ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 135 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 31 ἕως 60

31. Λάζου, Ἄννα, «Karaphyllis Grigorios, “Philosophical Problematics of Demetrios - Daniel Philippidis. In the wider Context of Neohellenic and European Enlightenment”, Thessaloniki, Ed., Vanias, 1993, 338 p. » , Σκέψις - Skepsis, 4 (1993), σσ. 154-158

32. Mohler, Ludwig, Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatmann. Funde und Forschungen, Darstellung, Τόμος Α΄, Paderborn - Aalen, Scientia Verlag Aalen, 1967, 432 σ.

33. Mohler, Ludwig, Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann. Funde und Forschungen, Bessarionis, In Calumniatorem Platonis Libri IV, Τόμος Β΄, Textum Graecum Addita Vetere Versione Latina, Aalen, Scientia Verlag Aalen, 1967, 636 σ.

34. Mohler, Ludwig, Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann. Funde und Forschungen, Aus Bessarions Gelehrtenkreis, Τόμος Γ΄, Abhandlungen, Reden, Briefe von Bessarions, Theodoros Gazes, Michael Apostolios, Andronikos Kallistos, Georgios Trapezuntios, Niccolò Perotti, Niccolò Capranica, Aalen, Scientia Verlag Aalen, 1967, 649 σ.

35. Mohler, Ludwig, Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann-Β΄ . Funde und Forschungen. Τόμος Β΄, .Bessarionis, In Calumniatorem Platonis Libri IV, Aalen, Scientia Verlag Aalen, 1967, 636 σ.

36. Mohler, Ludwig, Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann-Γ΄ . Funde und Forschungen. Τόμ. Γ΄, .Aus Bessarions Gelehrtenkreis, Aalen, Scientia Verlag Aalen, 1967, 649 σ.

37. Φλῶρος, Παῦλος, «Karl Jaspers » , Νέα Ἑστία, 85, 1001 (1969), σσ. 460-461

38. Ἀξελός, Χρῆστος, «Karl Jaspers . Ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴ γέννησή του καὶ πενήντα χρόνια ἀπὸ τὸ ἔργο. Ἡ πνευματικὴ κατάσταση τῆς ἐποχῆς μας (Die Geistige situation der Zeit, 1931)» , Νέα Ἑστία, 85, 1001 (1969), σσ. 405-428

39. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Karl Jaspers » , Ἐποχές [τεύχη 26-35], 33 (1966), σσ. 88-95

40. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Karl Jaspers . Εἰσαγωγὴ καὶ ἐκλογὴ κειμένων» , Ἐποχές [τεύχη 26-35], 33 (1966), σσ. 88-100

41. Damnjanović, Milan, «Karl Jaspers und die grossen Griechischen Philosophen » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 25-26 (1986-1987), σσ. 257-273

42. Κουμάκης, Γεώργιος Χ., Karl Jaspers. Ἄνθρωπος καὶ τεχνική, Ἰωάννινα, Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, 1993, 307 σ.

43. Desanti, Jean, «Karl Marx . Εἰσήγηση καὶ ἐκλογὴ κειμένων» , Ἐποχές [τεύχη 15-25], 21 (1965), σσ. 82-99

44. Ράλλης, Γιῶργος Ἀριστοτ., Karl Marx. Ἡ ζωή, ἡ δράση καὶ οἱ θεωρίες τοῦ θεμελιωτῆ τοῦ ἐπιστημονικοῦ σοσιαλισμοῦ, Ἀθήνα, 1945, 40 σ.

45. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Karl Marx. Ὁ Κριτικὸς τῆς ἰδεολογίας, Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1988, 148 σ.

46. Κουγέας, Σωκράτης Β., «Karl Otfried Müller . Ὁ μέγας φιλόλογος ποὺ ἀπέθανεν εἰς τὰς Ἀθήνας πρὸ 100 ἐτῶν» , Νέα Ἑστία, 28, 327 (1940), σσ. 932-938

47. Μερεντίτης, Κωνσταντῖνος Ι., Karl Reinhardt, Ὁ βίος καὶ τὸ ἔργο αὐτοῦ, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἀνδρέου Σιδέρη, 1958, 8 σ.

