ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Poulakos, Takis, «Ρητορικὴ καὶ πολιτικὴ στὸν Θουκυδίδη καὶ στὸν Ἰσοκράτη», στό: Δέκατο Τρίτο Διεθνὲς Συνέδριο Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Ρητορική, Ἐπικοινωνία Πολιτικὴ καὶ Φιλοσοφία, Ρόδος - Λίνδος - Ἀφάντου, 2002, σσ. 191-208

2. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Σταβέλας, Ἀπόστολος Νικ., Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ., Τάσιος, Θεοδόσιος Π., Κατσιμάνης, Κυριάκος Σ., Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία, Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη, Μανωλέα, Χριστίνα-Παναγιώτα, Robinson, Thomas M., Ἀποστολόπουλος, Χαράλαμπος, Στυλιανοῦ, Ἀριστοτέλης Ι., Βερτουδάκης, Βασίλειος, Μητροπούλου, Ἑλένη, Πρώιμος, Κωνσταντῖνος Β., Σίνου, Χριστίνα, Λεύκα, Αἰκατερίνη, Ποττάκης, Γιάννης Α., Τσιαντῆς, Γεώργιος Ι., Ἀποστολάκης, Κώστας Ε., Poulakos, John, Poulakos, Takis, Κασωτάκη-Γατοπούλου, Ἀργυρώ, Δέκατο Τρίτο Διεθνὲς Συνέδριο Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας , Ρητορική, Ἐπικοινωνία Πολιτικὴ καὶ Φιλοσοφία, 18-25/08/2001, Ἀθήνα, Ἰωνία, 2002, 304 σ.

3. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., Anton, John P., Purtill, Richard, Castle, Lilia, Yamakawa, Hideya, Gericke, John, Olshewsky, Thomas M., Μανιάτης, Γιῶργος Ν., Wubnig, J., Gobár, Ash, Ladikos, Anastasios, Beattie, Alastair, Walton, Richard, Wilkinson, Lisa, Ayotte, Kevin, Eming, Knut, Kelley, David, Notomi, Noburu, Poulakos, Takis, Vassiliou, Anastasia, Proceedings of the Twelfth International Conference on Greek Philosophy , Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία - Greek Philosophy and Epistemology (Vol I), 20-27/08/2000, Athens, Ionia, 2001, 251 σ.

4. Poulakos, Takis, «Truth and persuasion in Plato's “Phaedrus”», στό: Proceedings of the Twelfth International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία - Greek Philosophy and Epistemology (Vol I), Σάμος - Πάτμος, 2001, σσ. 156-169