ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 402 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 31 ἕως 60

31. Βιζυηνός, Γεώργιος, Das Kinderspiel in Bezug auf Psychologie und Pädagogik, Göttingen, 1881, 80 σ.

32. Δελικωστόπουλος, Ἀθανάσιος, Das paedagogische Problem bei Klemens Von Alexandrien, Ἀθήνα, χ.χ., 19 σ.

33. Ἀξελός, Χρῆστος, «Das Phaenomen des Scheines und der Gedanke der Wahrscheinlichkeit im griechischen Denken » , Πλάτων, 1 (1958), σσ. 209-225

34. Pawlow, Dejan, «Das Problem der Einheit des Dialektischen und Historischen Materialismus im internationalen und Bulgarischen philosophischen Denken», στό: Balkan Ülkerlerinde Felsefe ve Bugünkü Dünyava Yapabilecedi Katkilar (1ο), Balkan Ülkerlerinde Felsefe ve Bugünkü Dünyava Yapabilecedi Katkilar (1ο), Ankara, 1982, σσ. 73-80

35. Μούκανος, Δημήτριος Δ., «Das Problem der erzeugung der Zahlen bei Platon. Erläuterung von Aristoteles; Metphysik A 6, 987 b 33», Φιλοσοφία, 5-6(1975-1976) , σσ. 259-276

36. Παπαδημητρίου, Εὐθύμης, « Das Problem der Kausalität bei Kant», στό: Determinism in Physics, Ἀθήνα, Gutenberg, 1985, σσ. 59-68

37. Μπουρνάκας, Ἀπόστολος, Das Problem der Materie in der Schöpfungslehre des Gregor von Nyssa, Freiburg, 1972, 225 σ.

38. Effe, Bernd, «Das problem der Norm bei Aristotles und in der praktischen Philosophie der Gegen wart», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Τόμος Γ', Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 246-249

39. Wichmann, Ottomar, « Das Problem der Systematik in Platons Erziehungslehre», στό: Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄, Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, σσ. 145-161

40. Wippern, J., Das Problem der ungeschrieben Lehre Platons . Beiträge zum Verständnis der platonischen Prinzipienphilosophie, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1972, xlviii + 475 σ.

41. Damnjanović, Milan, «Das Problem des häßlichen in der Aesthetik » , Διοτίμα - Diotima, 11 (1983), σσ. 40-52

42. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., Das Religiöse Erleben, Tübingen, 1926, 107 σ.

43. Ἐλευθερόπουλος, Ἁβροτέλης, Das Schöne (Aesthetik), Berlin, 1905

44. Schmitt, Arbogast, «Das Schöne: gegenstand von Anschauung oder Erkenntnis?. Zur Theorie des Schönen im 18. Jahrhundert und bei Platon», Φιλοσοφία, 17-18(1987-1988) , σσ. 272-296

45. Gigon, Olof, «Das Sein der Welt und das Sein des Philosophen » , Ἐποπτεία, 1 (1978), σσ. 15-46

46. Diller, Hans, «Das Selbstverständnis der griechischen Medizin in der Zeit des Hippokrates», στό: Πρακτικὰ Β' Διεθνοῦς Ἀνθρωπιστικοῦ Συμποσίου Ἀθηνῶν-Δελφῶν-Πηλίου, Διεθνὲς Ἀνθρωπιστικὸ Συμπόσιο Ἀθηνῶν-Δελφῶν-Πηλίου, Ἀθήνα-Δελφοί-Πήλιο, 1974, σσ. 111-129

47. Κουμάκης, Γεώργιος Χ., «Das Sokratesbild in “Therapeutik” des Theodoretus und seine Quellen » , Πλάτων, 23, 45-46 (1971), σσ. 337-351

48. Καρέλλος, Παντελῆς, «Das unedierte Prooimion des Kommentars Barlaams von Kalabrien zum zweiten Buch der “Elemente” des Euklid » , Ἑλληνικά, 49 (1999), σσ. 367-369

49. Παπαδόπουλος, Νικόλαος, «Das Verstehen als Wissenschaftliche Methode bei Max Weber . Ein methodologisches und erkenntitheoretisches Problem» , Θεολογία, 43 (1972), σσ. 213-229

50. Βορέας, Θεόφιλος, Das weltbildende Prinzip in der platonischen Philosophie, Leipzig, Bär und Hermann, 1899, 72 σ.

51. Ρωμανός, Κωνσταντῖνος Π., «Das Wilde denken » , Pupille (1987), σσ. 23-26

52. Κ. Κ., «Daskalakis Ap., “La press Neo-Hellénique”, Paris, 1930 » , Νέα Ἑστία, 8, 86 (1930), σσ. 780-781

53. Λαμψίδης, Ὀδυσσέας, «Datierung des “Ἐγκώμιον Τραπεζοῦντος” von Kardinal Bessarion » , Byzantinische Zeitschrift, 48 (1955), σσ. 291-292

54. Ἰακώβ, Δανιὴλ Ι., «Daveas Demetre, “Homo antitragicus. Eine Untersuchung des Exkurses der Philosophie über die Tragödie”, Φραγκφούρτη, Peter Lang, 1990, ix, 154 S. » , Ἑλληνικά, 43 (1993), σσ. 421-423

55. Θεοδωρόπουλος, Ε. Θ., « David Hume», στό: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σ. 108

56. Πουρνάρη, Μαρία, David Hume: Ἡ κριτικὴ τῆς αἰτιότητας ὡς ἀπόπειρα θεμελίωσης μιᾶς “ἀληθοῦς μεταφυσικῆς”, Ἰωάννινα, 1994, 212 σ.

57. Scueller, Herbert M., « David Ramsay Hay' s Absolutism in Aesthetics», στό: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 174-183

58. Παπαγιαννίδου, Μαίρη, «Davies Martin, “Aldus Manutius. Ἐκδότης καὶ τυπογράφος στὴ Βενετία τῆς Ἀναγέννησης”. Μετάφρ., Τούλα Σιετῆ, ἐπιμ., Ἑλένη Κρητικᾶ. Συλλεκτικὴ ἔκδοση Libro, 2004, 124 σ.. Κάσδαγλης Ἐμμανουήλ, “Σκαλαθύρματα.Γιὰ τὴν τυπογραφία, τὴ λογοτεχνία, τὴ φωτογραφία, τὴ χαρακτική, τὴ ζωγραφική”. Ἐπίμ., Διονύσης Καψάλης. Ἔκδοση Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος Ἐθνικῆς Τραπέζης, 2004, 207 σ.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Βιβλία, 16/1/2005, σ. 8

59. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Dawkins R. M., “Modern Greek Folktales”, Oxford, 1953 » , Μικρασιατικὰ Χρονικά, 6 (1955), σσ. 438-439

60. Aquinas, Thomas, « De Ente et Essentia-Περὶ διαφορᾶς Οὐσίας καὶ τοῦ Εἶναι», στό: Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου Ἅπαντα τὰ Εὑρισκόμενα - Oeuvres Complètes de Gennade Scholarios-Tome VI, Τόμος ΣΤ΄, Paris, Maison de la Bonne Presse, 1933, σσ. 154-326