν» , Ἀντί, 373 (1988), σσ. 39-40

28. Βέικος, Θεόφιλος Α., Προλεγόμενα στὴ Φιλοσοφία, Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1987, 130 σ.

29. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Ὁ νιτσεϊκὸς μύθος τῆς αἰώνιας ἐπαναφορᾶς » , Δελτίον τῆς ἑταιρείας σπουδῶν νεοελληνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ γενικῆς παιδείας, 8 (1986), σσ. 19-26

30. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Ἀναζήτηση ἑνὸς σύγχρονου ὁρισμοῦ καὶ ρόλου γιὰ τὴ φιλοσοφία » , Σεμινάριο, 6 (1986), σσ. 5-11

31. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Βασίλειος Ν. Τατάκης (31.12.1896-2.2.1986) » , Φιλολογικά, 16 (1986), σ. 3

32. Βέικος, Θεόφιλος Α., « Τὰ ὅρια τοῦ ἰωνικοῦ ὑλισμοῦ», στό: Ὁ ἀρχαῖος ὑλισμός, Ἀθήνα, 1985, σσ. 11-18

33. Βέικος, Θεόφιλος Α., Ἱστορία καὶ Φιλοσοφία. Δοκίμιο γιὰ μιὰ κοινωνικὴ κατανόηση τῆς φιλοσοφίας, Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1984, 306 σ.

34. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Ἡ τελετὴ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου», Ἐπίσημοι Λόγοι Πανεπιστημιακοῦ Ἔτους 1980 - 1981, 25(1983) , σσ. 55-67

35. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Μιλιταρισμὸς καὶ φιλοσοφία τοῦ πολέμου » , Ἐπιστημονικὴ Σκέψη, 6 (1982), σσ. 10-15

36. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Βέικος, Θεόφιλος Α., Μπαγιόνας, Αὔγουστος-Κωνσταντῖνος, Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Ἐρωτήσεις - ἀπαντήσεις», στό: Πρακτικὰ Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου, Ὁ Χέγκελ καὶ ὁ Μαρξισμός, Ἀθήνα, 1982, σσ. 55-75

37. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Μεταφιλοσοφία καὶ πολιτική», στό: Πρακτικὰ Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Φιλοσοφία καὶ πολιτική, 1982, σσ. 333-339

38. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Ἡ θεωρία τοῦ Χέγκελ γιὰ τὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφίας», στό: Πρακτικὰ Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου, Ὁ Χέγκελ καὶ ὁ Μαρξισμός, Ἀθήνα, 1982, σσ. 40-50

39. Βέικος, Θεόφιλος Α., « Mensch und Daimon bei Heraklit (Frr. 79, 82, 83, 119)», στό: Μνήμη Ἀναστασίου Γιανναρᾶ (1920-1977), Ἀθήνα, ἐκδόσεις Παπαζήση, 1981, σσ. 37-47

40. Βέικος, Θεόφιλος Α., Φιλοσοφία τῆς Ἱστορίας, Ἀθήνα, Γρηγόρη, 1980, 121 σ.

41. Βέικος, Θεόφιλος Α., « Ἡ προβληματικὴ τῆς μεταφράσεως φιλοσοφικῶν κειμένων», στό: Πρωτότυπο καὶ μετάφραση, Ἀθήνα, 1980, σσ. 317-332

42. Βέικος, Θεόφιλος Α., Προσωκρατικὴ Φιλοσοφία, Ἀθήνα, 1980, 296 σ.

43. Βέικος, Θεόφιλος Α., Ἐμπειρικὴ Φιλοσοφία, Ἀθήνα, Γρηγόρη, 1980, 128 σ.

44. Βέικος, Θεόφιλος Α., Μαθήματα Φιλοσοφίας τῆς Ἱστορίας, Γιάννινα, 1979, 69 σ.

45. Βέικος, Θεόφιλος Α., Εἰσαγωγὴ στὴ φιλοσοφικὴ σκέψη. Πανεπιστημιακὰ μαθήματα, Γιάννινα, 1979, 62 σ.

46. Βέικος, Θεόφιλος Α., Ἰδεολογία καὶ κριτική, Ἰωάννινα, 1978, 40 σ.

47. Βέικος, Θεόφιλος Α., Ἀρχαῖος ἑλληνικὸς διαφωτισμός, Γιάννινα, 1978, 56 σ.

48. Βέικος, Θεόφιλος Α., Κοινωνιολογία. Εἰσαγωγικὰ καὶ μεθοδολογικὰ θέματα, Ἰωάννινα, 1978, 24 σ.

49. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Κοινωνικὲς διακρίσεις καὶ προκαταλήψεις » , Κείμενα τοῦ Βόλου, 2 (1977), σσ. 133-139

50. Βέικος, Θεόφιλος Α., Ὁ μύθος τοῦ Λόγου, Ἀθήνα, Παπαζήσης, 1977, 247 σ.

51. Βέικος, Θεόφιλος Α., Σύγχρονη διαλεκτικὴ φιλοσοφία. Hegel, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Adler, Korsch, Gramsci, Marcović, Lucács, Bloch, Marcuse, Adorno, Horkheimer, Sartre, Merleu-Ponty, Popper, Ἰωάννινα, 1976, 172 σ.

52. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Kant - Hegel. Κριτικὴ καὶ δογματικὴ διαλεκτική», Δωδώνη, 5(1976) , σσ. 413-429

53. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Μύθος καὶ ἰδεολογία » , Ὁ Πολίτης, 7 (1976), σσ. 67-70

54. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Μπαγιόνας Αὔγουστος, “Ἡ ἱστορικότητα τῆς συνείδησης στὴ Φιλοσοφία τοῦ Γαλλικοῦ Διαφωτισμοῦ”, Θεσσαλονίκη, 1974, 342 σ.», Φιλοσοφία, 5-6(1975-1976) , σσ. 457-464

55. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Μεταφυσικὲς προτάσεις τοῦ Wittgenstein καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ φαύλου κύκλου», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (1975) , σσ. 21-30

56. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Φαινόμενο καὶ πραγματικότητα», Δωδώνη, 3(1974) , σσ. 29-49

57. Βέικος, Θεόφιλος Α., Μαθηματικὲς ἀντινομίες τοῦ Kant καὶ σύγχρονη ἐπιστήμη, Ἰωάννινα, 1974, 177 σ.

58. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Τὰ ζηνώνεια παράδοξα καὶ οἱ μαθηματικὲς καντιανὲς ἀντινομίες » , Δευκαλίων, 11 (1974), σσ. 319-336

59. Βέικος, Θεόφιλος Α., Σύγχρονη Φιλοσοφία. Wittgenstein, Russell, Popper, Whitehead, Ἰωάννινα, 1974, 125 σ.

60. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Φιλοσοφία καὶ ἐμπειρικὲς ἐπιστῆμες » , Χημικὰ χρονικά, 1-2 (1974), σσ. 7-11

61. Βέικος, Θεόφιλος Α., Τὸ κοσμοείδωλον τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Λόγος ἐκφωνηθεὶς τὴν 30ὴν Ἰανουαρίου 1973, Ἰωάννινα, 1973, 25 σ.

62. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Τὸ πρόβλημα “Νόημα τοῦ κόσμου”», Δωδώνη, 1(1973) , σσ. 335-338

63. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Ἕν - Πάντα. Μία θεμελιακὴ δομὴ σκέψης στὴν πρώιμη ἑλληνικὴ φιλοσοφία», Δωδώνη, 2(1973) , σσ. 193-223

64. Βέικος, Θεόφιλος Α., Νεώτερη εὐρωπαϊκὴ φιλοσοφία, Ἰωάννινα, 1973, 81 σ.

65. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Τὸ πρόβλημα τοῦ συνεχοῦς στὴ φιλοσοφία τοῦ Whitehead», Φιλοσοφία, 3(1973) , σσ. 405-442

66. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Roussos Evangelos N., “Heraklit - Bibliographie”, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1971, XX, 164 S. » , Ἑλληνικά, 26 (1973), σσ. 132-137

67. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Corpus Philosophicum Graecorum Recentiorum: Πέτρου Βράϊλα- Ἀρμένη Φιλοσοφικὰ Ἔργα, τόμος πρῶτος. Θεσσαλονίκη, ἔκδ., Ε. Μουτσόπουλος καὶ Αἰκ. Δώδου, 1969, οθ', 535 σ. » , Ἑλληνικά, 25 (1972), σσ. 217-220

68. Βέικος, Θεόφιλος Α., Οἱ προσωκρατικοὶ φιλόσοφοι, Θεσσαλονίκη, 1972, 286 σ.

69. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Τρεῖς ἀντινομίες στὸν Πλατωνικὸ “Τίμαιο” » , Ροτόντα, 3 (1971), σσ. 235-239

70. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Ἄνθρωπος καὶ κόσμος στὸν γερμανικὸ ἰδεαλισμό » , Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, 54 (1971), σσ. 390-394

71. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Ἐμπεδοκλῆς (Β 35, 3-4) . Ἡ κοσμικὴ δίνη» , Ἑλληνικά, 24 (1971), σσ. 312-320

72. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Heraclitus' fr. 52», Φιλοσοφία, 1(1971) , σσ. 155-175

73. Βέικος, Θεόφιλος Α., Ἡ φιλοσοφία καὶ ἡ ἱστορία της. Εἰσαγωγὴ στὴν Ἱστορία τῆς Φιλοσοφίας. Πανεπιστημιακὲς Παραδόσεις, Θεσσαλονίκη, 1970, 61 σ.

74. Βέικος, Θεόφιλος Α., Nietzsche. Μιὰ μεταφυσικὴ τῆς τέχνης, Θεσσαλονίκη, 1970, 141 σ.

75. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Amor fati στὴ φιλοσοφία τοῦ Nietzsche», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 11(1970) , σσ. 3-18

76. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Χῶρος καὶ χρόνος στὴν κοσμολογία τοῦ Ἐμπεδοκλῆ » , Ἑλληνικά, 22, 2 (1969), σσ. 326-340

77. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Ἡ ἀξία τῆς ζωῆς . Ἀπόψεις ἀπὸ τὴ νεώτερη καὶ σύγχρονη φιλοσοφία» , Χρονικὰ τοῦ Πειραματικοῦ Σχολείου τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 78 (1966), σσ. 59-76

78. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Σχήματα σκέψης στὸν Ἡράκλειτο » , Φιλόλογος (1965), σσ. 3-27

79. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Ἐσωτερικὸς καὶ ἐξωτερικὸς χῶρος στὸν Ἡράκλειτο » , Ἐποχές [τεύχη 26-35], 34 (1966), σσ. 103-107

80. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Ὑπεράσπιση τῆς φιλοσοφίας», Τὸ Βῆμα, σσ. 1, 4