ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 605 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 601 ἕως 605

601. Airut, Jean-Pierre, «Tzitzis Stamatios, “Esthétique de la violence”, Paris, P.U.F., 1997, 127 p.», Φιλοσοφία, 29(1999) , σσ. 218-219

602. Παπασπηλιόπουλος, Σπήλιος, «Tὸ καίριο πρόβλημα τῆς συζήτησης . Οἱ νέοι φιλόσοφοι» , Οἰκονομία καὶ Κοινωνία, 6 (1979), σσ. 57-59

603. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., « Tὸ μέγιστο μάθημα τῆς δικαιοσύνης. Ἡ πλατωνικὴ ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ὁ καντιανὸς ἠθικὸς ὡς ὕψιστες ἀρχὲς τοῦ δικαίου», στό: Περὶ δικαιοσύνης, Ἀθήνα, 1989, σσ. 9-18

604. Ξέκαλος, Γεώργιος Ἐμμ., «Tὸ πρόβλημα τῆς ἀναπτύξεως τῆς κοινωνικότητος εἰς τὸ παιδί » , Παιδαγωγικὴ καὶ ψυχολογικὴ ἐπιθεώρησις-Α΄, 1, 2 (1963), σσ. 26-31

605. Sombart, Werner, Tὸ προλεταριᾶτον , Ἀθήνα, 1921