ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 334 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 31 ἕως 60

31. Gershon, Lloyd P., «Scepticism and the platonic tradition » , Σκέψις - Skepsis, 6 (1995), σσ. 63-74

32. Blekeley, Donald N., «Scepticism and the religions of the world » , Σκέψις - Skepsis, 6 (1995), σσ. 93-125

33. Etman, Ahmed, «Scepticism on Philosophical Thought and Mythology», στό: Πρακτικὰ Β' Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας καὶ Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας, Σκεπτικισμός: Διεπιστημονικὲς προσεγγίσεις / Scepticism: Inter-disciplinary Approaches, Ζαχάρω-Ἀρχαία Ὀλυμπία, 1990, σσ. 37-47

34. Λοΐζου, Ἄνδρος, «Scepticism, embodied existence and time: A meditation on themes suggested by Merleau -Ponty » , Σκέψις - Skepsis, 8 (1997), σσ. 194-204

35. Θωμαδάκη, Μαρίκα, «Scepticisme et Absurde», στό: Πρακτικὰ Β' Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας καὶ Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας, Σκεπτικισμός: Διεπιστημονικὲς προσεγγίσεις / Scepticism: Inter-disciplinary Approaches, Ζαχάρω-Ἀρχαία Ὀλυμπία, 1990, σσ. 301-307

36. Galeffi, Romano, «Scepticisme et fidéisme: une perspective transcendentale», στό: Πρακτικὰ Β' Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας καὶ Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας, Σκεπτικισμός: Διεπιστημονικὲς προσεγγίσεις / Scepticism: Inter-disciplinary Approaches, Ζαχάρω-Ἀρχαία Ὀλυμπία, 1990, σσ. 199-205

37. Murchland, Bernard, «Schacht Richard, “Alienation”, New York, Doubleday, 1970 » , Διοτίμα - Diotima, 2 (1974), σσ. 250-251

38. Νικολακόπουλος, Παντελῆς, «Schaff Adam, “Γλώσσα καὶ γνώση”. Μετάφρ., Κώστας Ἀλάτσης. Ἀθήνα, Ἰ. Ζαχαρόπουλος,1982 » , Δευκαλίων, 36 (1981), σσ. 405-420

39. Παπασωτηρίου, Γιῶργος Χ., «Scheler Max, “Ἡ θέση τοῦ ἀνθρώπου στὸν κόσμο”. Μετάφρ., Χαρὰ Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, Θεόδωρος Λουπασάκης. Ἀθήνα, Pοές, 156 σ.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 16/11/2001, σ. 11

40. Μακρῆς, Νικόλαος, «Scheler Max, “Ἡ θέση τοῦ ἀνθρώπου στὸν κόσμο”. Μετάφρ., Χαρὰ Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, Θεόδωρος Λουπασάκης. Ἀθήνα, Ροές, 1989, 156 σ. » , Εὐθύνη, 261 (1993), σσ. 457-458

41. Γιαλκέτσης, Θανάσης, «Scheler Max, “Ἡ θέση τοῦ ἀνθρώπου στὸν κόσμο”. Μετάφρ., Χαρὰ Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, Θεόδωρος Λουπασάκης. Ροές», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 27/07/2001, σ. 2

42. Ἀνώνυμος, «Schelling F. W. J., “Ἡ σχέση τῶν πλαστικῶν τεχνῶν μὲ τὴ φύση”. Μετάφρ., Β. Λαμπρόπουλος. Ἀθήνα, Ἔρασμος, 1978, 64 σ. » , Ἐποπτεία, 23 (1978), σ. 545

43. Τερζάκης, Φώτης, «Schelling Wilhelm J., “Ἔρευνες γιὰ τὴν οὐσία τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας”. Μετάφρ., Χρῆστος Μαρσέλλος. “Ἴνδικτος”, 125 σ.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 25/9/1998, σ. 4

44. Inciarte, Fernando, «Schellings Auseinandersetzung mit Aristoteles», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 31-33

