ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 942 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 30

1. Κάλφας, Βασίλης, «P. Feyerabend: ἀπὸ τὴν κριτικὴ τῶν μεθοδολογιῶν στὴν κριτικὴ τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης » , Δευκαλίων, 38 (1985), σσ. 153-167

2. Κοτζιᾶ, Παρασκευή, «P. Lond. 137 (= P. Lit. Lond. 165) XXVI 16-19 » , Ἑλληνικά, 40 (1989), σσ. 149-153

3. Paedagogica Historica

4. Fendt, Gene, «Pagan politics, war and the construction of “Nomoi”», στό: Proceedings of the Eighth International Conference on Greek Philosophy, Πλατωνικὴ Πολιτικὴ Φιλοσοφία - Platonic Political Philosophy (Vol. ΙI), Ἀθήνα - Σάμος, 1997, σσ. 58-71

5. Snoeyenbos, Milton H., «Painting and language » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 25-26 (1986-1987), σσ. 225-234

6. Rieser, Max, « Painting as a Form of Thought», στό: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 133-146

7. Bernard, Guillaume, «Pallard H., Tzitzis S., “Textes recuillis et présentés par Droits fondamentaux et spécificités culturelles”, Paris, L' Harmattan, 1997», Φιλοσοφία, 29(1999) , σσ. 213-216

8. Hamberg, Per Gustaf, « Pallas Athena à la cour de Stockholm en 1649», στό: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 442-449

9. Γκιούλη, Βιργινία, «Panagiotou S. (ed.), “Law and Method in Plato and Aristotle”, Academic Printing and Publishing, Edmonton, Alberta, Canada, 1987, 210 p. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 5, 15 (1988), σσ. 341-343

10. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Panétius de Rhodes. Le fondateur du moyen Stoicisme. Sa vie et son oeuvre, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1931, 234 σ.

11. Φατσέα, Εἰρήνη, «Panorama or a work of art? The archaelogical view of ninteenth-century Athens in the service of the nationalistic politics of the modern greek state», στό: Πρακτικὰ τοῦ Α' Εὐρωπαϊκοῦ Συνεδρίου Νεοελληνικῶν Σπουδῶν. [Τόμοι Α' καὶ Β'], Ὁ Ἑλληνικὸς Κόσμος ἀνάμεσα στὴν Ἀνατολὴ καὶ τὴ Δύση 1453-1981, Τόμος Β', Βερολίνο, 1999, σσ. 497-507

12. Πρελορέντζος, Γιάννης, «Paolo Cristofolini , Spinoza per tutti - Supplément bibliographique pour l' année 1991 » , Archives de Philosophie, 57 (1994), σσ. 5-36

13. Σούλης, Χρίστος Ἰω., «Papacostea Victor, “Θεόδωρος Ἀναστασίου Καβαλλιώτης. Τρία ἀνέκδοτα χειρόγραφα” » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 8 (1933), σσ. 190-191

14. Τερέζης, Χρῆστος, «Papademetriou George, “Maimonides and Palamas on God”, Massachusetts, “Holy Gross Orthodox Press”, 1994, 127 p. » , Σκέψις - Skepsis, 6 (1995), σσ. 199-200

15. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Papadis Dimitris, “Die Seelenlehre bei Alexander von Aphrodisias”, Bern-Frankfurt/ M.-New York- Paris, 1991 » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 24 (1991), σσ. 339-342

16. Σούλης, Χρίστος Ἰω., «Papahagi Valère, “Les Romains de l' Albanie et le commerce vénétien”, Paris, 1931 » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 8 (1933), σσ. 191-192

17. Ροῦσσος, Εὐάγγελος Ν., «Papanikolaou Antigone, “Zur Sprache Charitons”. Inaug.- Dissertation, Köln, 1963 » , Ἑλληνικά, 19 (1966), σσ. 120-123

18. Anton, John P., «Papanoutsos E. P., “Γνωσιολογία. (Gnosiologia). Ὁ Κόσμος τοῦ Πνεύματος”, Τόμος Γ΄. Athens, Ikaros, 1954, 443 p. » , The Journal of Philosophy, 58, 25 (1961), σσ. 803-810

