ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 135 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 121 ἕως 135

121. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Kretschmayr Heinrich, “Geschichte von Venedig”. Zweiter Band. “Die Blüte”, Cotha, Friedrich Andreas Perthes A - G, 1920 » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 1 (1921), σσ. 104-105

122. Κωβαῖος, Κωστῆς Μ., «Kripke Saul, “Wittgenstein on Rules and Private Language. An Elementary Exposition”, Oxford, Basil Blackwell, 1982, X+ 150 p. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 1, 1 (1984), σσ. 83-85

123. Ἐλευθερόπουλος, Ἁβροτέλης, Kritik der reinem rechtlichen gesetzgebenen Vernunft oder Kants Rechtsphilophie, Λιψία, 1896

124. Πάνου, Σταῦρος, Kritik und Praxis, Dubrovnik, Inter-University centre of Postgraduate Studies, 1979, 51 σ.

125. Kriza I perspektive Filozofije, Beograd

126. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Krumbacher Karl, “Eine neue Handschrift des Digenis Akritas”, mit zwei Tafeln (Separat-Abdruck aus den Sitzungsberichten der philos.-philol, und der histor. Klasse der Kgl Bayer. Akademie der Wissenschaften. 1904 Heft II), SS. 309-356 » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 3 (1904), σσ. 380-383

127. Τζαμαλίκος, Παναγιώτης, «Kuçuradi Ioanna (ed), “Philosophy Facing World Problems”, Ankara, Philosophical Society of Turkey, 1986», Φιλοσοφία, 19-20(1989-1990) , σσ. 582-587

128. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., «Kuczewski Mark G. - Polansky Ronald (eds), “Bioethics: Ancient Themes in Contemporary Issues”, Cambridge, Mass: The MIT Press, 2000, 304 + i-xiii p. » , Σκέψις - Skepsis, 12 (2001), σσ. 215-220

129. Κιντῆ, Βάσω, Kuhn and Wittgenstein. Φιλοσοφικὴ Ἕρευνα τῆς “Δομῆς τῶν Ἐπιστημονικῶν Ἐπαναστάσεων”, Ἀθήνα, Σμίλη, 1995, 293 σ.

130. Νούλας, Βασίλειος Κ., «Kullmann, Wolfgang, “Ἡ πολιτικὴ σκέψη τοῦ Ἀριστοτέλη”. Μετάφρ., Α. Ρεγκάκος. Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1996, 198 σ. » , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 7 (1997), σσ. 24-25

131. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Kulminationspunkt. Drei Gedichte, Ἰωάννινα, 2000, 3 σ.

132. Füves, Ödön, Különleyomat a Magyar pedagogia , Budapest, χ.χ.

133. Παπαθανασίου, Θανάσης Ν., Kulturwissenschaftliche Ansätze in den Werken von Jacob Burckhardt, Athen/Griechenland, 1982, 138 σ.

134. Fecht, Johann, Kurtze Nachricht von der Religion der heutigen Griechen, Rostock. Leipzig, 1711, 153 σ.

135. Kyrios. Vierteljahresschrift für kirchen - Und Geistesgeschichte osteuropas, Berlin, 1971, σσ. 51-57