ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 476 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 31 ἕως 60

31. Fortenbaugh, W. W., «A note on Aspasius, “In En” 44, 20-1», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1981, σσ. 175-178

32. Bowe, Geoff., «A Platonic approach to environment», στό: Proceedings of the Tenth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Οἰκολογία: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία καὶ τὸ περιβάλλον - Philosophy and Ecology: Greek Philosophy and the Environment (Vol. I), Σάμος - Φοῦρνοι, 1999, σσ. 43-50

33. Μάνος, Ἀνδρέας, «A polêmica visāo Platộnica de democracia no livro “H” da Repứblica » , Reflexāo, 60 (1994), σσ. 81-87

34. Ἀποστολόπουλος, Χαράλαμπος, « A priori - a posteriori», στό: Παιδαγωγική - Ψυχολογικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια - Λεξικό, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα, 1991, σσ. 693-694

35. Galeffi, Romano, «A propos de l' crise de l' esthétique » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 16-17 (1978-1979), σσ. 17-20

36. Breazu, Marcel, «A propos de l' objet de l' esthétique » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 11-12 (1972-1973), σσ. 30-39

37. Knös, Börje, «A propos de quelques poèmes du préromantisme néo-grec » , Ἀθηνᾶ, 62 (1958), σσ. 185-193

38. Castelli, Enrico, «A propos du dialogue», στό: Πρακτικὰ Φιλοσοφικοῦ Συμποσίου, Φιλοσοφικὸν Συμπόσιον Ἀθηνῶν, Ἀθῆναι, 1955, σσ. 55-56

39. Cauchy, Venant, «A propos du νοῦς ποιητικὸς Aristote et Thomas d' Aquin», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Τόμος Β', Θεσσαλονίκη, 1981, σσ. 276-280

40. Vitti, Mario, «A proposito dei φραγκοχιώτικα » , Ἀθηνᾶ, 65 (1961), σσ. 239-243

41. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «A psychological pre-introduction to the problem of death - Μία ψυχολογικὴ προεισαγωγὴ στὸ πρόβλημα τοῦ θανάτου», στό: Πρακτικὰ Β΄ Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας, Μελέτη θανάτου, Μυστρᾶς, 1977, σσ. 332-349

42. Wesoly, Marian, « A re-examination of Aristotle's conception of justice», στό: Περὶ δικαιοσύνης, Ἀθήνα, 1989, σσ. 466-474

43. Σφενδόνη-Μέντζου, Δήμητρα, «A realist Explanation of Causality through “Causal Powers”», Ἐπιστημονικὴ ἐπετηρίδα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς. Περίοδος Β΄. Τμῆμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικῆς καὶ Ψυχολογίας, (1985-1988) , σσ. 245-265

44. Μπαρτζελιώτης, Λεωνίδας Κ., «A reformed “apocatastasis” of metaphysics » , Διοτίμα - Diotima, 13 (1985), 15 σ.

45. Budelli, Rosanna, «A refutation of philosophy by a medieval arabic author: Ibn Al-Jawzi (d. 1201)», Φιλοσοφία, 23-24(1993-1994) , σσ. 213-223

46. Telford, Kenneth A., «A Rereading of Aristotle's Politics » , Σκέψις - Skepsis, 12 (2001), σσ. 110-122

47. Σφενδόνη-Μέντζου, Δήμητρα, « A response to Savan», στό: Peirce and Contemporary Thought, New York, Fordham University Press, 1995, σσ. 329-338

48. Füves, Ödön, « A Rigas-féle Baráti Társaság és a pesti görögök», στό: Különleyomat a Magyar pedagogia, Budapest, χ.χ., σσ. 75-77

49. Ρουμελιώτης, Μιχάλης, A study of Epistemology in Legal Theory, Great Britain, Avebury, 1994, 198 σ.

50. Azadi, Alireza, «A Trace of Hermeneutics in Plato and Aristotle » , Σκέψις - Skepsis, 16, 2 (2005), σσ. 185-197

51. Azadi, Alireza, «A Trace of Hermeneutics in Plato and Aristotle » , Σκέψις - Skepsis, 16, 2 (2005), σσ. 185-197

52. Ferreira, Fernamdo, «A two-worlds, two-semantics interpretation of Plato's «Sophist» », στό: Proceedings of the Twelfth International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία - Greek Philosophy and Epistemology (Vol II), Σάμος - Πάτμος, 2001, σσ. 61-68

53. Κ. Κ., «A. Andréadès, “Un emule gree d' Anatole France: Emmanuel Rhoidis” » , Νέα Ἑστία, 10, 117 (1931), σσ. 1168-1169

54. Κ. Κ., «A. Andréadès, “Un emule gree d' Anatole France: Emmanuel Rhoidis” » , Νέα Ἑστία, 10, 117 (1931), σσ. 1168-1169

55. Μαργαρίτου-Ἀνδριάνεση, Ἑλένη, « A. Rosmini- Serbati - P. Brailas-Armenis. A. La critica dei sistemi come mezzo della formazione della ragione degli esseri o dell' idea di una catena dell'essere nella storia della conoscenza», στό: Εὐρωπαϊκὴ Φιλοσοφία, Ἀθήνα, 1996, σσ. 18-22

56. Σαββίδης, Ἀλέξης Γ. Κ., «Aalst Victoria D. van καὶ Ciggaar Krijnie (ἐπιμ. ἔκδ.), “The Latin Empire. Some Contibutions”, Hernen Ὁλλανδίας, A. A. Bredius Foundation, 1990, 17+163 σ. + πίνακες » , Βυζαντινὸς Δόμος, 5-6 (1991-1992), σ. 257

57. Hacking, Ian, «Aarsleff Hans, “From Locke to Saussure. Essays on the Study of Language and Intellectual History” » , Ἐποπτεία, 76 (1983), σσ. 179-182

58. Λαζανᾶς, Βασίλειος Ι., «Abbè de l' Epèe. Ὁ θεμελιωτὴς τῆς ἀγωγῆς τῶν κωφαλάλων » , Παιδαγωγικὴ καὶ ψυχολογικὴ ἐπιθεώρησις-Α΄, 1, 10 (1964), σσ. 215-227

59. Πράτσικας, Γιῶργος, «Abel Hermant » , Νέα Ἑστία, 19, 226 (1936), σσ. 700-701

60. Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, Χαρά, «Abousenna Mona, “Alienation and Brecht's theatre (Ph. D.)”, Cairo, Anglo-Egyptian Bookshop, 1980, 150 p. » , Διοτίμα - Diotima, 9 (1981), σσ. 160-161