ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 204 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 31 ἕως 60

31. Ζοῦμπος, Ἀναστάσιος Ν., «Eduard Zeller (1814-1908) . Ὁ ἱστορικὸς τῆς φιλοσοφίας τῶν Ἑλλήνων» , Παρνασσός, 28, σσ. 318-320

32. Reedy, Jeremiah, «Education & the transmission of culture in the age of globalization», στό: Proceedings of the Seventeenth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ - The philosophy of Culture (Vol II), Σάμος - Πάτμος, 2006, σσ. 177-186

33. Reedy, Jeremiah, «Education & the transmission of culture in the age of globalization», στό: Proceedings of the Seventeenth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ - The philosophy of Culture (Vol II), Σάμος - Πάτμος, 2006, σσ. 177-186

34. Τερέζης, Χρῆστος, «Education as a Mean of Politics and Ethics Meeting in Aristotle » , Φιλόθεος/Philotheos, 5 (2005), σσ. 197-207

35. Benincasa, Luciana, Education, the State and the Individual. A Comparative Study Between Northern and Southern Italy (1859-1900), Stockholm, Stockholm University, 1994, 162 σ.

36. Παπαδῆς, Δημήτρης Ι., «Ehrenfels Christian von, “Psychologie, Ethik, Erkenntnistheorie mit e. Einl. Von Peter M. Simons”, München Wien, Philosophie Scrhiften, Bd 3, 1988, 521 S.», Φιλοσοφία, 19-20(1989-1990) , σσ. 604-606

37. Καφφές, Γεώργιος, «Ehrenreich Barbara, “Le Sacre de la Cuerre: essai sur les passions du sang (Ἡ Στέψη τοῦ Πολέμου: δοκίμιο γιὰ τὰ πάθη τοῦ αἵματος)“. Παρίσι, Ἐκδ., Calmann-Lévy, 1999 . Τίτλος πρώτης ἔκδοσης στὰ ἀγγλικά: “Blood Rites”, Νέα Ὑόρκη, 1997. Mετάφρ., Patricia Blot, 1 τόμος, 332 σ.» , Νέα Κοινωνιολογία, 31 (2000), σσ. 173-174

38. Χατζηπαναγιώτη, Ἴλια, «Eideneier Hans (ἐπιμ.), “Graeca recentiora in Germania”. Deutsch- griechische Kulturbeziehungen vom 15. bis 19. Jahrhundert [Wolfenbüttler Forschungen, 59], Wiesbaden, Harrassowitz, 1994, 255 S. » , Ἑλληνικά, 47 (1997), σσ. 184-189

39. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ein philosophisches Vorlesungsheft aus dem philologischen Gymnasium zu Smyrna», στό: Eugenios Bulgaris und die Griechische Aufklärung in Leipzig, Konferenz an der Universität Leipzig, Leipzig, 2003, σσ. 49-54

40. Weinberger, Ota, « Ein teleologisches Modell der Lehre von der goldenen Mitte», στό: Ἀφιέρωμα στὸν Κωνσταντῖνο Τσάτσο, Ἀθήνα, Σάκκουλα Ἀντ. Ν., 1980, σσ. 473-487

41. Louis, Sabine, «Ein Versuch zur Lösung des “socratischen Problems”», Φιλοσοφία, 7(1977) , σσ. 241-265

42. Santoro, Liberato, «Eine Interpretation des aristotelischen Begriffs der μίμησις», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Τόμος Γ΄, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 388-393

43. Kauppi, Raili, «Eine Verallgemeinerung des logischen Quadrats», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Τόμος Γ΄, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 225-227

44. Βορέας, Θεόφιλος, Einfühlung, Ἀθήνα, 1920

45. Prauss, Gerold, Einführung in die Erkenntnistheorie, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980, 226 σ.

46. Menne, Albert, Einführung in die formale Logik, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1985, 192 σ.

47. Menne, Albert, Einführung in die Methodologie, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980, 133 σ.

48. Drieschner, Michael, Einführung in die Naturphilosophie, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1981, 148 σ.

49. Grondin, Jean, Einführung in die philosophische Hermeneutik, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1991, 249 σ.

50. Mann, Ulrich, Einführung in die Religionphilosophie, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1970, 145 σ.

51. Rhemann, Joseph, Einführung in die Soziaphilosophie, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1979, 155 σ.

52. Heintel, Erich, Einführung in die Sprachphilosophie, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1975, 239 σ.

53. Holz, Harald, Einführung in die Transzendentalphilosophie, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1973, 108 σ.

54. Ἐλευθερόπουλος, Ἁβροτέλης, Einführung in eine wissenschaftlche Philosophie, Λιψία, 1906

55. Löwisch, Dieter-Jürgen, Einfürung in die Erziehungsphilosophie, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982, 205 σ.

56. Kopper, Joachim, Einfürung in die Philosophie der Aufklärung. Die theoretischen Grundlagen, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1979, 162 σ.

57. Lorenz, Kuno, Einfürung in die philosophische Anthropologie, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1990, 153 σ.

58. Freundlich, Rudolf, Einfürung in die Semantik, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1972, 72 σ.

59. Gloy, Karen, Rudolph, Enno, Einheit als Grundfrage der Philosophie , Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1985

60. Καλέρη, Αἰκατερίνη, «Einige Gedanken zur Logik und ihrer Vermittlung aus gegebenem Anlaß » , Zeitschrift für allgemeiner Wissenschaftstheorie, 17, 2 (1986), σσ. 353-360