ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 97 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 61 ἕως 90

61. Ramsey, Warren, «On the notion of the arrested image as creative principle » , Διοτίμα - Diotima, 6 (1978), σσ. 108-112

62. Wijsenbeek, Henriëtte, «On the present interest in Aristotle's theory of the soul», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Τόμος Δ΄, Θεσσαλονίκη, 1983, σσ. 33-39

63. Ganovski, Sava, «On the problem of man. Life and death - Τὸ πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου. Ζωὴ καὶ θάνατος», στό: Πρακτικὰ Β΄ Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας, Μελέτη θανάτου, Μυστρᾶς, 1977, σσ. 32-55

64. Goutorov, Vladimir A., «On the problem of unity of Plato's political philosophy», στό: Proceedings of the Eighth International Conference on Greek Philosophy, Πλατωνικὴ Πολιτικὴ Φιλοσοφία - Platonic Political Philosophy (Vol. ΙI), Ἀθήνα - Σάμος, 1997, σσ. 72-84

65. Σούλης, Γεώργιος Χρ., « On the slavic settlement of Hierissos in the tenth century», στό: Γεώργιος Σούλης (1927-1966). Ἱστορικὰ Μελετήματα, Βυζαντινά - Βαλκανικά - Νεοελληνικά, Ἀθῆναι, 1980, σσ. 27-34

66. Sutton, Jane S., «On the structure of rhetoric in Aristotle: the space of speech, self and other», στό: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Greek Philosophy, Ρητορική, Ἐπικοινωνία Πολιτικὴ καὶ Φιλοσοφία - The Philosophy of Communication (Vol II), Ρόδος - Λίνδος - Ἀφάντου, 2002, σσ. 204-212

67. Χατζόπουλος, Δημήτρης Ι., «On the Veneto-Cretan family of Cattaneo » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 27 (1997), σσ. 291-299

68. Farber, Marvin, « On work and norms of conduct», στό: Μνήμη Εὐαγγέλου Παπανούτσου, Ἀθήνα, 1983, σσ. 313-322

69. Ροζάνης, Στέφανος, «Ong Walter J., “Προφορικότητα καὶ Ἐγγραμματοσύνη”. Μετάφρ., Χατζηκυριάκου Κώστας. Ἡράκλειο, Πανεπιστημιακὲς ἐκδόσεις Κρήτης, 1997», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 21/5/1999, χ. σ.

70. Ἀναστασοπούλου-Καπογιάννη, Θεώνη, «Ontological roots of ethics in Hans Jonas' philosophical biology » , Σκέψις - Skepsis, 17, 1 (2006), σσ. 35-44

71. Κουτσογιαννόπουλος-Θηραῖος, Δημήτριος Ι., Ontologie der Komik, Freiburg, Fr. Wagnersche Universitätbuchhandlung, 1959, 95 σ.

72. « Ontologie der Mathematika in der metaphysik des Aristoteles», στό: Athener Abhandlungen zur Antiken Philosophie, Athen, 1981, σσ. 7-41

73. Χατζημωυσῆς, Ἀντώνης, «Ontology and Axiology » , Philosophy, 2, 72 (1997), σσ. 293-296

74. Open Questions in Relativistic Physics , Montreal, 1998

75. Βησσαρίων, « Opera [Ἔργα]», στό: Patrologia Graeca, Belgium, Typographi Brepols, χ.χ., σσ. 1-746

76. Theocaris, P. S., « Optical Art and Science», στό: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 150-167

77. Capranica, Niccolò, « Oratio in funere Bessarionis», στό: Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann-Γ΄, Τόμος Γ΄, Aalen, Scientia Verlag Aalen, 1967, σσ. 404-412

78. Γαζῆς, Θεόδωρος, « Orationes. Oratio de Litteris Graecis-De Rectoratu Eucharistica Oratio- In Deponendo Insigne Rectoratus Oratio-In Rectorem Novum Oratio», στό: Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann-Γ΄, Τόμος Γ΄, Aalen, Scientia Verlag Aalen, 1967, σσ. 251-268

79. Γαζῆς, Θεόδωρος, « Orationes. Oratio de Litteris Graecis-De Rectoratu Eucharistica Oratio- In Deponendo Insigne Rectoratus Oratio-In Rectorem Novum Oratio», στό: Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann-Γ΄, Τόμος Γ΄, Aalen, Scientia Verlag Aalen, 1967, σσ. 251-268

80. Μπαρτζελιώτης, Λεωνίδας Κ., «Organismic interconnections and sciences » , Σκέψις - Skepsis, 17, 1 (2006), σσ. 45-51

81. Μπαρτζελιώτης, Λεωνίδας Κ., «Organismic Interconnections and the Arts » , Σκέψις - Skepsis, 16, 1 (2005), σσ. 36-41

82. Μπαρτζελιώτης, Λεωνίδας Κ., «Origen's dual doctrine of God and Logos » , Θεολογία, 43 (1972), σσ. 202-212

83. Τζαμαλίκος, Παναγιώτης, «Origen: The source of Augustine's Theory of Time», Φιλοσοφία, 17-18(1987-1988) , σσ. 396-418

84. Πιερρῆς, Ἀπόστολος Λ., «Origin and nature of early pythagorean cosmogony», στό: Proceedings of the Third International Conference on Greek Philosophy, Πυθαγόρεια φιλοσοφία - Pythagorean Philosophy (Vol. I), Samos, 1992, σσ. 126-162

85. Gabaude, Jean-Marc, «Originalité de l' éducation selon l' Épicurisme » , Διοτίμα - Diotima, 11 (1983), σσ. 53-66

86. Orthodoxes Forum

87. Τσομπανίδης, Στυλιανός, Orthodoxie und Ökumene, Münster - Hamburg - London, Lit, 1999, 266 σ.

88. Reedy, Jeremiah, «Orthodoxy, hellenization and dehellenization», στό: Proceedings of the Fifth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Ὀρθοδοξία - Philosophy and Orthodoxy (Vol. I), Samos - Patmos, 1994, σσ. 244-255

89. Ἐγγλεζάκης, Βενέδικτος, «Orthodoxy: The Hellenization of Christianity or Christianization of Hellenism » , Ζήνων, 2 (1981), σσ. 59-69

90. Μεσσήνης, Σωτήριος, «Osservazioni sui disegni di Giorgio Klontzas nel codice Marciano Gr. Cl. VII/22 » , Ζήνων, 2 (1981), σσ. 146-149