ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 97 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 31 ἕως 60

31. Rousseau, Jean-Jacques, Oeuvres Complètes, Τόμος Δ΄, Paris, Imprimerie de P. Didot l' Ainê, 1801, 298 σ.

32. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Oikonomakos (Iconomacos) Grégoire, “Le Fanatisme”. Thèse soutenue a la Sorbonne (Faculté des Lettres) Le 6 Juillet 1951. Athènes, 1961, 551 p. » , Πλάτων, 27-28 (1962), σσ. 509-511

33. Ζοῦμπος, Ἀναστάσιος Ν., «Oikonomakos (Iconomacos) Grégoire, “Le fanatisme”. Διατριβὴ ἐπί διδακτορίᾳ. Athènes, 1961 XVI+552 p. » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 137 (1964), σ. 96

34. Μουρέλος, Γιῶργος Ι., «Oikonomakos Grégoire, “Le fanatisme”, Athènes, 1961 » , Ἐποχές [τεύχη 15-25], 18 (1964), σσ. 66-70

35. Βέλλας, Βασίλειος Μ., «Old testament studies in the modern Greek Orthodox Theology » , Θεολογία, 19 (1941-1948), σσ. 330-369

36. Ἠλιόπουλος, Γιῶργος Η., «Olof Gigon: κλασσικὴ φιλολογία καὶ φιλοσοφικὴ ἔρευνα » , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 14 (1999), σ. 11

37. Kuntz, Paul G., «Olympic Games: The attempt of the modern world to recover a beauty of Ancient Greece » , Διοτίμα - Diotima, 9 (1981), σσ. 137-148

38. Ζαχαρίου, Παναγιώτης, «Olympic quintessence. The life course of Greek civilization and the premature aging of the west as recorded by the Olympic Games», στό: Proceedings of the First World Olympic Congress on Philosophy, Φιλοσοφία, Ἀνταγωνιστικότητα καὶ Ἀγαθὸς Βίος - Philosophy, Competition and the Good Life (Vol. I), Ἀθήνα - Σπέτσες, 2005, σσ. 396-405

39. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Omont Henri, “Minoide Mynas et ses missions en Orient (1840-1855)”. Extrait des mémoire de l' Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Tome XL, Paris, Imprimerie Nationale. Librairie C. Klicksiek, 1916 » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 13, 3 (1916), σσ. 369-373

40. Kempf, Zdzislaw, «On a Logistic Illusion of the Traditional Syntax», Φιλοσοφία, 5-6(1975-1976) , σσ. 86-102

41. Karnos, David D, «On Apollonius, Pythagoras and the Jaina vision», στό: Proceedings of the First International Conference on Greek Philosophy, Ἰωνικὴ Φιλοσοφία - Ionian Philosophy (Vol. I), Samos, 1989, σσ. 211-217

42. Rockmore, Tom, «On Aristotle's concept of activity», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Τόμος Δ΄, Θεσσαλονίκη, 1983, σσ. 40-43

43. Anton, John P., «On Aristotle's principle of contradiction. Its ontological foundations and Platonic antecedents», Φιλοσοφία, 2(1972) , σσ. 266-283

44. Φιλόδημος, On choices and avoidances, Napoli, Bibliopolis, 1995, 248 σ.

45. Blum, Alex, «On death » , Διοτίμα - Diotima, 9 (1981), σσ. 149-150

46. Deretic, Irina, «On democracy: From Plato to Aristotle», στό: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Greek Philosophy, Πόλις, Κοσμόπολις καὶ Παγκοσμιοποίηση - Polis and Cosmopolis: Problems of a global era (Vol II), Σάμος, 2003, σσ. 47-60

47. Ράγκος, Σπύρος, «On Diotima's Allusions to Earlier Speakers in Plato's “Symposium” » , Σκέψις - Skepsis, 16, 1 (2005), σσ. 164-178

48. Robinson, Thomas M., «On first looking into Plato's “Republic”», Δωδώνη, 30(2001) , σσ. 49-63

49. Μαγγίνη, Γκόλφω Ε., «On Heidegger' s Early Interpretation of Aristotle » , Philosophical Inquiry, 21, 2 (1999), σσ. 93- 108

50. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, « On Human Nature», στό: The Human Predicament, New York, Promotheus Books, 1996, σσ. 149-166

51. Πουρνάρη, Μαρία, «On Hume's idea of existence», Δωδώνη, 25(1996) , σσ. 261-271

52. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., «On image and likeness», στό: Proceedings of the Fifth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Ὀρθοδοξία - Philosophy and Orthodoxy (Vol. I), Samos - Patmos, 1994, σσ. 94-104

53. Aler, Jean, « On interpretation», στό: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 402-407

54. Blum, Alex, «On James on emotion » , Σκέψις - Skepsis, 3 (1992), σσ. 135-139

55. On Justice . Plato's and Aristotle's conception of Justice in relation to modern and contemporary theories of Justice, Athens, 1989

56. Νεχαμᾶς, Ἀλέξανδρος, «On Parmenides' three ways of Inquiry - Οἱ τρεῖς ὁδοὶ διζήσιος τοῦ Παρμενίδη » , Δευκαλίων, 33-34 (1981), σσ. 97-129

57. Gortari, Eli de, «On the Aristotele's analogy», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Τόμος Γ΄, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 110-112

58. Osborne, H., « On the Concept of the Religious Art», στό: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 87-95

59. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., « On the legitimacy of creativity», στό: Ἀφιέρωμα στὸν Κωνσταντῖνο Δεσποτόπουλο, Ἀθήνα, Παπαζήσης, 1991, σσ. 101-112

60. Karelis, Charles, «On the logic of picture - worlds » , Philosophical Inquiry, 2, 4 (1980), σσ. 546-554