ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 140 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 121 ἕως 140

121. Μπούσουλας, Νικολάος Ι., «Notes sur la pensée platonicienne » , Πλάτων, 15 (1963), σσ. 87-125

122. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «Notices philosophiques», Φιλοσοφία, 19-20(1989-1990) , σσ. 496-503

123. Fabricius, Albertus, « Notitia historica et bibliographica», στό: Patrologia Graeca, Belgium, Typographi Brepols, χ.χ., σσ. cxxxix-clvi

124. Notre Dame Journal of Formal Logic, Indiana, University of Notre Dame

125. Jarret, James L., «Nott Kathleen, “Philosophy and human nature”, London, Hodder and Stoughton, 1970, 239 p. » , Διοτίμα - Diotima, 1 (1973), σ. 218

126. Apel, Karl-Otto, « Notwendigkeit, Schwierigkeit und Möglichkeit einer philosophischen Begründung der Ethik im Zeitalter der Wissenschaft», στό: Ἀφιέρωμα στὸν Κωνσταντῖνο Τσάτσο, Ἀθήνα, Σάκκουλα Ἀντ. Ν., 1980, σσ. 215-275

127. Veinstein, André, «Nouvelles conceptions de l' espace scénique » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 5 (1966), σσ. 40-50

128. Bacon, Francis, «Novum Organum (Τὰ εἴδωλα τοῦ πνεύματος) » , Ἐποπτεία, 36-37 (1979), σσ. 585-590

129. Blum, Alex, «Nozick Robert, “On free Will Philosophical Explanations”, Harvard University Press, 1981 » , Σκέψις - Skepsis, 7 (1996), σσ. 197-199

130. Μπαρτζελιώτης, Λεωνίδας Κ., Number and harmony in Whitehead's. The pythagorean backround, Athens, 1989, 23 σ.

131. Schulze, Werner, «Number and proportion in Plato's political theory», στό: Proceedings of the Eighth International Conference on Greek Philosophy, Πλατωνικὴ Πολιτικὴ Φιλοσοφία - Platonic Political Philosophy (Vol. I), Ἀθήνα - Σάμος, 1997, σσ. 184-200

132. Σκαλτσᾶς, Θεόδωρος, «Numerical versus qualitative identity of properties in Aristotele's “Categories”», Φιλοσοφία, 10-11(1980-1981) , σσ. 328-345

133. Nuncius. Annali di Storia de la Scienzia, Firenze, Istituto e museo di storia della scienza Firenze

134. Betto, Bianca, «Nuove Ricerche sui studenti ciprioti all' Università di Padova (1393-1489) » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 23 (1993), σσ. 40-80

135. Cattapan, Mario, «Nuovi elenchi e documenti dei pittori in Creta dal 1300 al 1500 » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 23 (1993), σσ. 202-235

136. Πλουμίδης, Γεώργιος Σπ., Fedalto, Giorgio, «Nuovi inediti di Massimo Margunio » , Κρητικὰ Χρονικά, 23, 1 (1971), σσ. 224-230

137. Πλουμίδης, Γεώργιος Σπ., Fedalto, Giorgio, «Nuovi inediti di Massimo Margunio » , Κρητικὰ Χρονικά, 23, 1 (1971), σσ. 224-230

138. Κονδύλης, Παναγιώτης, «Nur Intellektuelle behaupt die Welt besser verstehen als alle anderen » , Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 42 (1994), σσ. 683-694

139. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., «Nussbaum M., “The fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy”, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, xvii, 544 p. » , Σκέψις - Skepsis, 1 (1990), σσ. 210-216

140. Ἠλιού, Φίλιππος, « Nεοελληνικὸς Διαφωτισμός. Ἡ νεωτερικὴ πρόκληση», στό: Ἱστορία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ 1770-2000, Τόμος Β', 2001, σσ. 9-26