ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 1036 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 31 ἕως 60

31. Γαλλικὴ Ἐπανάσταση καὶ σύγχρονη κριτικὴ σκέψη , Ἀθήνα, Ἡράκλειτος, 1990, 240 σ.

32. Τσαλίκογλου, Φωτεινή, «Γαλλικὴ Ἐπανάσταση καὶ ψυχικὴ ἀσθένεια: μυθοποιητικὰ καὶ ἀπομυθοποιητικὰ τεχνάσματα τῆς ἱστορίας » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 2 (1990), σσ. 53-73

33. Σακελλαρίου, Χάρης, «Γαλλικὴ σπεσιαλιτέ » , Τὰ Ἐκπαιδευτικά, 21 (1991), σ. 140

34. Γαλλικὸς ἐμπορικὸς κῶδιξ, Ἐν Παρισίοις, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ἰ. Μ. Ἐβεράρτου, 1820, XI+276 σ.

35. Παπᾶ, Κατίνα Γ., «Γαμήλια ἔθιμα τῆς Β. Ἠπείρου » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 5, 48 (1956), σσ. 350-355

36. Παπᾶ, Κατίνα Γ., «Γαμήλια ἔθιμα τῆς Β. Ἠπείρου » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 5, 49 (1956), σσ. 453-457

37. Ἰωάννου, Φίλιππος, Γαμήλιος ὠδὴ εἰς τοὺς αἰσίους γάμους τοῦ μεγαλειωτάτου Βασιλέως τῆς Ἑλλάδος Γεωργίου τοῦ Α΄ καὶ τῆς Μεγάλης τῆς Ρωσσίας Δουκίσσης Ὄλγας Κωνσταντινίδος, Ἀθῆναι, Ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου, 1867, 9 σ.

38. Σούλης, Χρίστος Ἰω., «Γάσπ. Μισταρδῆς, “Τὰ εἰς τὰ ὄρη τῆς βορειοδυτικῆς Ἠπείρου ἴχνη παλαιῶν παγετώνων” (“Τὸ βουνό”, ἀριθ. 14, 15, 16 τοῦ 1935, Ἀθῆναι, Περιοδικὸν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὀρειβατικοῦ Συνδέσμου) » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 9 (1934), σ. 256

39. Παναγιωτόπουλος, Βασίλης Π., « Γαστούνη-Βοστίτσα: Δύο ἀνταγωνιστικὰ πρότυπα ἀνάπτυξης στὴν προεπαναστατικὴ περίοδο», στό: Ἀμητὸς στὴ μνήμη Φώτη Ἀποστολόπουλου, Ἀθήνα, Κέντρο Μικρασιατικῶν Σπουδῶν, 1984, σσ. 359-375

40. Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Γε. Φρ. Ἕγελος. Λόγος, Ἐν Ἀθήναις, 1931, 25 σ.

41. Καλλιάφας, Σπυρίδων Μ., « Γελοιογραφία τοῦ σχολείου ἐργασίας», στό: Ἀνάλεκτα, Ἐν Ἀθήναις, 1965, σσ. 303-308

42. Οἰκονόμου, Στυλιανή, «Γεμεντζῆς Κώστας, “Ἕνας στοχαστὴς στὸν σύγχρονο κόσμο. Ὁ Martin Heidegger γιὰ τὴ σχέση του με τὸ Ναζισμό. Ἡ συνέντευξη στο SPIEGEL”. Μετάφρ., Σχόλ., Κ. Γεμενετζῆ. Ἀθήνα, Ἐκδ., Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας, 1990, 91 σ. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 23 (1991), σσ. 192-194

43. Ἀνώνυμος, «Γεμεντζῆς Κώστας, “Ἕνας στοχαστὴς στὸν σύγχρονο κόσμο. Ὁ Martin Heidegger γιὰ τὴ σχέση του μὲ τὸ ναζισμό. Ἡ συνέντευξη στὸν Spiegel”. Μετάφρ., σχόλ., Κώστας Γεμενετζῆς. Ἀθήνα, Ἐκδ., Βιβλιοπωλεῖο τῆς “Ἑστίας”,1989 » , Ἀντί, 417 (1989), σ. 51

44. Ζωγραφίδης, Γιῶργος, «Γεμιστὸς Πλήθων Γεώργιος, “Περὶ ἀρετῶν”, Georges Gemiste Pletho “Traite des vertus”. Edition Critique avec Introduction, Traduction et Commentaire par Brigitte Tambrun - Krasker, Ἀθῆναι: Ἀκαδημία Ἀθηνῶν / Leiden . E. J. Brill 1987, XCII + 127 p., (Corpus Philosophorum Medii Aevi: Βυζαντινοὶ φιλόσοφοι - Philosophi Byzantini, 3)» , Ἑλληνικά, 40 (1989), σσ. 183-185

