ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 94 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 30

1. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Valéry P., “Εὐπαλίνος ἢ ὁ Ἀρχιτέκνων”. Πρόλ., Ἀ. Σικελιανοῦ, μετάφρ. Ἕλλη Λαμπρίδη. Ἀθήνα, 1935 » , Εὐθύνη, 203 (1988), σσ. 568-569

2. Παράσχος, Κλέων, «Valéry Paul, “Τὸ Παραθαλάσσιον Νεκροταφεῖον”. Μετάφρ, εἰσαγ., Ἀναστάσιος Γιανναρᾶς » , Νέα Ἑστία, 27, 324 (1940), σσ. 778-779

3. Jones, Henri, «Valeur esthétique, illusion de l' être et valeur instaurée » , Διοτίμα - Diotima, 5 (1977), σσ. 106-110

4. Minguet, Philippe, «Valeur poétique et catégorie poétique » , Διοτίμα - Diotima, 6 (1978), σσ. 67-70

5. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «Valeures littéraires et valeures sociales», Φιλοσοφία, 19-20(1989-90) , σσ. 117-129

6. Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, Χαρά, «Valle Agustin Basave Fernandez del, “Pensamiento y trayectoria de Pascal”, Mexico, Univ. Autónoma de Nuevo León, 1973, 403 p. » , Διοτίμα - Diotima, 3 (1975), σ. 167

7. Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, Χαρά, «Valle Augustin Basave Fernandez del, “Metafisica de la muerte”, Mexico, Univ. Autónoma de Nuevo León, 1973, 197 p. » , Διοτίμα - Diotima, 3 (1975), σσ. 166-167

8. Πρωτοπαπᾶ-Μπουμπουλίδου, Γλυκερία, «Valsa M., “Le théâtre Grec moderne de 1453- 1900”, Berlin, Akademie Verlag, 1960, 384 p. » , Ἀθηνᾶ, 64 (1960), σσ. 351-358

9. Λάζου, Ἄννα, «Value, nature, human being in Aristotle's Politics», στό: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Ἡ πολιτικὴ φιλοσοφία τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ οἱ ἐπιδράσεις της, 1999, σσ. 208-219

10. Κουτσουράδη, Ἰωάννα, «Value, values and art » , Διοτίμα - Diotima, 5 (1977), σσ. 125-131

11. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «Valuers et problèmes de l' esthétique de Béla Bartok » , Διοτίμα - Diotima, 3 (1975), σσ. 157-160

12. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «Valuers littéraires et valuers sociales», Φιλοσοφία, 19-20(1989-1990) , σσ. 117-129

13. Μιχαηλίδης-Νουάρος, Γεώργιος, «Values and Archetypes in Contemporary Greece » , Διοτίμα - Diotima, 1 (1973), σσ. 169-196

14. Rintelen, Fritz-Joachim von, Values in European Thought, Pamploma / Spain, Editiones Universidad de Navarra, 1972, 565 σ.

15. Πάσχος, Πάσχος Β., «Vaporis Ν. Μ., “Translating the Scriptures into Modern Greek”, ἔκδ. Holy Cross Orthodox Press, Brookline 1994, 258 p. » , Θεολογία, 77, 4 (1996), σσ. 916-917

16. Ζοῦμπος, Ἀναστάσιος Ν., «Varia Heraclitea » , Πλάτων, 25-26, 1-2 (1961), σσ. 67-77

17. Prohászka, Ludwig, « Variation über die “Kalokagathie”», στό: Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄, Τόμος Α΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, σσ. 297-317

18. Krystufek, Zdenek, «Variations of “Legal Philosophy” » , Εὐδικία, 1 (1991), σσ. 13-17

19. Muraro, Michelangelo, «Varie fasi di influenza bizantina a Venezia nel Trecento (Πίν. Γ΄-ΙΓ΄) » , Εὐδικία, 1 (1991), σσ. 180-201

20. Σούλης, Γεώργιος Χρ., « Vasmer Max, “Die griechischen Lehnwörter im Serbo-kroatischen”, Berlin, 1944, 154+VI p.», στό: Γεώργιος Σούλης (1927-1966). Ἱστορικὰ Μελετήματα, Βυζαντινά - Βαλκανικά - Νεοελληνικά, Ἀθῆναι, 1980, σσ. 340-342

21. Κουμάρος, Νικόλαος Δ., «Vecchio Giorgio Del, “Saggi intorno allo Stato”. Roma, Instituto di Filosofia del Diritto della R. Universita di Roma, 1935, XIII, 246 p. » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ζ΄ 1936), 7, 2 (1936), σσ. 252-254

22. Χριστοδούλου, Κυριακή, «Vendrine H., “Les philosophies de la Renaissance”, Paris, P.U.F. 1971, 128 p. » , Ἐποπτεία, 9-10 (1977), σσ. 198

23. Παπούλια, Βασιλικὴ Δ., «Venedig in welthistorischer Sicht » , Ἐποπτεία, 9-10 (1977), σσ. 95-114

24. Τσουγκαράκης, Δημήτρης, «Venetian Crete and the Myth of Novel Ideas » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 31 (2001), σσ. 43-64

25. Λαΐου-Θωμαδάκη, Ἀγγελική, «Venetians and Byzantines: Investigation of Forms of Contact in the Fourteenth Century » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 22 (1992), σσ. 29-43

26. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία, «Venise et la Mer Noire du XIe au XVe Siècle » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 22 (1992), σσ. 15-51

27. Μαρωνίτης, Δημήτρης Ν., «Verba Scripta», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 14/05/2000, σ. 2

28. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., «Verene D. P., “Vico' s Science of imagination”, Ithaca, Cornell University Press, 1981, 227 p.», Φιλοσοφία, 12(1982) , σσ. 445-447

29. Rigoni, Giulano, Rigoni, Mario, Verifiche, Vicenza

30. Μαγγίνη, Γκόλφω Ε., «Verité et Justice chez Nietzsche » , Nietzsche-Studien, 28 (1999), σσ. 80-99