48. Casertano, Giovanni, «Karmides Kopfschmerz: Βemerkungen über die Βeziehung zwischen Μedizin, Philosophie und Politik nach Plato», στό: Proceedings of the Ninth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Ἰατρική: Ἕνας διάλογος - Philosophy and Medicine: A Dialogue (Vol. II), Κῶς - Κάλυμνος, 1998, σσ. 37-53

49. Σαββίδης, Ἀλέξης Γ. Κ., «Karpov Sergei P., “L' Impero di Trebisonda, Venezia, Genova e Roma, 1204-1461. Rapporti Politiki, Diplomatici e Commerciali”, Ρώμη, Il Veltro Editrice, 1986, 321 σ. » , Βυζαντινὸς Δόμος, 2 (1988), σ. 278

50. Epp, Ronald H., «Katharsis and the Platonic Reconstruction of Mystical Terminology», Φιλοσοφία, 4(1974) , σσ. 168-179

51. Κούτρας, Δημήτριος Ν., «Katsimanis Kyriakos S., “Études sur le rapport entre le Beau et le Bien chez Platon”, Athènes, 1976, XVIII + 577 p.», Φιλοσοφία, 7(1977) , σσ. 523-525

52. Bien, Peter, Kazantzakis and the Linguistic Revolution in Greek Literatur, Princeton, N. J., Princeton University Press, 1972, σσ. XI+291

53. Γεωργόπουλος, Νένος Α., «Kazantzakis, Bergson, Lenin and the “Russian Experiment” » , Journal of the Hellenic Diaspora, 5, 4 (1979), σσ. 33-44

54. Πανταζόπουλος, Ἀνδρέας, «Kedourie Elie, “Ὁ Ἐθνικισμός”. Προοίμιο, Πασχάλης Κιτρομηλίδης - μετάφρ., Σπύρος Μαρκέτος, ἐπιμ., Παντελῆς Ε. Λέκκας. Ἐκδ., Κατάρτι, 214 σ.», Ἡ Κυριακάτικη Αὐγή, 16/7/2000, σ. 37

55. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Kelsen H., “La justice platonicienne” » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Δ΄ 1933), 4, 2 (1933), σσ. 239-244

56. Ποταμιάνου-Παλλαντίου, Ἑλένη, «Kenny Anthony (ἐπιμ.), “Ἱστορία τῆς δυτικῆς φιλοσοφίας. Πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης”. Μετάφρ., Δέσποινα Ρισσάκη. Ἀθήνα, ἐκδ., Νεφέλη, 2005, 528 σ.. Ἀφήγηση καὶ ἐπιστημονικὴ ἐπάρκεια», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς, 10/07/2005, σσ. 40-41

57. Μπουκάλας, Παντελῆς, «Kerferd G. B., “Ἡ σοφιστικὴ κίνηση”. Μετάφρ., Παναγιώτης Φαναρᾶς. Ἀθήνα, Ἰνστιτοῦτο τοῦ βιβλίου - Μ. Καρδαμίτσα, 1996, 279 σ.», Ἡ Καθημερινή, 3/3/1997, σ. 10

58. Kerferd, G. B., «Kerferd G. B., “Ἡ σοφιστικὴ κίνηση”. Μετάφρ., Παναγιώτης Φαναρᾶς. Ἐκδ., Ἰνστιτοῦτο τοῦ βιβλίου, Μ. Καρδαμίτσα, 282 σ.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς, 17/11/1996, σ. 45

59. Kernos. Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque antique - Διεθνὴς καὶ διεπιστημονικὴ ἐπιθεώρηση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς θρησκείας, Ἀθήνα - Liège, 1988-

60. Παπασπηλιόπουλος, Σπήλιος, «Keynes John Maynard, “Ἡ γενικὴ θεωρία τῆς Ἀπασχόλησης, τοῦ Τόκου καὶ τοῦ Χρήματος”. Μετάφρ., Θανάσης Ἀθανασίου, ἐπιστημονικὴ ἐπιμέλεια-θεώρηση, Ψαλιδόπουλος Μιχάλης. Ἐκδ., Παπαζήσης, 465 σ.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 21/02/2003, σσ. 18-20