19. Hitt, James Alfred, «Papanoutsos Evangelos P., “Foundations of Knowledge”. Εd., Introd., John P. Anton, Τransl., Basil Coukis and John P. Anton. Albany: State Univerasity of New York Press, 1968, xxxiii + 317 p.», Neo-Hellenika, 1(1970) , σσ. 219-221

20. Μπαγιόνας, Αὔγουστος-Κωνσταντῖνος, «Papanoutsos Evangelos P., “The Foundations of Knowledge”. Τransl., Basil Coukis and John P. Anton. Albany, New York, State University of New York Press, 1968, XXXIII + 317 p. » , Ἑλληνικά, 27 (1974), σσ. 181-187

21. Κακουλίδη, Ἑλένη Δ., «Papoulidis Constantin, “Nicodème l' Hagiorite (1749-1809)”, Athénes, 1967 » , Ἑλληνικά, 22 (1969), σσ. 489-491

22. Sutton, Dana Ferrin, «Papyrus Herculanesis 1581: the Argument. A discussion of Dramatic Catharsis», Φιλοσοφία, 12(1982) , σσ. 270-276

23. Μουρελάτος, Ἀλέξανδρος-Φοῖβος Π. Δ., Berryman, Sylvia, Sharma, Ravi K., «Paquet L. - Roussel M. - Lafrance Y., “Les Présocratiques: Bibliographie analytique (1879- 1980)” / E. Navia, “The Presocrartic Philosophers: An annotated bibliography”. Garland Reference Library of Social Science, 704 p. . Ἐκδ., Garland Publishing Inc. 1993 στὴ Νέα Ὑόρκη καὶ στὸ Λονδίνο» , Δευκαλίων, 1, 17 (1999), σσ. 85-120

24. Μουρελάτος, Ἀλέξανδρος-Φοῖβος Π. Δ., Berryman, Sylvia, Sharma, Ravi K., «Paquet L. - Roussel M. - Lafrance Y., “Les Présocratiques: Bibliographie analytique (1879- 1980)” / E. Navia, “The Presocrartic Philosophers: An annotated bibliography”. Garland Reference Library of Social Science, 704 p. . Ἐκδ., Garland Publishing Inc. 1993 στὴ Νέα Ὑόρκη καὶ στὸ Λονδίνο» , Δευκαλίων, 1, 17 (1999), σσ. 85-120

25. Μουρελάτος, Ἀλέξανδρος-Φοῖβος Π. Δ., Berryman, Sylvia, Sharma, Ravi K., «Paquet L. - Roussel M. - Lafrance Y., “Les Présocratiques: Bibliographie analytique (1879- 1980)” / E. Navia, “The Presocrartic Philosophers: An annotated bibliography”. Garland Reference Library of Social Science, 704 p. . Ἐκδ., Garland Publishing Inc. 1993 στὴ Νέα Ὑόρκη καὶ στὸ Λονδίνο» , Δευκαλίων, 1, 17 (1999), σσ. 85-120

26. Θωμόπουλος, Ἰωάννης Α., «Pär Lagerkvist » , Νέα Ἑστία, 50, 586 (1951), σσ. 1593-1595

27. Paradigmi. Rivista di critica filosofia, Schena Editore

28. Πεντζοπούλου-Βαλαλᾶ, Τερέζα, «Parain-Vial Jeann, “Philosophie des sciences de la nature, Tendances Nouvelles”. Σειρὰ "Epistemologie", Παρίσι, Klincksieck, 1983, 269 σ. » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 23-24 (1984-1985), σσ. 168-170

29. Πρωτόπαπα-Μαρνέλη, Μαρία, «Parain-Vial Jeannne, “Gabriel Marcel, un veilleur et un éveilleur”, Laussanne, L' Age d' Homme, 1989, 232 p.», Φιλοσοφία, 23-24(1993-1994) , σσ. 371-373

30. Λαμπάκης, Στυλιανὸς Κ., «Paraschi A. J., “Breve guia da expansão geográfica dos cavaleiros e freires Templarios em Portugal”, Λισσαβώνα, 1986, 64 σ. » , Βυζαντινὸς Δόμος, 3 (1989), σσ. 170-171