ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 334 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 271 ἕως 300

271. Aujac, Germaine, «Strabon et la stoïcisme » , Διοτίμα - Diotima, 11 (1983), σσ. 17-29

272. Τσουγιοπούλου, Νέλλυ, Strafe im Frühgriechischen Denken, München, Karl Alber Freiburg, 1966, 90 σ.

273. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., «Strange Steven K., “Porphyry on Aristotle's "Categories" ”, Ithaca, NY, Cornelle University Press, 1992 » , Σκέψις - Skepsis, 5 (1994), σσ. 178-194

274. Tejera, Victorino, «Strauss's Socrates: The Composite » , Σκέψις - Skepsis, 3 (1992), σσ. 46-89

275. Πρώιμος, Κωνσταντῖνος Β., «Strife and competition between art and law in Plato's statesman», στό: Proceedings of the First World Olympic Congress on Philosophy, Φιλοσοφία, Ἀνταγωνιστικότητα καὶ Ἀγαθὸς Βίος - Philosophy, Competition and the Good Life (Vol. I), Ἀθήνα - Σπέτσες, 2005, σσ. 283-293

276. Τσούνα, Βούλα Κ., «Stroud Barry, “The significance of philosophical scepticism”, Oxford, Clarendon Press, 1984, XIV+277 p. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 3, 7 (1986), σσ. 78-84

277. Basave Fernández del Valle, Augustín, « Structure et signification de la Démocratie», στό: 2500 χρόνια Δημοκρατίας, Ἀθήνα, 1992, σσ. 244-252

278. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «Structure et valeurs de l' historicité humaine dans quelques aspects de la poésie épique, didactique et tragique greque » , Διοτίμα - Diotima, 7 (1979), σσ. 142-146

279. Μανούσακας, Μανοῦσος Ι., «Structure sociale de l' Hellénisme post-byzantin», Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 31(1981) , σσ. 791-821

280. Banu, Ion, «Structures theorique communes dans la philosophie grécque Presocratique», στό: Proceedings of the First International Conference on Greek Philosophy, Ἰωνικὴ Φιλοσοφία - Ionian Philosophy (Vol. I), Samos, 1989, σσ. 41-48

281. Μουδατσάκης, Τηλέμαχος Ε., Stucture et Economie Linguistique dans la Dailectique de Platon. Recherches sur la “Lettre Vill” le “Banquet” et la “Republique”, Paris, Université Paris Sorbonne IV, χ. χ., 370 σ.

282. Studi Classici in onore di Quintino Cataudella , Catania, 1972

283. Studi sull' Oriente Cristiano, Roma

284. Studia Patristica

285. Βῶκος, Γεράσιμος, Chiereghin, Franco, Studia Spinozana, Königshausen & Neumann

286. Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur

287. Χατζόπουλος, Δημήτρης Ι., «Substitution of Variables in Aristotle » , Journal of the History of Philosophy, 8 (1975), σσ. 133-138

288. Μάνος, Ἀνδρέας, «Suchocki Μ. Hewitt, “The End of Evil”. State University of New York Press, 1988, 182 p. » , Διοτίμα - Diotima, 18 (1990), σ. 158

289. Bernath, Mathias, Südost-Forschungen. Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas Begründet von Fritz Valjavec, München, Allgäuer Zeitungsverlag Gmbtt, 1970-

290. Spadaro, Giuseppe, «Sulle fonti dell' “Assedio di Malta” di Antonio Achelis » , Ὁ Ἐρανιστής, 4 (1966), σσ. 80-116

291. Assunto, Rosario, «Sulle idee estetiche di Walter Benjamin » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 6-7 (1967-1968), σσ. 40-49

292. Aquinas, Thomas, « Summa Contra Gentiles-Κατὰ τῶν Ἐθνικῶν», στό: Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου Ἅπαντα τὰ Εὑρισκόμενα - Oeuvres Complètes de Gennade Scholarios-Tome V, Paris, Maison de la Bonne Presse, 1931, σσ. 1-338

293. Aquinas, Thomas, « Summa Theologiae.Pars Prima-Θεολογικόν», στό: Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου Ἅπαντα τὰ Εὑρισκόμενα - Oeuvres Complètes de Gennade Scholarios-Tome V, Τόμος Ε΄, Paris, Maison de la Bonne Presse, 1931, σσ. 338-510

294. Aquinas, Thomas, « Summa Theologiae.Prima Secunda-Ἠθικά», στό: Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου Ἅπαντα τὰ Εὑρισκόμενα - Oeuvres Complètes de Gennade Scholarios-Tome VI, Τόμος ΣΤ΄, Paris, Maison de la Bonne Presse, 1933, σσ. 1-153

295. Ἀναγνωστόπουλος, Γεώργιος Π., «Summary of the Papers Delivered to the “Symposium” » , Σκέψις - Skepsis, 5 (1994), σσ. 206-212

296. Πρελορέντζος, Γιάννης, «Supplément bibliographique pour l' anée1990 - Supplément bibliographique pour l' anée 1992 » , Archives de Philosophie, 58 (1995), σσ. 66- 76

297. Robledo, Antonio Gomez, «Sur l' anthropologie Aristotélicienne » , Διοτίμα - Diotima, 13 (1985), σσ. 114-120

298. Thillet, P., «Sur l' Aristote apocryphe, recherche sur les raisons de son succès chez les philosophes Arabes», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Τόμ. Β΄, Θεσσαλονίκη, 1981, σσ. 63-64

299. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «Sur la connotation axiologique de l' anotologie platonicienne » , Διοτίμα - Diotima, 9 (1981), σ. 129

300. Dufrenne, Mikel, «Sur la création » , Διοτίμα - Diotima, 5 (1977), σσ. 84-91