ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 585 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 571 ἕως 585

571. Purtill, Richard, Castle, Lilia, «Love as a means to truth and truth as a means to love», στό: Proceedings of the Twelfth International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία - Greek Philosophy and Epistemology (Vol I), Σάμος - Πάτμος, 2001, σσ. 170-176

572. Τερζάκης, Φώτης, «Löwy Michael - Sayre Robert, “Ἐξέγερση καὶ μελαγχολία. Ὁ Ρομαντισμὸς στοὺς ἀντίποδες τῆς νεοτερικότητας”. Μετάφρ., Δέσποινα Καββαδία, ἐπιμ., Γιῶργος Καραμπελιᾶς. “Ἐναλλακτικὲς Ἐκδόσεις”, 1999», Ἡ Καθημερινή, 4/9/2001, σ. 14

573. Ροζάνης, Στέφανος, «Löwy Michel - Sayre Robert , “Ἐξέγερση καὶ Μελαγχολία”. Μετάφρ., Δέσποινα Καββαδία. “Ἐναλλακτικὲς ἐκδόσεις”», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 3/3/2000, σ. 18

574. Κελεσίδου, Ἄννα, «Luc Brisson, “Platon”, Le Banquet » , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 15 (1999), σ. 33

575. Ἀνώνυμος, «Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939) . Νεκρολογία» , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ι΄ 1939), 10, 3 (1939), σ. 270

576. Τσιαμούρας, Παναγιώτης, Ludovico Geymonat: Γιὰ τὸ ζήτημα τῆς ἑνοποιημένης γνώσης στὴ διαλεκτικὴ μέθοδο, Ἰωάννινα, 1999, 362 σ.

577. Tagliagambe, Silvano, «Ludovico Geymonat: Φιλόσοφος τῆς ἀντίθεσης » , Οὐτοπία, 29 (1998), σσ. 157-184

578. Monk, Ray, Ludwig Wittgenstein. Τὸ χρέος τῆς μεγαλοφυΐας, Scripta, χ.χ., 681 σ.

579. Φλῶρος, Παῦλος, «Lugano - Sils Maria . Στ' ἀχνάρια τοῦ Φρειδερίκου Νίτσε» , Νέα Ἑστία, 83, 980 (1968), σσ. 598-603

580. Πουρνάρη, Μαρία, «Lugg Andrew, “Pierre Duhem's Conception of Natural Classification”, pp. 409-420 » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 4 (1991), σσ. 377-378

581. Γεωργίου, Θεόδωρος, «Luhmann Niklas, “Die realität der massenmedien. Ἀλήθειες καὶ ψεύδη στὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης”, Wiesbaden, “Westdeutscher” verlag, 219 S.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 27/11/1998, σ. 12

582. Γιερός, Χαράλαμπος, «Luigi Pareyson » , Νέα Ἑστία, 68, 799 (1960), σσ. 1339-1341

583. Κεφαλληναίου, Εὐγενία, «Lumières et Révolution Française dans les “Dialogues des Morts”», στό: Actes du IIIe Colloque d' Histoire, La Révolution Franҫaise l' Hellénisme Moderne, Athènes, 1989, σσ. 519-534

584. Forest, Aimé, «Luyten N. A., “L' anthropologie de saint Thomas”, Fribourg, éd. Universitaires, 1974, 203 p. » , Ἐποπτεία, 15 (1977), σσ. 505-506

585. Μιχαηλίδης-Νουάρος, Ἀνδρέας Μ., «L΄ Humanisme social», στό: Πρακτικὰ Α' Διεθνοῦς Ἀνθρωπιστικοῦ Συμποσίου ἐν Δελφοῖς, Διεθνὲς Ἀνθρωπιστικὸ Συμπόσιο (Τόμ. Β΄), Δελφοὶ, 1971, σσ. 43-55