ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 241 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 181 ἕως 210

181. Ποῦλος, Παναγιώτης, «Bouveresse Jacques, “La voix de l' âme et les chemins de l' esprit. Dix études sur Robert Musil”, Paris, Ed. Seuil, σειρὰ “Liber”, 2001, 458 σ.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Τὸ Ἄλλο Βῆμα, 24/11/2002, σ. 28

182. Κιντῆ, Βάσω, «Bouveresse Jacques, “Τὸ αἴτημα τῆς φιλοσοφίας”. Εἰσαγ., μετάφρ., Στέλιος Βιρβιδάκης. Ἐκδ., Πόλις, 2002, 184 σ.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Τὸ Ἄλλο Βῆμα, 18/08/2002, σ. 17

183. Μουρέλος, Γιῶργος Ι., Bouzianis ou à la recherche de l' humain. Les Amis de Bouzianis, Athènes, Éd. Néféli, 1985, 125 σ.

184. Ρ., «Boyer Joseph, “Ἀστικὴ καὶ Προλεταριακὴ ἠθική”. Μετάφρ., Γιώτης Δῶρος, Ἀθήνα,1927 » , Νέα Ἑστία, 1, 8 (1927), σσ. 508-509

185. Ρ., «Boyer Joseph, “Ἀστικὴ καὶ Προλεταριακὴ ἠθική”. Μετάφρ., Γιώτης Δῶρος, Ἀθήνα,1927 » , Νέα Ἑστία, 1, 8 (1927), σσ. 508-509

186. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «Bozonis G. A., “De quelques absurdes dans la philosophie d' Empédocle - Analyse logique et psychologique, (en grec)”, Athènes, 1974 » , Διοτίμα - Diotima, 2 (1974), σσ. 246-247

187. Πάνου, Σταῦρος, «Bracken Joseph, “Freiheit und Kausalität bei Schelling”, Freiburg/ München, K. Alber 1972, 128 S.», Φιλοσοφία, 4(1974) , σσ. 479-480

188. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Brailas-Armenis Petros, “Φιλοσοφικὰ Ἔργα”. Volume 5, Ed. E. Moutsopoulos - Th. Anastassopoulou. Corpus Philosophorum Graecorum Recentiorum, 1, 5. Athens, 1978, 254 p. » , Διοτίμα - Diotima, 7 (1979), σ. 223

189. Frank, Daniel, «Brakas George, “Aristotle's Concept of the Universal”, Studien und Materialen zur Geschichte der Philosophie 26. Hildesheim, Zürich, New York: Olms, 1988, 113 p. » , Ancient Philosophy, 12 (1992), σσ. 217-219

190. Πρωτόπαπα-Μαρνέλη, Μαρία, «Brancacci Aldo, “Rhetorike Philosophousa. Dione Crisostomo nella cultura antica e bijantina”, Napoli, Bibliopolis, 1986, 347 p.», Φιλοσοφία, 23-24(1993-1994) , σσ. 369-370

191. Rosenberg, Dorothy, «Braunthal Gerard, “Ἐπαγγελματικὴ ἀπαγόρευση τοῦ συνέρχεσθαι” » , Οὐτοπία, 6 (1993), σσ. 156-160

192. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., «Bremer Thomas (hrsg.), “Europäische literatur gegen den faschismus 1922-1945”, München, C. H. Beck Verlag 1986, 256 S.», Δωδώνη, 15(1986) , σσ. 203-208

193. Πουρνάρη, Μαρία, «Brenner Anastasios A., “Holism a Century Ago: The Elaboration of Duhem's Thesis”, pp. 325-336 » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 4 (1991), σ. 275

194. Pesenti, G., «Breve nota sull' episodio di Tagliapietra narrato da G. Trivolis » , Byzantinische Zeitschrift, 25 (1925), σσ. 322-326

195. Pareyson, Luigi, « Breve storia d' un concetto perenne», στό: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 408-419

196. Μιχαήλ, Ἀναστάσιος, Brevia linguae Ρωμαϊκῆς sive graecae vulgaris elementa, quibus differentia antiquum inter et recentiorem graecismum praecipque ostenditur. Praemissa est Dissertatio de Ortu et Natura huius linguae, Ienae, Typis Nisianis, 1705, 67 σ.

197. Ἀγγελούση, Χριστίνα, «Brief historical background to the language question in Greece until the close of the 19th century » , Παρουσία, 2 (1984), 351-368

198. Καϊμάκης, Παῦλος, «Brinkmann Klaus, “Aristoteles' allgemeine und spezielle Metaphysik”, Berlin - New York, Walter de Gruyter, 1979, 256 S. » , Ἑλληνικά, 35 (1984), σσ. 195-197

199. Κελεσίδου, Ἄννα, «Brisson L., “Timée / Critias”, Flammarion, Paris, 1992, 438 p.», Φιλοσοφία, 23-24(1993-1994) , σσ. 399-402

200. Κελεσίδου, Ἄννα, «Brisson Luc, “Platon, Le Banpuet”, Flammarion, 1998 » , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 15 (1999), σ. 33

201. Καραλῆς, Γεώργιος Δημ., «Brisson Luc, “Platon, Les mots et les mythes”, Paris, 1982», Φιλοσοφία, 19-20(1989-1990) , σσ. 555-560

202. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., «British marxism and George Thomson», Δωδώνη, 15(1986) , σσ. 191-202

203. Γεωργίου, Θεόδωρος, «Broch Hermann, “Phychische Selbstbiographie, Herausgegeben von Paul Michael Lützeler”, Frankfurt, 1999», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 10/08/2001, σ. 12

204. Wingler, Hedwig, «Brose Karl, “Geschichtsphilosophische Strukturen im Werk Nietzsches”. Europaische Hochschulschriften, Reihe XX, Philosophie, Band 5. Bern, Verlag Herbert Lang & Cie Ag, 150 S. » , Ἐποπτεία, 33 (1979), σ. 365

205. Ρουσόπουλος, Γιῶργος, «Brouwer's intuitionism: Mathematics and language», Φιλοσοφία, 19-20(1989-1990) , 440 σ.

206. Κουρουζίδης, Σάκης, «Brown Harold I., “Ἀντίληψη, θεωρία καὶ δέσμευση”. Ἐπιμ., Ἀριστείδης Μπαλτᾶς. Ἡράκλειο, Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης, 1993, 341 σ. » , Νέα Οἰκολογία, 113 (1994), σ. 52

207. Σφενδόνη-Μέντζου, Δήμητρα, «Brown James Robert, “The laboratory of the mind. Thought experiments in the natural science”, Routledge, 1991, Ι-ΙΧ =175 p. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 9 (1992), σσ. 376-384

208. Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ., «Brown Peter, “The Making of Late Antiquity”. Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1978, xii + 135 p.», Φιλοσοφία, 13-14(1983-1984) , σσ. 495-497

209. Μανδηλαρᾶς, Βασίλειος Γ., «Browning R., “Medieval and Modern Greek”, Hutchinson University Library, 1969, 153 p. » , Ἀθηνᾶ, 72 (1971), σσ. 369-374

210. Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, Χαρά, «Bruaire Claude, “Pour la métaphysique”, Paris, Fayard, 1980, 280 p. » , Διοτίμα - Diotima, 9 (1981), σ. 161