ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 127 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 121 ἕως 127

121. Λαμπάκης, Στέφανος, «Woodhouse C. M., “George Gemistos Plethon. The Last of the Hellenes”, Oxford, 1986, 392 σ. » , Βυζαντινὸς Δόμος, 2 (1988), σσ. 283-284

122. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Woodhouse C. M., “George Gemistos Plethon. The Last of the Hellenes”, Oxford, Clavenson Press, 1986, 391 p.», Φιλοσοφία, 17-18(1987-88) , σσ. 506-508

123. Sider, D., «Word order and sense in Heraclitus: fragment one and the river fragment», στό: Proceedings of the First International Conference on Greek Philosophy, Ἰωνικὴ Φιλοσοφία - Ionian Philosophy (Vol. I), Samos, 1989, σσ. 363-368

124. Δῆμος, Ραφαήλ, «Word versus deed in Plato » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 3-4 (1964-1965), σσ. 17-23

125. Ἀποστολοπούλου, Γεωργία, «Woschnak Werner, “Zum Begriff der Sitte”. Überlegungen zum Verhältnis von Sitte, Moralischer Autonomie und Rechtsordnung. Österreichsche Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte 505. Band. . Veröffentlichungen der Komission für Philosophie und Pädagogik herausgegeben von Erich Heintel. Heft 23. Wien, Verlag der Österreichschen Akademie der Wissenschaften, 1998, 218 S.» , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 8, 24 (1991), σσ. 334-336

126. Latacz, Joachim, Neumann, Günter, Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft. Νeue Folge , Kommissionsverlag Ferdinand Schöningh Würzburg, 1988

127. Καλογεράκος, Ἰωάννης Γ., «Wyller Egil, “Henologische Perspektiven I/I-II. Platon - Johannes- Cusanus”. Amsterdam-Atlanta, GA., Rodopi, 1995 (Elementa. Schriften zur Philosophie und ihrer Problemgeschichte, herausgegeben von Rudolph Berlinger und Wiebke Schrader Bd. 63), 599 p. » , Διοτίμα - Diotima, 15 (1997), σσ. 167-168