ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 140 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 31 ἕως 60

31. Χλιμίντζα, Ἐλπίδα, «Needleman Jacob, “Χρόνος καὶ ψυχή”. Μετάφρ., Ἀλέξανδρος Ἀνδροῦτσος. Ἀθήνα, ἐκδ., Ἀρχέτυπο, 2000», Ἡμερησία. 6η μέρα, 6-7/05/2000, σ. 14

32. Τερζάκης, Φώτης, «Negri Toni, “Βιοπολιτικὴ καὶ ἀντιεξουσία”», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 31/8/2001, σ. 10

33. Τζίτζης, Σταμάτιος, «Negrier-Dormont Lygia, “Le criminologue dans la cité. Essai de criminologie sur l' acte, l' actuel, et les postulats des Droits de l' Homme” » , Εὐδικία, 1 (1991), σσ. 126-127

34. Μαγγίνη, Γκόλφω Ε., «Nehamas Alexader, “The Art of Living. Socratic Reflections from Plato to Foucault”, University of California Press, California Berkeley, 1998 » , Σκέψις - Skepsis, 10 (1999), σσ. 178-182

35. Βιρβιδάκης, Στέλιος, «Nehamas Alexander, “Nietzsche (Life as Literature)”, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1985, 262 p. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 3, 8 (1986), σσ. 187-195

36. Δεληγιώργη, Ἀλεξάνδρα, «Nehamas Alexander, “The Art of Living. Socratic Reflexions from Plato to Foucault”, University of California Press, 1998», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς, 25/10/1998, σ. 3

37. Νικολαΐδου-Κυριανίδου, Βάνα, «Nehamas Alexander, “Virtues of Authenticity. Essays on Plato and Socrates”, Princeton, University Press, 1999, 408 p.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Βιβλία, 30/5/1999, σ. 12

38. Tatarkiewicz, Wladyslaw, « Neither work nor play», στό: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 81-86

39. Capitan, William H., «Neo-classicism and the concept of art in nineteenth century french painting » , Διοτίμα - Diotima, 2 (1974), σσ. 221-229

40. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., Neo-helenic aesthetic theories, Athens, χ. χ., 200 σ.

41. Ἀρνάκης, Γιῶργος Γ., Neo-Hellenika. Annual publication of the center for neo-hellenic studies, Austin, Texas, U.S.A., Adolf M. Hakkert, 1970-1981

42. Neo-Hellenika. Annual publication of the Center for Neo-Hellenic Studies, Austin, Texas, U.S.A.

43. Μιχελῆς, Παναγιώτης Α., «Neo-Platonic Philosophy and byzantine art » , The Journal of Aesthetics and art criticism, 11, 1 (1952), σσ. 21-45

44. Eideneier, Hans, « Neograeca Crusiana», στό: Ζητήματα ἱστορίας τῶν νεοελληνικῶν γραμμάτων, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητὴς, 1994, σσ. 63-70

45. Λώλης, Σοφοκλῆς Δ., Neophytos Ducas, New York, 1949, 10 σ.

46. Καλογεράκος, Ἰωάννης Γ., «Nesselrath Heinz - Günther, Ungeschehenes Geschehen. “Beinahe-Episoden” im griechischen und römischen Epos von Homer bis zur Spätantike . B. G. Teubner (Beiträge zur Altertumskunde. Herausgegeben von Ernst Heitsch, Ludwig Koenen, Reinhold Merkelbach, Clemens Zintzen, Band 27), Stuttgart, 1992, VIII+166 p.» , Πλάτων, 49 (1997), σσ. 307-321

47. Neue Zeitschrift für systematische theologie und religionsphilosophie, Berlin - New York, Walter de Gruyter

48. Βορέας, Θεόφιλος, « Neugriechische Philosophie», στό: Friedrich Ueberwegs Grundriss der Geschichte der Philosophie, Berlin, Verlegt bei E. S. Mittler und Sohn, 1928, σσ. 363-368

49. Osborne, John, «New Evidence for a Lost Portrait of the Family of Michael VIII Palaiologos » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 23 (1993), σσ. 9-13

50. Χατζόπουλος, Διονύσιος, «New information on the Mormori family » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 21 (1991), σσ. 358-367

51. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «New morality in a New World » , Διοτίμα - Diotima, 9 (1981), σσ. 117-126

52. Spear-Tacha, Athena, «New Tendency » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 5 (1966), σσ. 51-54

53. Fluri, Philippe, «New trends in Russian Philosophy», Φιλοσοφία, 23-24(1993-1994) , σσ. 292-296

54. Μαρκάκης, Μανώλης, «Niarchos Constantine G., “Aristotele on coming-to-be and passing away: some interpretative comments” . Ἀριστοτέλης, “Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς: ὁρισμένα ἑρμηνευτικὰ σχόλια”, Ἀθήνα, ἐκδ., Καρδαμίτσα, 1989, 129 σ.» , Κοινωνικὲς Τομές, 35 (1992), σσ. 238-239

55. Βῶκος, Γεράσιμος, «Niccolo Machiavelli. Ὁ στοχαστὴς καὶ οἱ πολιτικοὶ λόγοι», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 23/04/2000, σ. 30

56. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Niccolò Machiavelli. Πολιτικὸς σχεδιασμὸς καὶ φιλοσοφία τῆς ἱστορίας, Γιάννινα, 1982, 192 σ.

57. Παπαϊωάννου, Ἀπόστολος Γ., Niccolò Tommaseo e la sua epoca (1802-1874). Indice Cronologico, Trieste, 1979

58. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «Nicev A., “L' enigme de la catharsis tragique dans Aristote”, Sofia, Editions de la Acad. Bulgare des Sciences, 1970, 252 p. » , Διοτίμα - Diotima, 2 (1974), σσ. 248-250

59. Τωμαδάκης, Νικόλαος Β., «Nicholas I Patriarch of Constantinople, “Miscellaneous Writings”. Greek Text and English Translation by L. G. Westerink. Corpus Fontium Historiae Byzantinae volumen XX, Series Washingtonensis, Dumbarton Oaks, 1981 » , Ἀθηνᾶ, 78 (1980-1982), σσ. 286-289

60. Παπουλίδης, Κωνσταντῖνος Κ., «Nicodeme L' Hagiorite (1749-1809) » , Θεολογία, 38, 1 (1967), σσ. 97-118