ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 127 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 31 ἕως 60

31. Γεωργίου, Θεόδωρος, «Feyerabend Paul-Karl, “Ἀποχαιρετισμὸς στὸν Λόγο”. Μετάφρ., Πάρις Μπουρλάκης, ἐπιμ., Στέλιος Βιρβιδάκης, Ἐκκρεμές», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 22/03/2002, σ. 11

32. Πεντζοπούλου-Βαλαλᾶ, Τερέζα, «Fichte et Husserl. A la recherche de l' intentionnalité » , Fichte-Studien, 1, σσ. 153-166

33. Ντόκας, Ἀγησίλαος, « Fichte, Johann Georg», στό: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σ. 3

34. Fichte-Studien, Rodopi

35. Mansfeld, J., «Fiddling the books (Heraclitus B129)», στό: Proceedings of the First International Conference on Greek Philosophy, Ἰωνικὴ Φιλοσοφία - Ionian Philosophy (Vol. I), Samos, 1989, σσ. 229-234

36. Παρασκευόπουλος, Στέφανος, « Filament Winding: Application of Aerospace Technology to Building», στό: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 356-363

37. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «Filosofia dei valori e concetto del diritto . Con Postilla di Alfredo Poggi» , Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, 6 (1931), σσ. 3-19

38. Filosofia e società

39. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., Filosofia socială a vechilor Greci, Bucureşti, Univers, 1979, 310 σ.

40. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «Finalité et dimensions “kairiques” de la structure», Φιλοσοφία, 21-22(1991-1992) , σσ. 93-109

41. Robinson, Thomas M., «Finding the looked-for object. A little-noticed motif of Greek epistemology», στό: Proceedings of the Twelfth International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία - Greek Philosophy and Epistemology (Vol II), Σάμος - Πάτμος, 2001, σσ. 133-140

42. Καβαρνός, Κωνσταντῖνος, «Fine Art as Therapy according to Plato», Φιλοσοφία, 7(1977) , σσ. 266-290

43. Λαδόπουλος, Π. Δ., « Fine arts and geometry. A geometric approach to Ceramic Art from the Neolithic Period Onwards», στό: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 497-505

44. Σαββίδης, Ἀλέξης Γ. Κ., «Fine John V. A., “The Early Medieval Balkans. A Critical Survey from the 6th to the late 12th Century”, Παν/μιο Μίσιγκαν, 1983 . Fine John V. A., “The LAte Medieval Balkans. A Critical Survey from the Late 12th Century to the Ottoman Conquest”, Παν/μιο Μίσιγκαν, 1987» , Βυζαντινὸς Δόμος, 2 (1988), σσ. 275-276

45. Ζιάκας, Γρηγόριος Δ., «Finis Graeciae? Ἢ τὸ τέλος τῆς ἑλληνικῆς νεωτερικότητας; » , Ἄρδην, 1 (1996), σσ. 40-41

46. Πανταζόπουλος, Ἀνδρέας, «Finkielkraut Alain, “Ἡ χαμένη ἀνθρωπότητα. Δοκίμιο γιὰ τὸν 20ὸ αἰώνα”. Μετάφρ., Γιάννης Καυκιᾶς. Ἐκδ., Ἑλληνικὰ Γράμματα, 2000», Ἡ Κυριακάτικη Αὐγή, 25/3/2000, σ. 44

47. Παπασωτηρίου, Γιῶργος Χ., «Finkielkraut Alain, “Ἡ χαμένη ἀνθρωπότητα”. Mετάφρ., Γιάννης Καυκιᾶς. Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα, 188 σ.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 24/3/2000, σ. 19

48. Ντάλης, Σωτήρης, «Finkielkraut Alain,“ Ἡ χαμένη ἀνθρωπότητα. Δοκίμιο γιὰ τὸν 20ὸ αἰώνα”. Μετάφρ., Γιάννης Καυκιᾶς. Ἐκδ., Ἑλληνικὰ Γράμματα, 2000, 188 σ.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Βιβλία, 02/07/2000, σσ. 8-9

49. Πιερρῆς, Ἀπόστολος Λ., «First principles and the beginning of world formation in Stoicism», στό: Proceedings of the Fourth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ Ἑλληνιστικὴ Φιλοσοφία - Hellenistic Philosophy ( Vol. IΙ ), Rhodes - Lindos, 1994, σσ. 149-176

50. Vincent, Alfred L., «Fishing at Mirabello: Nicolò Crasso's “Elpidio consolato” and its Cretan Background » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 26 (1996), σσ. 280-298

51. Mesthene, Emmanuel G., « Fitness», στό: Περὶ δικαιοσύνης, Ἀθήνα, 1989, σσ. 304-309

52. Robinson, Thomas M., «Five works of art in Plato», στό: Proceedings of the Eleventh International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Vol. I)), Λέσβος, 2000, σσ. 147-155

53. Μπανάκου-Καραγκούνη, Χαρά, «Flam Léopold, “Passé et avenir de la philosophie”. Sociologie générale et philosophie sociale. Éditions de l' Institut de Sociologie de l' Université Libre de Bruxelles, 1970, 232 p. » , Διοτίμα - Diotima, 2 (1974), σσ. 235-236

54. Μουστάκα, Καλλιόπη, «Fleming Charlotte M., “Teaching, a Psychological Analysis”. Methuen and Co. Ltd., 1958 » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 9, 82 (1960), σσ. 31-32

55. Τσιανίκας, Μιχάλης, «Fold/ Unfold/ Two fold: Ἡ ψυχὴ καὶ ἡ πτυχὴ. Προσέγγιση στὴν “ἑλληνοαυστραλιανὴ” λογοτεχνία», στό: Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο, Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Διασπορᾶς. Προβλήματα καὶ προοπτικὲς, Κῶς, 1998, σσ. 95-142

56. Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik, Amsterdam, Verlag Adolf M. Hakkert

57. Κουλουμπαρίτσης, Λάμπρος, «Fondaments anthropologiques et métaphysiques de l' oeuvre d' art » , Διοτίμα - Diotima, 14 (1986), σσ. 108-118

58. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «Fondement ontologique et fontement existentiel des valeurs. Approche phénoménologique » , Διοτίμα - Diotima, 11 (1983), σσ. 149-152

59. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «Fondement ontologique etexistentiel des valuers » , Διοτίμα - Diotima, 11 (1983), σσ. 149-152

60. Nanetti, A., «Fonti notarili veneziane per lo studio del Peloponneso tra XIII e XV secolo . Quadro storiografico, aspetti quantitativi e prospettive euristiche» , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 26 (1996), σσ. 68-78