ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 204 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 151 ἕως 180

151. Παπαδημητρίου, Εὐθύμης, Ethische und psychologische Grundlagen der Aristotelischen Rhetorik, Frankfurt am Main-Bern-Las Vegas, Peter Lang, 1979, 322 σ.

152. Bennett, Beth S., «Ethnical challenges for Aristotle's «Rhetoric» in an age of mediated communication», στό: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Greek Philosophy, Ρητορική, Ἐπικοινωνία Πολιτικὴ καὶ Φιλοσοφία - The Philosophy of Communication (Vol I), Ρόδος - Λίνδος - Ἀφάντου, 2002, σσ. 34-45

153. Μουρέλος, Γιῶργος Ι., «Étienne Souriau (1892 - 1979) » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 16-17 (1978-1979), σσ. 147-148

154. Prieur, Michel, «Étienne Souriau (1892-1979) » , Διοτίμα - Diotima, 8 (1980), σ. 212

155. Golaszewska, Maria, «Être artiste engagé » , Διοτίμα - Diotima, 10 (1982), σσ. 21-25

156. Μπούσουλας, Νικολάος Ι., «Étude sur l' Esthétique de la composition platonicienne des mixtes (suite et fin) » , Revue de métaphysique et de morale, σσ. 142-158

157. Μπούσουλας, Νικολάος Ι., «Étude sur l' Esthétique de la composition platonicienne des mixtes I » , Revue de métaphysique et de morale, σσ. 422-448

158. Κατσιμάνης, Κυριάκος Σ., Étude sur le rapport entre le beau et le bien chez Platon, Paris, Service de reproduction des theses, 1977, 577 σ.

159. Todorov, Nikolaj, Études Balquaniques, Sofia, 1964-

160. Μπούσουλας, Νικολάος Ι., Études Litteraires . Conférences donées à la Faculté des Lettres de l' Université d' Alexandrie, Alexandrie, Institut d' études orientales de la bibliotheque, 1964

161. Études Phénoménologiques, Ousia

162. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Études sur la liberté, Paris, Marcel Rivière, 1974, 153 σ.

163. Γεωργίου, Θεόδωρος, «Etzioni Amitai, “The limits of Privacy”, Basic Books. Τὰ ὅρια τοῦ ἰδιωτικοῦ χώρου», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 14/07/2000, σ. 16

164. Λεύκα, Αἰκατερίνη, «Eudaimonia dans la polis et dans la kosmopolis», στό: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Greek Philosophy, Πόλις, Κοσμόπολις καὶ Παγκοσμιοποίηση - Polis and Cosmopolis: Problems of a global era (Vol II), Σάμος, 2003, σσ. 102-118

165. Décarie, Vianney, «Eudème: De Rhodes ou de Chypre», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1981, σσ. 277-280

166. Μπουρλογιάννης-Τσαγκαρίδης, Ἰωάννης, Eugenios Bulgaris und die Griechische Aufklärung in Leipzig. Die Griechen im Leipzig des 18. Jahrhunderts. Eine Ausstellung der Universitätsbibliothek Leipzig in der Zweigstelle Geistes- und Sozialwissenschaften, χ.χ., σ. 22

167. Ψημμένος, Νίκος Κ., Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ., Σταμπουλίδου, Ἑλένη, Henrich, Günther S., Meyer, Hans Joachim, Suppé, Frank Thomas, Haupt, Eric, Eugenios Bulgaris und die Griechische Aufklärung in Leipzig , Konferenz an der Universität Leipzig, 16-18/10/ 1996, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2003, 123 σ.

168. Ψημμένος, Νίκος Κ., Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ., Σταμπουλίδου, Ἑλένη, Henrich, Günther S., Meyer, Hans Joachim, Suppé, Frank Thomas, Haupt, Eric, Eugenios Bulgaris und die Griechische Aufklärung in Leipzig , Konferenz an der Universität Leipzig, 16-18/10/ 1996, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2003, 123 σ.

169. Ψημμένος, Νίκος Κ., Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ., Σταμπουλίδου, Ἑλένη, Henrich, Günther S., Meyer, Hans Joachim, Suppé, Frank Thomas, Haupt, Eric, Eugenios Bulgaris und die Griechische Aufklärung in Leipzig , Konferenz an der Universität Leipzig, 16-18/10/ 1996, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2003, 123 σ.

170. Ψημμένος, Νίκος Κ., Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ., Σταμπουλίδου, Ἑλένη, Henrich, Günther S., Meyer, Hans Joachim, Suppé, Frank Thomas, Haupt, Eric, Eugenios Bulgaris und die Griechische Aufklärung in Leipzig , Konferenz an der Universität Leipzig, 16-18/10/ 1996, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2003, 123 σ.

171. Ψημμένος, Νίκος Κ., Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ., Σταμπουλίδου, Ἑλένη, Henrich, Günther S., Meyer, Hans Joachim, Suppé, Frank Thomas, Haupt, Eric, Eugenios Bulgaris und die Griechische Aufklärung in Leipzig , Konferenz an der Universität Leipzig, 16-18/10/ 1996, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2003, 123 σ.

172. Ψημμένος, Νίκος Κ., Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ., Σταμπουλίδου, Ἑλένη, Henrich, Günther S., Meyer, Hans Joachim, Suppé, Frank Thomas, Haupt, Eric, Eugenios Bulgaris und die Griechische Aufklärung in Leipzig , Konferenz an der Universität Leipzig, 16-18/10/ 1996, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2003, 123 σ.

173. Ψημμένος, Νίκος Κ., Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ., Σταμπουλίδου, Ἑλένη, Henrich, Günther S., Meyer, Hans Joachim, Suppé, Frank Thomas, Haupt, Eric, Eugenios Bulgaris und die Griechische Aufklärung in Leipzig , Konferenz an der Universität Leipzig, 16-18/10/ 1996, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2003, 123 σ.

174. Ψημμένος, Νίκος Κ., Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ., Σταμπουλίδου, Ἑλένη, Henrich, Günther S., Meyer, Hans Joachim, Suppé, Frank Thomas, Haupt, Eric, Eugenios Bulgaris und die Griechische Aufklärung in Leipzig , Konferenz an der Universität Leipzig, 16-18/10/ 1996, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2003, 123 σ.

175. Ψημμένος, Νίκος Κ., Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ., Σταμπουλίδου, Ἑλένη, Henrich, Günther S., Meyer, Hans Joachim, Suppé, Frank Thomas, Haupt, Eric, Eugenios Bulgaris und die Griechische Aufklärung in Leipzig , Konferenz an der Universität Leipzig, 16-18/10/ 1996, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2003, 123 σ.

176. Biagi, Vincenzo, « Eunapio e il Cristianesimo», στό: Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄, Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, σσ. 179-182

177. Yoshida, Koichi, «Eupalinos and French classicist architecture in the 1930s » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 25-26 (1986-1987), σσ. 241-247

178. Thorndike, Edward L., « Euphony and Cacophony of words and Sounds», στό: Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄, Τόμος Α΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, σσ. 49-62

179. Eideneier, Hans, «Euripides politicus » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 26 (1996), σσ. 299-308

180. Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ., « Europe and the Dilemmas of Greek Conscience», στό: Greece and Europe in the modern period: Aspects of a troubled relationship, London, School of Humanities - King's College London, 1995, σσ. 1-15