ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 54 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 31 ἕως 54

31. Μαρκῆς, Δημήτριος Κ., « Zum Begriff der philosophischen Revolution», στό: Sprache und Begriff, Verlag Anton Hain, χ.χ., σσ. 154-188

32. Συκουτρῆς, Ἰωάννης, «Zum Geschichtswerk des Psellos » , Byzantinische Zeitschrift, 30 (1929-1930), σσ. 61-67

33. Καλέρη, Αἰκατερίνη, «Zum methodologischen Streit zwischen Natur - und Geisteswissenschaften » , Journal for General Philosophy of Science, 23 (1992), σσ. 223-239

34. Wirth, Wilhelm, « Zum Problem der enge des Bewusstseins», στό: Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄, Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, σσ. 19-37

35. Hager, Fritz Peter, «Zur Bedeutung Aristoteles für den mittleren Platonismus und den Neuplatonismus», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1981, σσ. 242-246

36. Dölger, Franz, « Zur Bedeutung von φιλόσοφος und φιλοσοφία in byzantinischer Zeit», στό: Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄, Τόμος Α΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, σσ. 125-136

37. Δημητρακόπουλος, Μιχαὴλ Φ., «Zur Bestimmung des οἰκεῖον-begriffs bei Platon», Φιλοσοφία, 12(1982) , σσ. 189-210

38. Βῶρος, Φανούρης Κ., «Zur Ethik Demokrits . Das Problem der Willensfreiheit» , Das Altertum (1975), σσ. 214-219

39. Τσουγιοπούλου, Νέλλυ, «Zur Freiheit verurteilt? » , Zeitschrift für Allgemeinmedizin, 58, 7 (1982), σσ. 5-14

40. Αὐγελῆς, Νίκος Γ., «Zur gegenwärtigen Problemlage in der Wissenschaftstheorie » , Zeitschrift für philosophische Forschung, 41, 4 (1987), σσ. 645-669

41. Hager, Fritz Peter, «Zur Geschichte, Problematik, und Bedeutung des Begriffes “Neuplatonismus” » , Διοτίμα - Diotima, 11 (1983), σσ. 98-110

42. Braun, Egon, «Zur gnoseologischen Bedeutung von “EN” IX 9. 1170a 25 ff», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 250-257

43. Zimmermann, A., «Zur Interpretation von “Περὶ ἑρμηνείας”, c. 3, 16b 19-25 durch Thomas von Aquin», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Τόμος Β΄, Θεσσαλονίκη, 1981, σσ. 220-224

44. Damnjanović, Milan, « Zur Kritik der fiedlerschen Kunstauffassung», στό: Μνήμη Ἀναστασίου Γιανναρᾶ (1920-1977), Ἀθήνα, ἐκδόσεις Παπαζήση, 1981, σσ. 161-174

45. Νικήτας, Δ. Ζ., «Zur Leukipposgeschichte » , Ἑλληνικά, 33 (1981), σσ. 14-29

46. Πάνου, Σταῦρος, «Zur Metaphysik des ichs . Eine interpretation» , Tijdschrift voor filosofie, 34, 3 (1972), σσ. 489-499

47. Πόταγα, Ἄννα Κ., Zur Philosophie Demokrits: ein Beitrag zur Analyse grundlegender Begriffe seines Systems, Innsbruck, 1961, 171 σ.

48. Ἀποστολοπούλου, Γεωργία, « Zur praktischen Relevanz der Hermeneutik bei Plessner», στό: Dimensionen menschlicher Freiheit, Tübingen, 1988, σσ. 19-31

49. Πενολίδης, Θεόδωρος, « Zur Selbstvermittlung des Erkennens in bezung auf die Einheit des Selbstbewußtseins bei Kant und auf die innere Differenz des Begriffs bei Hegel», στό: Aufhebung der Transzendentalphilosophie?, Würzburg, Königshausen & Neumann, 1994, σσ. 169-193

50. Καλέρη, Αἰκατερίνη, «Zur strukturellen Analogie zwischen hermeneutischem Interpretieren und wissenschaftlichen Theoretisieren » , Ἀναλύωμεν - Analyomen, 1 (1994), σσ. 233-344

51. Moennig, Ulrich, «Zwei Bände mit Neograeca der Hallenser Waisenhausbibliothek » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 24 (1994), σσ. 274-281

52. Εὐαγγελίδης, Μαργαρίτης, Zwei Kapitel aus einer Monographie über Nemesius und seine Quellen, Berlin, 1882, 32 σ.

53. Εὐαγγελίδης, Μαργαρίτης, Zwei Kapitel aus einer Monographie über Nemesius und seine Quellen, Berlin, 1882

54. Παιονίδης, Φιλήμων, «Zweibach Burton, “The Common Life. Ambiguity, Agreement and the structure of Morals”, Philadelphia, Temple University Press, 1988, ΧΙΙ+216 p. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 23 (1991), σσ. 194-197