45. Μήττα, Δήμητρα, «Schleiermacher Friedrich, “Γιὰ τὴ θρησκεία. Λόγοι πρὸς τοὺς μορφωμένους περιφρονητές της”. Εἰσαγ., Μετάφρ., Σχόλ., Κωνσταντῖνος Ἀνδρουλιδάκης. Ἐκδ., Παπαζήση, 1997, 223 σ.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Βιβλία, 13/9/1998, σ. 9

46. Γεωργίου, Θεόδωρος, «Schleiermacher Friedrich, “Λόγοι πρὸς τοὺς μορφωμένους περιφρονητές της”. Εἰσαγ., μετάφρ., σχόλ., Κωνσταντῖνος Ἀνδρουλιδάκης, Παπαζήσης, 223 σ.. Θρησκεία: ἡ πολιτικὴ ἐμπειρία τοῦ Σύμπαντος», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 24/12/1998, σ. 3

47. Αὐγελῆς, Νίκος Γ., « Schlick's epistemology and its contribution to modern empiricism», στό: Greek Studies in the Philosophy and History of Science, Netherlands, Kluwer Academic Publishers, 1990, σσ. 335-351

48. Αὐγελῆς, Νίκος Γ., «Schlicks Zeichentheorie der Erkenntnis und ihre Stellung innerhalb der Geschichte des neueren Empirismus», Φιλοσοφία, 8-9(1978-1979) , σσ. 30-53

49. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Schlumberger Gustave, “Campagnes du roi Amaury 1er de Jérusalem en Egypte, au XIIe siècle”. Paris, Libraire Plon, 1906, 352 p. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 4, 1 (1907), σσ. 123-125

50. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Schlumberger Gustave, “Le siège, la prise et le sac de Constantinople par les Turcs en 1453”. Ouvrage orné de vingt gravures hors texte. Paris. Librairie Plon, Plon-Nourrit et Cie, Imprimeurs-éditeurs. 1914, 375 p. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 1-2 (1914), σσ. 201-204

51. Jochem, Otto, Scholastisches, Christliches und Medizinisches aus der Kommentar des Theophilos Korydalleus zu Aristoteles' Schrift von der Seele, Gießen, Münchowsche Universitäts-Druckerei Otto Kindt, 1935, 79 σ.

52. Schopenhauer

53. Schopenhauer, Arthur, Schopenhauer . Ἐπιλογὴ ἀπὸ τὸ ἔργο του, Ἀθήνα, Στιγμὴ, 1993, 112 σ.

54. Ἀποστολοπούλου, Γεωργία, «Schopenhauer als Vermittler griechischer Kunst», Schopenhauer, (1983) , σσ. 39-50

55. Ἀποστολοπούλου, Γεωργία, « Schopenhauers Einfluß auf Nietzsches Verständnis des Anaximander», στό: Zeit der Ernte, Frommann- Holzboog, χ.χ., σσ. 261-270

56. Beierwaltes, Werner, «Schriftenverzeichnis», Δωδώνη, 26(1997) , σσ. 302-317

57. Μουρέλος, Γιῶργος Ι., «Schuhl Pierre-Maxime, “Le Dominateur et les possibles (Πραγματικὸ καὶ δυνατὸ στὴν ἀρχαία φιλοσοφία)”, Paris, Presses Universitaires de France, 1960 » , Ἐποχές [τεύχη 1-14], 6 (1963), σσ. 71-73

58. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Schul Pierre - Maxime, “Essai sur la formation de la pensée grecque”, Παρισίοις, Ἔκδ., Alcan,1934 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ζ΄ 1936), 7, 3 (1936), σσ. 372-386

59. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Schul Pierre - Maxime, “Machinisme et Philosophie”, Alcan, 1938 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Θ΄ 1938), 9, 2 (1938), σσ. 344-347

60. Ἀποστολοπούλου, Γεωργία, «Schulz Walter, “Ich und Welt. Philosophie der Subjektivität”, Pfullingen, Neske, 1979, 280 S.», Φιλοσοφία, 10-11(1980-1981) , σσ. 510-514