ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 94 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 91 ἕως 94

91. Παπαλέκας, Ἰωάννης Χρ., «Von der Soziologie als Krisenwissenschaft zur Krise der Soziologie», στό: Πρακτικὰ Β' Διεθνοῦς Ἀνθρωπιστικοῦ Συμποσίου Ἀθηνῶν-Δελφῶν-Πηλίου, Διεθνὲς Ἀνθρωπιστικὸ Συμπόσιο Ἀθηνῶν-Δελφῶν-Πηλίου, Ἀθήνα-Δελφοί-Πήλιο, 1974, σσ. 348-370

92. Πλουμίδης, Γεώργιος Σπ., «Voumvlinopoulos G. E., “Bibliographie critique de la philosophie grecque depuis la chute de Constantinople à nos jours 1453-1953”, Athènes, 1966 » , Bolletino Filosofico, 5 (1968), σσ. 68-71

93. Σούλης, Γεώργιος Χρ., « Vranousis L., “Χρονικὰ τῆς μεσαιωνικῆς καὶ τουρκοκρατούμενης Ἠπείρου˙ Ἐκδόσεις καὶ χειρόγραφα”, Ioannina, 1962, 221 p.», στό: Γεώργιος Σούλης (1927-1966). Ἱστορικὰ Μελετήματα, Βυζαντινά - Βαλκανικά - Νεοελληνικά, Ἀθῆναι, 1980, σ. 365

94. Σαββίδης, Ἀλέξης Γ. Κ., «Vryonis Speros Jr., “Studies on Byzantium, Seljuks and Ottomans”. Reprinted Studies. Malibu, Undena Publications, Byzantina & Metabyzantina, τόμ. 2, 1981 » , Βυζαντινὸς Δόμος, 2 (1988), σσ. 282-283