ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 225 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 31 ἕως 60

31. Καλογεράκος, Ἰωάννης Γ., «Halfwassen Jens, “Geist und Selbstbewusstein. Studien zu Plotin und Nemesios”, Stuttgard, Franz Steiner Verlag, 1994, 71 p. » , Πλάτων, 47-48 (1996), σσ. 226-230

32. Ἀποστολοπούλου, Γεωργία, «Haller Benedikt, “Repräsentation: Ihr Bedeutungswandel von der hierarchischen Gesellschaft zum demokratischen Verfassungsstaat”. Münster, Lit, 1987 (Philosophie Bd. 5), 238 S.», Δωδώνη, 20(1991) , σσ. 171-174

33. Σαμουήλ, Ἀλεξάνδρα, «Hamon Philippe, “Expositions, Littérature et Architecture au XIXe siécle”, José Corti » , Λόγου Χάριν, 3 (1992), σσ. 113-115

34. Burr, John R., Handbook of World Philosophy . Contemporary Developments since 1945, London, Aldwych Press

35. Erhard, Andreas, Handbüch der Logik, zunächst zum Behufe für Vorlesungen, München, Joseph Lindauer, 1839, 230 σ.

36. Πάνου, Σταῦρος, «Handeln und Freiheit » , Πλάτων, 29, 57-8 (1977), σσ. 260-264

37. Πάνου, Σταῦρος, Handlungstheorie und Sozialphilosophie, München, 1980, 34 σ.

38. Nordmann, Ingeborg, «Hannah Arendt - Wege ins politische Denken und Handeln » , Kommune, 1 (1991), σσ. 58-65

39. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Hans Arp: “Ich bin der grosse Derdiedas”», στό: Πρακτικὰ Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου, Manifeste du Surréalisme: 80 χρόνια μετά, Ἰωάννινα, 2005, σσ. 13-17

40. Καλλιάφας, Σπυρίδων Μ., Hans Driesch ὡς βιολόγος καὶ φιλόσοφος, Ἀθῆναι, Ι. Ζαχαρόπουλος, 1930, 30 σ.

41. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., «Hans Georg Gadamer . Ὁ φιλόσοφος τῆς ἑρμηνευτικῆς» , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 12 (1998), σ. 14

42. Γεωργίου, Θεόδωρος, «Hans Robert Jauss. Ὁ Κοπέρνικος τῆς γραμματολογίας», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς, 13/04/1997, σ. 38

43. Θεοδωρίδης, Χρ., «Harlfinger Dieter, “Die Textgeschicte der pseudo-aristotelischen Schrift Περὶ ἀτόμων γραμμῶν. Ein kodikologisch- kulturgeschichtlicher Beitrag zur Klärung der Überrlieferungsverhältnisse im corpus Aristotelicum”, Amsterdam, 1971, 445 S. » , Ἑλληνικά, 29 (1976), σσ. 369-374

44. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Harman Gilbert, “The Nature of Morality. An Introduction to Ethics”, New York, Oxford University Press, 1977, 165 p. » , Διοτίμα - Diotima, 8 (1980), σσ. 206-207

45. Loizou, Andros, «Harmony, self-transformation and being towards nature. A meditation on themes suggested by the tripartite psyche in Plato's «Republic»», στό: Proceedings of the Tenth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Οἰκολογία: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία καὶ τὸ περιβάλλον - Philosophy and Ecology: Greek Philosophy and the Environment (Vol. I), Σάμος - Φοῦρνοι, 1999, σσ. 129-137

46. Σφενδόνη-Μέντζου, Δήμητρα, «Harré R., “Varieties of Realism”, B. Blackwell, Oxford 1986, 375 p. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 4 (1987), σσ. 323-331

47. Παπαγεωργίου, Βασίλης, «Hartman Geoffrey, “Minor Prophecies: The literary essay in the culture wars”, London, Harvard University Press, 1991, 252 p. » , Λόγου Χάριν, 4 (1996), σσ. 131-134

48. Φωτείνης, Ἀθανάσιος Π., «Has good as intrinsic value no true meaning in intuitionism?», Φιλοσοφία, 21-22(1991-1992) , σσ. 264-277

49. Dorschel, A., «Hat die Soziobiologie eine Bedeutung für die Ethik?», Φιλοσοφία, 19-20(1989-1990) , σσ. 130-145

50. Σωμερίτης, Ριχάρδος, «Haviland Eric, “Kostas Axelos, Une vie pensée, une pensée vecue”. Πρόλ., Jean Michel Palmier. Παρίσι, Ἐκδ., L' Harmattan, 1995, 159 σ.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς, 28/05/1995, σ. 40

51. Ἀραβαντινοῦ, Ἄννα, «Hazelett R. - Turner D., “Benevolent Living”, Pasadena, Hope Publishing House, 1990», Φιλοσοφία, 21-21(1991-1992) , σσ. 544-545

52. Fedorova, Olga, «Health and disease in Plato's Timaeus», στό: Proceedings of the Ninth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Ἰατρική: Ἕνας διάλογος - Philosophy and Medicine: A Dialogue (Vol. I), Κῶς - Κάλυμνος, 1998, σσ. 70-77

53. Nomura, Mitsuyoshi, «Hedonism and Anti-Hedonism in Plato's “Gorgias” » , Σκέψις - Skepsis, 16, 2 (2005), σσ. 239-245

54. Nomura, Mitsuyoshi, «Hedonism and Anti-Hedonism in Plato's “Gorgias” » , Σκέψις - Skepsis, 16, 2 (2005), σσ. 239-245

55. Beyer, Wilhelm R., Hegel, Jouvence

56. Wiedmann, Franz, Hegel, Ἀθήνα, Πλέθρον, 1965

57. Ἀνώνυμος, «Hegel - Feuerbach - Marx, “Κράτος καὶ θρησκευτικὴ συνείδηση”. Μετάφρ., Σ. Ροζάνης, Ρ. Κοσσέρης, Γ. Λυκιαρδόπουλος. Ἀθήνα, Ἔρασμος, 1978, 112 σ. » , Ἐποπτεία, 30 (1979), σσ. 93-94

58. Pöggeler, Otto, Nicolin, Friedheln, Hegel - Studien, Bonn, Bouvier Verlag Herbert Grundmann, 1961-

59. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Hegel à Iena » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ε' 1934), 5, 4 (1934), σσ. 483-485

60. Ἀραμπατζῆς, Γεώργιος, «Hegel and Byzantium . With a notice on Alexandre Kojève and Scepticism» , Philosophical Inquiry, 25, 1-2 (2003), σσ. 31-39