ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 92 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 31 ἕως 60

31. Κωσταντινίδης, Παῦλος, «Jean Moréas . Δοκίμιο βιογραφικοῦ σημειώματος» , Νέα Ἑστία, 60, 707 (1956), σσ. 51-74

32. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «Jean N. Theodorakopoulos » , Διοτίμα - Diotima, 9 (1981), 177-178

33. Βῶκος, Γεράσιμος, «Jean Paul Sartre. Ὁ δικός μας ἄνθρωπος», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 16/04/2000, σ. 11

34. Λασσιθιωτάκη, Λίζυ-Ἑλένη Κ., «Jean Paul Sartre (1905-1980) » , Διοτίμα - Diotima, 8 (1980), σ. 213

35. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «Jean Pucelle (1906-1981) » , Διοτίμα - Diotima, 10 (1982), 206-207

36. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Jean-Jacques Rousseau, Γιάννινα, 1962, 35 σ.

37. Πεφάνης, Γεώργιος Π., Jean-Paul Sartre. Τέσσερα μελετήματα γιὰ τὸ ἔργο καὶ τὴ φιλοσοφία του, Ἀθήνα, Αἰγόκερως, 1966, 173 σ.

38. Ζαρούκας, Κώστας, «Jean-Paul Sartre . Ὁ φιλόσοφος λογοτέχνης» , Νέα Ἑστία, 41, 471 (1947), σσ. 250-254

39. Βεγλερῆς, Φαίδων Θ., «Jefferson (1743-1826) » , Ἐποχές [τεύχη 1-14], 7 (1963), σσ. 84-99

40. Πολίτης, Λίνος, «Jenkins Romilly, “Dionysius Solomos”, Cambridge, University Press, 1940, 225 p. » , Νέα Ἑστία, 27, 322 (1940), σσ. 651-654

41. Πολίτης, Λίνος, «Jenkins Romilly, “Dionysius Solomos”, Cambridge, University Press, 1940, 225 p. » , Νέα Ἑστία, 27, 322 (1940), σσ. 651-654

42. Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ., «Jeremy Bentham and Adamantios Korais » , The Bentham Newsletter, 9 (1985), σσ. 34- 48

43. Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ., «Jeremy Bentham καὶ Ἀδαμάντιος Κοραῆς», στό: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Κοραῆς καὶ Χίος, Τόμος Α΄, Χίος, 1983, σσ. 285-308

44. Γούλα-Μητάκου, Πολυξένη, «Jerphagnon Lucien, “Julien dit l' Apostat”, Paris, Éd. du Seuil, 1986, 308 p. » , Διοτίμα - Diotima, 14 (1986), σσ. 202-203

45. Πουρνάρη, Μαρία, «Jesseph Douglas, “Rigorous Proof and the History of Mathematics: Comments on Crowe”, pp. 449-453 » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 4 (1991), σ. 278

46. Anton, John P., «Joannes N. Theodorakopoulos, “Εἰσαγωγὴ στὸν Πλάτωνα”, Athens, J. D. Kollaros, 1947, 301 p. . “Πλάτωνος Φαῖδρος”. Εἰσαγ., ἀρχαῖο καὶ νέο κείμενο μὲ σχόλ., Joannes N. Theodorakopoulos. Athens, J. D. Kollaros, 1948, 466 p.» , The Journal of Philosophy, 51, 9 (1954), σσ. 278-284

47. Ivanka, E. V., «Joannou P., “Christliche Metaphysik in Byzanz I: Die Illuminationslehre des Michel Psellos und Joannes Italos”. [Studia Patristica et Byzantina, 3.] Ettal 1956, VIII, 152 S . Joannou P., “Ioannes Italos Quaestiones Quodlibetales”. (Ἀπορίαι καὶ λύσεις) Editio princeps. [Studia Patristica et Byzantina, 4.] Ettal 1956, XII, 192 S.» , Byzantinische Zeitschrift, 51 (1958), σσ. 381-382

48. Δανάσσης, Ἀντώνιος Κ., Johannes Chrysostomos. Pädagogisch - psychologische Ideen in seinem Werk, Bonn, Bouvier Verlg Herbert Grundmann, 1971, 244 σ.

49. Harrington, K. W., «John Dewey's ethics and the classical conception of man » , Διοτίμα - Diotima, 1 (1973), σσ. 125-149

50. Τζόβας, Κώστας Ι., «John Dewey: Ὁ φιλόσοφος καὶ ὁ παιδαγωγός » , Νέο Σχολεῖο, 91-92 (1958), σσ. 265-269

51. Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ., « John Locke and the Greek Intellectual Tradition: An Episode in Locke's Reception in South-East Europe», στό: Locke's Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1994, σσ. 217-235

52. Ἰωαννίδη, Ἑλένη, «John Locke on freedom . The individual as a free man and citizen» , Ζήνων, 1 (1980), σσ. 97-103

53. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «John Partricios: Michael Psellos in praise of his student and friend » , Βυζαντινά, 11 (1982), σσ. 15-242

54. Reedy, Jeremiah, «John Paul II on capitalism, free markets, and related torics in the light of christian notions regarding human nature and human destiny», στό: Proceedings of the First World Olympic Congress on Philosophy, Φιλοσοφία, Ἀνταγωνιστικότητα καὶ Ἀγαθὸς Βίος - Philosophy, Competition and the Good Life (Vol. I), Ἀθήνα - Σπέτσες, 2005, σσ. 301-309

55. Γιαλκέτσης, Θανάσης, «John Rawls. Τὸ συμβόλαιο τῆς δικαιοσύνης», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 25/05/2001, σσ. 20-21

56. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «John Theodorakopoulos in memoriam», Φιλοσοφία, 10-11(1980-81) , σ. 8

57. Mešanović, Sanja, «John VII Palaiologos in Thessalonica » , Βυζαντινὸς Δόμος, 8-9 (1995-1997), σσ. 75-94

58. Stadtmüller, Georg, «Jokl Norbert, “Slaven und Albaner”, ἐν Slavia 13, 1935 » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 10 (1935), σσ. 302-303

59. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Jones Howard, “Pierre Gassendi 1592-1655: An Intellectual Biography”, Nieuwkoop, B. De Graaf, 1981. Un vol. de 320 p. » , Revue d' Histoire Littéraire de la France, 3 (1984), σσ. 600-603

60. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Jorga Neculai, “Cronica Expeditiei Turcilor in Morea 1715 atribuită lui Constantin Diichiti”. Bucuresti. Ateliererele grafice Socec & Co. 1913. - Nicolas Jorga, Chronique de l' expédition des Turcs en Morée 1715 attribuée à Constantin Dioikétès. Bucarest. . Ateliers graphiques Socec & Co, XIV, 228 p.» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 1-2 (1914), σσ. 204-208