45. Tambrun-Krasker, Brigitte, Βίγκλας, Κατέλης, «Γεμιστὸς- Πλήθων Γεώργιος , “Περὶ ἀρετῶν” - Georges Gemiste Pletho, “Traite des vertus”. Ed. Critique avec Introduction, Transl. et com., Brigitte Tambrun - Krasker, Ἀθῆναι, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν / Leiden . E. J. Brill, 1987, XCII + 127 p. (Corpus Philosophorum Medii Aevi: Βυζαντινοὶ φιλόσοφοι - Philosophi Byzantini, 3)» , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 8 (1991), σσ. 176-184

46. Tambrun-Krasker, Brigitte, Βίγκλας, Κατέλης, «Γεμιστὸς- Πλήθων Γεώργιος , “Περὶ ἀρετῶν” - Georges Gemiste Pletho, “Traite des vertus”. Ed. Critique avec Introduction, Transl. et com., Brigitte Tambrun - Krasker, Ἀθῆναι, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν / Leiden . E. J. Brill, 1987, XCII + 127 p. (Corpus Philosophorum Medii Aevi: Βυζαντινοὶ φιλόσοφοι - Philosophi Byzantini, 3)» , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 8 (1991), σσ. 176-184

47. Λαμπάκης, Στυλιανὸς Κ., «Γεμιστὸς-Πλήθων Γεώργιος, “Περὶ ἀρετῶν”. Gémiste-Pléthon Georges, “Traité des vertus”. Éd. critique avec introduction, traduction et commentaire par Brigitte Tambrun-Krasker. Corpus Philosophorum Medii Aevi, Βυζαντινοὶ Φιλόσοφοι 3, Ἀθήνα 1987, xcii+130 σ. » , Βυζαντινὸς Δόμος, 3 (1989), σ. 168

48. Κορυδαλεύς, Θεόφιλος-Θεοδόσιος, Γενέσεως καὶ φθορᾶς πέρι κατ' Ἀριστοτέλη, Βενετία, Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων, 1780, XII+414 σ.

49. Ψυχοπαίδης, Γιάννης, « Γένεση καὶ θεμελίωση κανόνων στὴν πολιτικὴ θεωρία», στό: Ἀμητὸς στὴ μνήμη Φώτη Ἀποστολόπουλου, Ἀθήνα, Κέντρο Μικρασιατικῶν Σπουδῶν, 1984, σσ. 268-285

50. Πιερρῆς, Ἀπόστολος Λ., «Γένεσις καὶ φύσις τῆς πρωίμου πυθαγορείου κοσμογονίας», στό: Πρακτικὰ Γ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Πυθαγόρεια φιλοσοφία - Pythagorean Philosophy (Τόμος Β΄), Πυθαγόρειο Σάμου, 1992, σσ. 108-124

51. Ξένιος, Νίκος, «Γενετικὴ Ἐπιστημολογία καὶ ἡ Διδασκαλία τοῦ Χώρου » , Οὐτοπία, 8 (1993), σσ. 69-83

52. Ξένιος, Νίκος, «Γενετικὴ Ἐπιστημολογία καὶ ἡ διδασκαλία τοῦ Χώρου » , Οὐτοπία, 8 (1993), σσ. 69-83

53. Μπέγζος, Μάριος Π., «Γενετικὴ καὶ ἠθική » , Iris, 6 (1999), σσ. 17-18

54. Λειβαδᾶς, Στάθης, «Γενετική: Τὰ νέα σύνορα τῆς ἀνθρώπινης γνώσης » , Οὐτοπία, 24 (1997), σσ. 129-135

55. Γκιόλμας, Μ., «Γενικά παραγγέλματα. Πρὸς τοὺς γονεῖς καὶ παιδαγωγούς » , Πλάτων , 1, 4 (1879), σσ. 133-134

56. Γκιόλμας, Μ., «Γενικά παραγγέλματα. Πρὸς τοὺς γονεῖς καὶ παιδαγωγούς » , Πλάτων , 1, 4 (1879), σσ. 133-134

57. Γκιόλμας, Μ., «Γενικά τινα παραγγέλματα πρὸς τοὺς γονεῖς καὶ παιδαγωγούς » , Πλάτων , 1, 3 (1878), σσ. 96-99

58. Γκιόλμας, Μ., «Γενικά τινα παραγγέλματα πρὸς τοὺς γονεῖς καὶ παιδαγωγούς . Κατὰ τὸν Braun» , Πλάτων , 1, 8 (1879), σσ. 290-293

59. Βορύλλας, Α., Ζούκης, Ι., «Γενικὰ χαρακτηριστικὰ πρωτογενοῦς παραγωγῆς τοῦ χώρου Ἠπείρου - Κερκύρας - Λευκάδος » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 13, 142 (1964), σσ. 176-180

60. Βορύλλας, Α., Ζούκης, Ι., «Γενικὰ χαρακτηριστικὰ πρωτογενοῦς παραγωγῆς τοῦ χώρου Ἠπείρου - Κερκύρας - Λευκάδος » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 13, 142 (1964), σσ. 176-180