ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 204 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 181 ἕως 204

181. European History Quarterly

182. European Journal of Social Theory

183. Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ., «European Political Thought in the Making of Greek Liberalism: The Second National Assembly of 1862-1864 and the Reception of John Stuart Mill's Ideas in Greece » , Parliaments, Estates and Representation, 8, 1 (1988), σσ. 11-21

184. European Review of History

185. Dräseke, Johannes, «Evangelides Tryphon E., “Γεννάδιος β΄ ὁ Σχολάριος, πρῶτος μετὰ τὴν Ἅλωσιν οἰκουμενικὸς πατριάρχης. Ἱστορικὴ καὶ κριτικὴ μελέτη”, Ἀθήνα, 1896, 116 σ. » , Byzantinische Zeitschrift, 6 (1897), σσ. 419-421

186. Φαραντάκις, Πέτρος Ι., «Evangeliou Christos, “Aristotle's “Categories” and Porphyry. Philosophia Antiqua”, Leiden, Ed., E. J. Brill, 1988, 215 p. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 5, 15 (1988), σσ. 346-347

187. Anton, John P., «Evangelos P. Papanoutsos (1900- 1982) » , Philosophical Inquiry, 6, 1 (1984), χ. σ.

188. Σούλης, Γεώργιος Χρ., « Everett - Kapodistrias correspondance», στό: Γεώργιος Σούλης (1927-1966). Ἱστορικὰ Μελετήματα, Βυζαντινά - Βαλκανικά - Νεοελληνικά, Ἀθῆναι, 1980, σσ. 227-229

189. Martin, James T. H., «Evidence in support of a divine avtive mind in “De anima” » , Σκέψις - Skepsis, 2 (1991), σσ. 94-103

190. Knapp, Martin, Evjenios Vulgaris im Einfluss der Aufklärung. Der Begriff der Toleranz bei Vulgaris und Voltaire, Bochumer Studien Zur Neugriechischen und Byzantinischen Plilologie, Τόμ. ΣΤ΄, Amsterdam, Adolf M. Hakkert, 1984, 149 σ.

191. Ροζάνης, Στέφανος, «Evola Julius, “Ἡ μεταφυσικὴ τοῦ Φύλου”. Μετάφρ., Τερζάκης Φώτης. “Ὀξύ”», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 17/7/1998, σ. 12

192. Μαγούλας, Χαράλαμπος, «Évolution et Éthique dans la médecine . La proposition du “Dr. med. Hiob Prätorius” de Curt Goetz contre les Tératogenèses» , Σκέψις - Skepsis, 17, 1 (2006), σσ. 120-128

193. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., Evolution und Fortschritt. Eine sozialphilosophische Skizze, Athen, P. D. Sakellarios, 1926, 30 σ.

194. Gabaude, Jean-Marc, «Exemple cartésien d' une pensée dyadique » , Παρνασσός, 41 (1999), σσ. 28-36

195. Rea, Caterina, «Existence personnelle et institution social-historique: une reflexion a' partir de C. Castoriadis», στό: Proceedings of the Seventeenth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ - The philosophy of Culture (Vol I), Σάμος - Πάτμος, 2006, σσ. 206-221

196. Henderson, G. P., « Existentialism and Human Affects», στό: Ἀφιέρωμα στὸν Εὐάγγελο Παπανοῦτσο, Ἀθήνα, 1980, σσ. 213-224

197. Denkel, Arda, « Existing philosophical tendencies in Turkey: the general outlook in 1992», στό: Ἡ φιλοσοφία στὰ Βαλκάνια σήμερα/Philosophy in Balkan Countries today, Ἀθήνα, Ἰνστιτοῦτο τοῦ Βιβλίου- Μ. Καρδαμίτσα, 1994, σσ. 77-86

198. Πεντζοπούλου-Βαλαλᾶ, Τερέζα, « Experience and casual explanation in medical empiricism», στό: Greek Studies in the Philosophy and History of Science, Netherlands, Kluwer Academic Publishers, 1990, σσ. 91-107

199. Vial, Parain Jeanne, «Expèrience concrète et analyse structurale en esthétique » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 8 (1969), σσ. 43-68

200. Μουρέλος, Γιῶργος Ι., «Expérience des Substances et expérience des relations en art » , Revue de synthése, 29-31 (1963), σσ. 301-303

201. Βορέας, Θεόφιλος, Experimentelle psychologische Forschungen. Die Phantasie und ihre Beziehungen zu den anderen Seelentätigkeiten, Leipzig, Akademische Verlagsgesellsscaft m. b. H., 1939, σσ. 35

202. Lasso de la Vega, José S., «Exposé actuel du problème de l' “Éducation formelle” au moyen du grec ancien», στό: Πρακτικὰ Α' Διεθνοῦς Ἀνθρωπιστικοῦ Συμποσίου ἐν Δελφοῖς, Διεθνὲς Ἀνθρωπιστικὸ Συμπόσιο (Τόμ. Β΄), Δελφοὶ, 1971, σσ. 135-149

203. Passeron, René, «Expression et création » , Διοτίμα - Diotima, 10 (1982), σσ. 103-106

204. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Exuberance is beauty, Ioannina, 2000, 16 σ.