ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 94 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 31 ἕως 60

31. Ἀνώνυμος, «Verlaine L., “Psychologie comparée ou la Physiologie du comportement”, Bruxelles, 1933 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΣΤ΄ 1935), 6, 4 (1935), σ. 509

32. Τερζάκης, Φώτης, «Vernant Jean- Pierre, “Μύθος καὶ θρησκεία στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα”. Μετάφρ., Μ. Ι. Γιόση. Σμίλη», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 16/11/2001, σ. 7

33. Ἀνώνυμος, «Vernant Jean-Pierre, “Ἡ καταγωγὴ τῆς ἑλληνικῆς σκέψης”, Ἀθήνα, ἐκδ., Καρδαμίτσα » , Ὁριοθετήσεις, 3 (1992), σσ. 143-150

34. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «Vers un élargissement du concept de vérité: Le presque-vrai», Annales de la Faculte des Lettres D' Aix, 40() , σσ. 189-196

35. Μουρέλος, Γιῶργος Ι., «Vers une esthétique en profondeur», στό: Atti del Congresso Internazionale di Filosofia (XII), Congresso Internazionale di Filosofia, Firenze, χ.χ., σσ. 335-342

36. Καλέρη, Αἰκατερίνη, « Verstehen als fundamentaler Begriff von Erkenntnistheorie und Ontologie. Zur gemeinsamen Grundlage geistes- und naturwissentlicher Erkenntnis», στό: Zeichen und Interpretation, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1994, σσ. 188-213

37. Barrois, Georges A., «Vertu, “épectase”, perfection . Les Métamorphoses s' un thème philosophique, de Socrate à Saint Grégoire de Nysse, et au Delà» , Διοτίμα - Diotima, 11 (1983), σσ. 30-39

38. McGinn, Robert E., «Verwandlungen von Nietzsches Übermenschen in der Literatur des Mittelmeerraumes: D' Annunzio, Marinetti und Kazantzakis » , Nietzsche-Studien, 10-11 (1981-1982), σσ. 597-614

39. Μπαλτᾶς, Δημήτριος Β., «Vesey G. (ed.), “The Philosophy in Christianity”, Cambridge University Press, 1989, 244 p. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 23 (1991), σ. 191

40. Ἀνώνυμος, «Vialle Louis, “Le Desir du Néant” » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΣΤ΄ 1935), 6, 1 (1935), σσ. 100-101

41. Θεοδωρόπουλος, Τάκης, «Vidal- Naquet Pierre, “Πέρα ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ δημοκρατία”, Ἀθήνα, Ἐκδ., Ἀλεξάνδρεια, 1999, 495 σ.», Τὰ Νέα. Πρόσωπα 21ος αἰώνας, 17/06/2000, σσ. 32-33

42. Μαρκάκης, Μανώλης, «Vieillard-Baron J - L., “G. F. Hegel, Παραδόσεις Πλατωνικῆς Φιλοσοφίας (1825-1826)”. Μετάφρ., Ἄννα Κελεσίδου - Πρόλ., Ε. Μουτσόπουλος. Ἀθήνα, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, 1991, 157 σ.», Φιλοσοφία, 21-22(1991-1992) , σσ. 564-566

43. Μαρκάκης, Μανώλης, «Vieillard-Baron J. R. L., “G. W. F. Hegel, Lectures on the Platonic Philosophy (1825-1826)”. Transl., Anna Kelessidou - Introd., Evangelos Moutsopoulos. Athens, Academy of Athens, 1991, 157 p.», Φιλοσοφία, 23-24(1993-1994) , σσ. 382-384

44. Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία, «Viellard- Baron J.-L., “Platonisme et interprétation de Platon l' époque moderne”, Paris, J. Vrin, 1988, 249 p.», Φιλοσοφία, 19-20(1989-1990) , σσ. 550-553

45. Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία, «Viellard-Baron Jean-Louis, “Bergson”. Paris, Presses Universitaires de France, 1991, 126 p.», Φιλοσοφία, 23-24(1993-1994) , σσ. 392-395

46. Gentile, Giovanni, «VII Ἐθνικὸν Φιλοσοφικὸν Συνέδριον Ρώμης » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 1, 2 (1929), χ. σ.

47. Μπέττης, Στέφανος Ν., «VII. Γρηγόριος Παλιουρίτης . Ἱερομόναχος καὶ διδάσκαλος» , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 219-220 (1970), σσ. 419-430

48. Μπέττης, Στέφανος Ν., «VII. Γρηγόριος Παλιουρίτης . Ἱερομόναχος καὶ διδάσκαλος» , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 221-220 (1970), σσ. 540-554

49. Μπέττης, Στέφανος Ν., «VIII. Σταῦρος Ἰωάννου Τσιαπαλάμος » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 223-224 (1970), σσ. 680-692

50. Ἀνώνυμος, «Viley P., “Psychologie et pédagogie des aveugles” » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΣΤ΄ 1935), 6, 4 (1935), σσ. 505-506

51. Χριστοδούλου, Κυριακή, «Virieux-Reymond A., “Pour connaître la pensée des Stoiciens”, Paris, Bordas, 1976, 100 p. » , Ἐποπτεία, 11-12 (1977), σ. 301

52. Βασιλειάδου, Μαρία, «Virieux-Reymond Antoinette, “Les grandes étapes de l' épistémologie jusq' à Kant” Genève, Fondation Simon I. Patiño, 1983, 134 p. » , Διοτίμα - Diotima, 13 (1985), σσ. 213-214

53. Tilley, John, «Virtue and choise in Aristotle's “Ethics”», Φιλοσοφία, 23-24(1993-1994) , σσ. 173-180

54. Pietarinen, Juhani, «Virtuous art journalism », στό: Proceedings of the Eleventh International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Vol. I)), Λέσβος, 2000, σσ. 108-116

55. Βέλτσος, Γιῶργος Σ., «Virvidakis text», Τὰ Νέα, 14/06/1997, σ. 28

56. Λάσκαρις, Κωνσταντῖνος, Vitae illustrium philosophorum Sicylorum et Calabrorum, Messana (Μεσσήνη), 1499

57. Πολίτης, Λίνος, «Vitti Mario, “Nicola Sofianòs e la commedia dei Tre Tiranni di A. Ricchi”, Napoli, 1966. 76 p. . Instituto Universario Orientale, Seminario de Greco Moderno, 3» , Ἑλληνικά, 21, 1 (1968), σσ. 229-232

58. Μουλλᾶς, Παναγιώτης, «Vitti Mario, “Πηγὲς γιὰ τὴ βιογραφία τοῦ Κάλβου (Ἐπιστολὲς 1813-1820)”. Παράρτημα ἀρ. 15 τοῦ περ. “Ἑλληνικά”, Θεσσαλονίκη, 1963 » , Ἐποχές [τεύχη 1-14], 5 (1963), σσ. 73-74

59. Wyatt, William F., «Viziinos in Germany » , Modern Greek Studies Yearbook, 9 (1993), 281- 296

60. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Vlachos G., “La pensée politique de Kant (Metaphysique de l' ordre et dialectique du progres)”, P.U.F.,1962 » , Ἐποχές [τεύχη 1-14], 5 (1963), σσ. 67-72