ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 127 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 31 ἕως 60

31. Matsumoto, Nisuke, «Welche Rolle kann der Humanismus in den Japanischen Universität spielen? Oder was suchen die japanischen Studenten?», στό: Πρακτικὰ Α' Διεθνοῦς Ἀνθρωπιστικοῦ Συμποσίου ἐν Δελφοῖς, Διεθνὲς Ἀνθρωπιστικὸ Συμπόσιο (Τόμ. Β΄), Δελφοὶ, 1971, σσ. 26-34

32. Σαββίδης, Ἀλέξης Γ. Κ., «Wellas Michael B., “Das Westliche Kaiserreich und das Lateinische Königreich Thessalonike”, Ἀθήνα, Ἱστορ. Ἐκδ. Στέφ Δ. Βασιλόπουλος / Ἱστορικὲς Μονογραφίες, 2, 1987, 194 σ. » , Βυζαντινὸς Δόμος, 2 (1988), σ. 283

33. Γεωργίου, Θεόδωρος, «Wellmer Albrecht, “Λόγος, οὐτοπία καὶ διαλεκτικὴ τοῦ Διαφωτισμοῦ”, Ἀθήνα, Ἔρασμος, 1989 » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 1 (1990), σσ. 208-109

34. Κωνσταντινίδης, Θ. Κ., «Welmer A., “Λόγος, οὐτοπία καὶ διαλεκτικὴ τοῦ Διαφωτισμοῦ”. Μετάφρ., Γ. Λυκιαρδόπουλος. Ἀθήνα, Ἔρασμος, 1989 » , Ἀντί, 426 (1990), σ. 63

35. Στασινοπούλου, Μαρία Α., Weltgeschichte im Denken eines griechischen Aufklärers. Konstantinos Michail Koumas als Historiograph, Frankfurt am Main-Berlin-New York-Paris-Wien, Peter Lang, 1992, 339 σ.

36. Καλέρη, Αἰκατερίνη, «Werkimmanenz und Autor » , Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur, 71 (1999), σσ. 235-255

37. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Werner Charles, “La philosophie greque”, Paris, Payot, 1938 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ι΄ 1939), 10, 4 (1939), σσ. 482-493

38. Δουρμούσης, Εὐδόκιμος Ν., «Werner Charles, “Ἡ Νεωτέρα Φιλοσοφία” » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 152 (1954), σσ. 697-698

39. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Werner Heisenberg † 1.2. 1976», Φιλοσοφία, 5-6(1975-1976) , σσ. 473-484

40. Μακρῆς, Νικόλαος, «Werner Heisenberg, “Φυσικὴ καὶ Φιλοσοφία”. Μετάφρ., Δημοσθένης Κούρτοβικ. Ἀθήνα, Κάλβος, 1971, 215 σ. » , Εὐθύνη, 270 (1994), σσ. 310-311

41. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Werner Jaeger . Ὁ ἀρχηγέτης τοῦ τρίτου εὐρωπαϊκοῦ ἀνθρωπισμοῦ» , Νέα Ἑστία, 70, 825 (1961), σσ. 1510-1516

42. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Werner Jaeger . Ὁ ἀρχηγέτης τοῦ τρίτου εὐρωπαϊκοῦ ἀνθρωπισμοῦ» , Πλάτων, 25-6 (1961), σσ. 285-294

43. Καλιτσουνάκις, Δημήτριος, «Werner Jaeger » , Νέα Ἑστία, 44, 506 (1948), σσ. 941-948

44. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Werner Jaeger » , Νέα Ἑστία, 52, 608 (1952), σσ. 1444-1445

45. Τζαννετάτος, Θησέας Σ., «Werner Jaeger (1888-1961) » , Ἀθηνᾶ, 65 (1961), σσ. 349-353

46. Τζαννετάτος, Θησέας Σ., «Werner Jaeger (1888-1961) » , Ἀθηνᾶ, 65 (1961), σσ. 349-353

47. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «Werner Jaeger, ὁ φιλόλογος, ὁ ἀνθρωπιστής » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 10, 98 (1961), σ. 253

48. Τζαμαλίκος, Παναγιώτης, «West Cornel, “The Ethical dimensions of marxist thought”, New York, Monthly Review Press, 183 p.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 21/5/2002, σσ. 24-25

49. Νικολαΐδης, Εὐθύμιος, « Western Rationality and Byzantine Tradition in Greece Science during the 18th century», στό: Historical Types of Rationality, Athens, National technical University of Athens, 1992, σσ. 369-376

50. Πουρνάρη, Μαρία, «Westman Roberto S., “The Duhemian Historiographical Project”, pp. 261-272 » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 4 (1991), σ. 273

51. Λαμπρίδη, Ἕλλη, «Wexberg Erwin, “Κοινωνία καὶ Ἐργασία”. Μετάφρ., Σ. Μαρκέτος » , Νέα Ἑστία, 15, 179 (1934), σσ. 524-525

52. Λαμπρίδη, Ἕλλη, «Wexberg Erwin, “Κοινωνία καὶ Ἐργασία”. Μετάφρ., Σ. Μαρκέτος » , Νέα Ἑστία, 15, 179 (1934), σσ. 524-525

53. Kwok-Kui, Wong, «What can Chinese culture mean for the West? The example of Hegel's critisism of Laozi», στό: Proceedings of the Seventeenth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ - The philosophy of Culture (Vol I), Σάμος - Πάτμος, 2006, σσ. 235-240

54. Judson, Lindsay, « What can happen when you eat Pungent Food», στό: Aristotle on Logic, Language and Science, Thessaloniki, Sakkoulas Publications, 1998, σσ. 183-204

55. Wubnig, J., «What does Meno know: Meno's question and his bad memory in Plato's “Meno”», στό: Proceedings of the Twelfth International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία - Greek Philosophy and Epistemology (Vol I), Σάμος - Πάτμος, 2001, σσ. 231-241

56. Κακούλλου, Ἄννα Ρ., «What I really want: Towards a self-realization theory in Plato » , Philosophical Inquiry, 6, 1 (1984), χ.σ.

57. Mignucci, Mario, « What is an Aristotelian Syllogism?», στό: Aristotle on Logic, Language and Science, Thessaloniki, Sakkoulas Publications, 1998, σσ. 55-74

58. Ames, Van Meter, «What is contemporary music? » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 5 (1966), σσ. 1-14

59. Witchalls, James, «What is health? », στό: Proceedings of the Ninth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Ἰατρική: Ἕνας διάλογος - Philosophy and Medicine: A Dialogue (Vol. I), Κῶς - Κάλυμνος, 1998, σσ. 267-273

60. Kelley, David, «What is knowledge?», στό: Proceedings of the Twelfth International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία - Greek Philosophy and Epistemology (Vol I), Σάμος - Πάτμος, 2001, σσ. 96-103