ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 203 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 31 ἕως 60

31. Burck, Erich, «Gegenwartsprobleme des Humanismus», στό: Πρακτικὰ Α' Διεθνοῦς Ἀνθρωπιστικοῦ Συμποσίου ἐν Δελφοῖς, Διεθνὲς Ἀνθρωπιστικὸ Συμπόσιο (Τόμ. Α΄), Δελφοὶ, 1970, σσ. 107-119

32. Γιανναρᾶς, Ἀναστάσιος, «Gehört Demokrit in die Geschichte der Philosophie oder in die Geschichte der Wissenschaft?», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 16(1977-1978) , σσ. 50-65

33. Θεοδώρου, Εὐάγγελος Δ., «Geist in Europa - Τὸ πνεῦμα στὴν Εὐρώπη » , Θεολογία, 68, 1-2 (1997), σσ. 7-24

34. Villemain, Abel-François, « Gemistus Pletho», στό: Laskaris, oder die Griechen in dem fünfzenten Jahrhundert, mit einem historischen Versuche über den Zustand der Griechen, seit der Eroberung der Mahomedaner bis auf unsere Seiten, Strassburg, 1825, σσ. 154-155

35. Walton, Francis R., «Gennadeion Gleanings » , Ὁ Ἐρανιστής, 4 (1966), σσ. 215-221

36. Baehr., « Gennadius, Georgius Scholarius», στό: Allgemeine Encyclopaedie der Wissenschaften und Künste in Alphabetischer Folge von gennanten Schriftstellern, Leipzig, 1854, σσ. 197-209

37. Ἀνώνυμος, «Gentile G., “La filosofia dell' Arte”, Milan, Treves, 1930 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 1 (1931), σ. 104

38. Παπαθανασίου, Μάρω Κ., «Geometric figures and divinities in early Pythagoreans», στό: Proceedings of the First International Conference on Greek Philosophy, Ἰωνικὴ Φιλοσοφία - Ionian Philosophy (Vol. I), Samos, 1989, σσ. 312-318

39. Παπαθανασίου, Μάρω Κ., «Geometric figures and divinities in early Pythagoreans», στό: Proceedings of the First International Conference on Greek Philosophy, Ἰωνικὴ Φιλοσοφία - Ionian Philosophy (Vol. I), Samos, 1989, σσ. 312-318

40. Svetlov, R. V., «Geometry as a basis of «The Aesthetical»», στό: Proceedings of the Eleventh International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Vol. II)), Λέσβος, σσ. 176-180

41. Νούσια, Ε., Georg Trakl. Ὁ Sebastian στὸ ὄνειρο˙ Δημοσιεύσεις στὸ “Brenner” 1914/1915 , Ἀθήνα, Ρόπτρον, 1990, 304 + 4 (χ. α.) σ.

42. Χρυσάφης, Ἰωάννης Ε., «George Brandes (1843-1926) » , Νέα Ἑστία, 2, 18-19 (1927), σσ. 922-928

43. Woodhouse, C. Μ., George Gemistos Plethon. The Last of the Hellenes, Oxford, 1986, 392 σ.

44. Blanchet, Marie-Hélène, «George Gennadios Scolarios a-t-il-été trois fois patriarche de Constantinople? » , Byzantion, 71, 1 (2001), σσ.60-72

45. Monfasani, John, George of Trebizond. A biography and a study of his rhetoric and logic, Leiden, J. Brill, 1976, 414 σ.

46. Τερέζης, Χρῆστος, «George Pachymeres - A comment on the platonic dialogue “Parmenides” » , The Patristic and Byzantine Review, 18 (2000), σσ. 65-71

47. Τερέζης, Χρῆστος, «George Pachymeres - Comments on the theory about time in the platonic dialogue Parmenides » , Philosophical Inquiry, 1 (1998), σσ. 111-118

48. Τερέζης, Χρῆστος, « George Pachymeres' s Commentary on Boethius' s “De differentiis topicis”», στό: Cahiers de l' Institut du Moyen-Âge Grec et Latin, Copenhague, Université de Copenhague, 1996, σσ. 156-168

49. Μακράκης, Μιχάλης Κ., «George Santayana's view of the highest good in mysticism . The Highest Good as a Potential and Not an Actual Good for Santayana in Plato's Ideal State, Dante's Paradise, and James Hilton's Shangri - La» , Θεολογία, 46 (1975), σσ. 348-367

50. Χουρμουζιάδης, Γ. Δ., «George Uscatescu » , Νέα Ἑστία, 79, 924 (1966), σσ. 48-55

51. Verhelst, M., «George Valla, compilateur de Nicéphore Blemmyde » , Διοτίμα - Diotima, 8 (1980), σσ. 144-147

52. Ἀργυροπούλου, Ρωξάνη Δ., «Georges Gémistos Pléthon et la Pensée Néohellénique du 18e siècle», Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 32/6([….]) , σσ. 207-212

53. Tavardon, Paul, «Georges Scholarios, un Thomiste Byzantin? » , Βυζαντιακά, 3 (1983), σσ. 59- 74

54. Jugie, Martin, «Georges Scholarios, “Oeuvres completes” » , Βυζάντιον, 4 (1927-1928), σσ. 601-637

55. Ἀργυροπούλου, Ρωξάνη Δ., «Georgescu Vlad, “Ideile politice si iluminismul in Principatele Romane 1750- 1831. [Οἱ Πολιτικὲς Ἰδέες καὶ ὁ Διαφωτισμὸς στὶς Ρουμανικὲς Ἡγεμονίες 1750-1831]”, Βουκουρέστι, ἔκδ., Ρουμανικὴ Ἀκαδημία. Ἰνστιτοῦτο Νοτιοανατολικῶν Σπουδῶν, 1972, 226 σ. » , Ὁ Ἐρανιστής, 10 (1972-1973), σ. 116

56. Scholtz, Günter, «Georgiades Thrasybulos G., “Nemmen und Erklingen. Die Zeit als Logos. (Ὀνομάζειν καὶ ἠχεῖν. Ὁ χρόνος ὡς λόγος)”. Vandenhoek und Ruprecht, Göttingen, 1985, 303 S. » , Δευκαλίων, 11, 1 (1992), σσ. 69-77

57. Taeschner, Franz, «Georgios Gemistos Plethon, ein Vermittler zwischen Morgenland und Abendland zu Beginn der Renaissance » , Βυζαντινὰ καὶ Νεοελληνικὰ Χρονικά - Byzantinisch-Neugrichische Jahrbücher, 8 (1931), σσ. 100-113

58. Μπαλόγλου, Χρῆστος Π., Georgios Gemistos-Plethon: Ökonomisches Denken in der Spätbyzantinischen Geistenwelt, Athens, Historical Publications, 1998, σ. 150

59. Villemain, Abel-François, « Georgius von Trapezunt», στό: Laskaris, oder die Griechen in dem fünfzenten Jahrhundert, mit einem historischen Versuche über den Zustand der Griechen, seit der Eroberung der Mahomedaner bis auf unsere Seiten, Strassburg, 1825, σσ. 160-161

60. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., «Georgopoulos G., “Art and Emotion, The aesthetics of E. P. Papanoutsos”, New York, Peter Lang, 1989, 212 p. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 9, 26 (1992), σσ. 251-254