ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 942 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 31 ἕως 60

31. Parliaments, Estates and Representation, Pageant Publishing

32. Frère, Jean, «Parménide penseur du cosmos - Ὁ Παρμενίδης στοχαστὴς τοῦ κόσμου » , Δευκαλίων, 33-34 (1981), σσ. 77-96

33. Yamakawa, Hideya, «Parmenides and Nagarjuna on truth», στό: Proceedings of the Twelfth International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία - Greek Philosophy and Epistemology (Vol I), Σάμος - Πάτμος, 2001, σσ. 197-208

34. Wilkinson, Lisa, «Parmenides' fragmented truth: putting the pieces back together», στό: Proceedings of the Twelfth International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία - Greek Philosophy and Epistemology (Vol I), Σάμος - Πάτμος, 2001, σσ. 222-230

35. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Parodi D., “En quête d' une Philosophie”, Paris, Alcan, 1935 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΙΑ΄ 1940), 11, 3 (1940), σσ. 263-278

36. Βῶκος, Γεράσιμος, «Pascal, le post- moderne et la tyrannie » , Futur Antérieur, 7 (1991), σσ. 107-117

37. Χριστοδούλου, Κυριακή, «Pascal, “Σκέψεις”. Μετάφρ., Π. Ἀντωνόπουλος, ἐπιμ., Κ. Μετρινός, 288 σ. » , Ἐποπτεία, 2 (1976), σσ. 85-87

38. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Passiones philosophi, Jannina, 1990, 25 σ.

39. Pat E. Easterling: ἀναγόρευση τῆς καθηγήτριας σὲ ἐπίτιμο διδάκτορα Φιλοσοφίας τοῦ τμήματος Φιλολογίας στὶς 22 Μαΐου 2002 . Ἐπίσημοι λόγοι-ψηφίσματα-ἐργογραφία τῆς τιμώμενης, Ἰωάννινα, 2003, 45 σ.

40. Βαπόρης, Ν. Μ., «Patriarch Kyrillos Loukaris and the transcription of the scriptures into modern greek » , Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος, 59, 1-4 (1977), σσ. 227-241

41. Ἀργυροπούλου, Ρωξάνη Δ., «Patriotisme et sentiment national en Grèce au temps des Lumières » , Folia Neohellenica, 6 (1984), σσ. 7-14

42. Migne, J. P., Patrologia Graeca . Τόμος ΡΞΑ΄, .Βησσαρίωνος τὰ εὑρισκόμενα πάντα, Belgium, Typographi Brepols, χ.χ., 1144 σ.

43. Πατέλλη, Ἰόλη, «Patterns of Difference, Sameness and Unity in Some Kantian Principles » , Kant - Studien, 1 (1993), σσ. 78-89

44. Schmitt, Oliver Jens, «Paul Angelus, Erzbischof von Durazzo und seine Bedeutung für den Türkenkampf Skanderbegs » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 30 (2000), σσ. 127-161

45. Καστριώτης, Βασίλης, «Paul Claudel » , Νέα Ἑστία, 2, 18-19 (1927), σσ. 967-972

46. Πράτσικας, Γιῶργος, «Paul Claudel » , Νέα Ἑστία, 57, 665 (1955), σσ. 405-407

47. Καλλέρης, Ἰωάννης, «Paul Collart (1878-1946) » , Ἀθηνᾶ, 54 (1950), σσ. 332-335

48. Παπαϊωάννου, Γιάννης Α., «Paul Hindemith » , Ἐποχές [τεύχη 1-14], 11 (1964), σσ. 23-26

49. Dosse, François, «Paul Ricoeur, ὁ τελευταῖος μεγάλος τῆς φιλοσοφίας», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 22/10/2000, σσ. 32-33

50. Lanturi, Simon, «Paul Valéry et l' image pré-socratique de l' homme » , Διοτίμα - Diotima, 8 (1980), σσ. 60-67

51. Πρεβελάκης, Παντελῆς, «Pax et Bonum » , Ἐποχές [τεύχη 15-25], 17 (1964), σσ. 16-17

52. Ketner, Kenneth Laine, Peirce and Contemporary Thought . Philosophical Inquiries, New York, Fordham University Press, 1995

53. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Peirce Charles Sanders . [Ἤτοι συλλογὴ χειρογράφων]» , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ε' 1934), 5, 4 (1934), σσ. 485-486

54. Ἰωαννίδης, Γεώργιος Κ., «Pelegrinis Theodosius N., “Kant's Conceptions of the Categorial Imperative and the Will”, London: Zeno, 1980, καὶ New Jersey: Humanities Ltd., 1980 » , Ζήνων, 1 (1980), σσ. 147-148

55. Gregor, Martin, PEN . Ποίηση, δοκίμιο, Διήγημα - Νέα κείμενα γερμανῶν συγγραφέων, Ἀθῆναι - Tübingen - Basel, Δωδώνη - Erdmann Verlag, 1975, 432 σ.

56. Κουλουμπαρίτσης, Λάμπρος, «Penseé et action chez Démocrite», στό: Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Δημόκριτο, Α΄ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν Δημόκριτο, Ξάνθη, 1984, σσ. 327-337

57. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «Pensieri intorno alla vita religiosa » , Simposio Cristiano, 2 (1976), σσ. 9-21

58. Ντόκας, Νίκος, «Pentzopoulou-Valala Thereza - Stylianos Dimopoulos (Ed.), “Aristotle on Metaphysics”, Aristotle University of Thessaloniki, 224 p.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 29/9/2000, σ. 22

59. Pecoraro, Vincenzo, «Per la storia di alcuni manoscritti greco-volgari appartenenti alla Collezione Saibante di Verona » , Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 2 (1976), σσ. 215-227

60. Borgo, Michela del, «Per una ricerca sulla criminalitá a Zante nel secondo 700: le “raspe” dei rettori nell' archivio del camerlengo del consiglio di dieci. Achivio di Stato di Venezia», στό: Πρακτικὰ ΣΤ΄ Διεθνοῦς Πανιονίου Συνεδρίου, ΣΤ΄ Διεθνὲς Πανιόνιο Συνέδριο, Τόμος Α', Ζάκυνθος, 2002, σσ. 327-335