ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 92 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 30

1. Δημαρᾶς, Κωνσταντῖνος Θ., « J-G. Herder et sa présente dans la formation de l' esprit Néohellénique», στό: Serta Neograeca, Amsterdam, Verlag Adolf M. Hakkert B. V., 1975, σσ. 89-104

2. Ἀγγέλου, Ἄλκης, «J. D. Carlyle's Journal of Mount Athos (1801) » , Ὁ Ἐρανιστής, 3 (1965), σσ. 33-75

3. Δημητρακόπουλος, Μιχαὴλ Φ., « J. G. Fichte adversus J. J. Rousseau. Ἱστορικὴ πρόοδος καὶ ἠθικὴ παλινδρόμηση», στό: Χάρις, Ἀθήνα, Δέσποινα Μαυρομάτη, 1991, σσ. 239-254

4. Σούλης, Χρίστος Ἰω., «J. G. Kerasopoulos, “Bibliographie d' Albanie. Ouvrages et articles parus de 1933 à 1934”, Athènes, 1934, 164 p. » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 9 (1934), σσ. 253-254

5. Jeanson, Francis, «J. P. Sartre . Εἰσήγηση καὶ ἐκλογὴ κειμένων» , Ἐποχές [τεύχη 36-48], 38 (1966), σσ. 573-595

6. Λαμπρίδη, Ἕλλη, «J. P. Sartre: “Τί εἶναι ἡ λογοτεχνία” » , Φιλολογικὴ Πρωτοχρονιά, 9 (1952), σσ. 293-296

7. Καρδαμίτσης, Μιχάλης, «Jacobson Roman,“Δοκίμια γιὰ τὴ γλώσσα τῆς Λογοτεχνίας”. Εἰσαγ., μετάφρ., Ἄρης Μπερλῆς. Ἀθήνα, Ἐκδ., Βιβλιοπωλεῖον τῆς “Ἑστίας”,1998, 180 σ. » , Νέα Κοινωνιολογία, 31 (2000), σ. 179

8. Τερζάκης, Φώτης, «Jacoby Russell, “Τὸ τέλος τῆς οὐτοπίας. Πολιτικὴ καὶ κουλτούρα σὲ μιὰ ἐποχὴ ἀπάθειας”. Mετάφρ., ἐπιμ., Δημήτρης Λάππας - Δημήτρης Μαργαρίτης. Τροπή», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 24/5/2002, σ. 7

9. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «Jaeger Werner, “Humanistische Reden und Vorträge”, Berlin, Walter de Gruyter und Co, 1960, 336 S. » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 9, 89 (1960), σσ. 251

10. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «Jaeger Werner, “Paideia. Die Formung des griechischen Menschen”. Tόμοι τρεῖς. Berlin, ἐκδ., Walter de Gruyter und Co, 1954 » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι Α΄-Ε΄], 4, 34 (1955), σσ. 31-32

11. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «Jaeger Werner, “Paideia. Die Formung des griechischen Menschen”. Tόμοι τρεῖς. Berlin, ἐκδ., Walter de Gruyter und Co, 1954 » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι Α΄-Ε΄], 4, 34 (1955), σσ. 31-32

12. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, Wien, Österreichischen Akademie der Wissenschaften

13. Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung, Akademie Verlag

14. Καλαμαρᾶς, Βασίλης Κ., «James William, “Οἱ παραλλαγὲς τῆς θρησκευτικῆς ἐμπειρίας”. Τόμ. Α'+Β',.Μετάφρ., Βασίλης Τομανᾶς, πρόλ., Η. Π. Νικολούδης. Printa, 344 σ.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 2/2/2000, σ. 21

15. Τερζάκης, Φώτης, «James William, “Παραλλαγὲς τῆς θρησκευτικῆς ἐμπειρίας”. Μετάφρ., Βασίλης Τομανᾶς. Προλ., - Ἐπιμ., Η. Π. Νικολούδης. “Printa”», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 2/3/2001, σ. 6

16. Πρωιμάκης, Κωνσταντῖνος, «Jameson Frederic, “Marxism and Postmodernism?”, New Left Review, Autumn 1989, pp. 31-47 » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 1 (1990), σσ. 226-227

17. Ροζάνης, Στέφανος, «Jameson Frederic, “Τὸ μεταμοντέρνο”. Μετάφρ., Βάρσος Γιῶργος. Ἀθήνα, Νεφέλη, 1999», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 16/07/1999, χ. σ.

18. Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης, «Jameson Fredric, “Τὸ μεταμοντέρνο ἢ ἡ πολιτισμικὴ λογικὴ τοῦ ὕστερου καπιταλισμοῦ”. Μετάφρ., Γιῶργος Βάρσος. Ἐκδ., Νεφέλη, 323 σ.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 16/07/1999, σ. 11

19. Τζαμαλίκος, Παναγιώτης, «Jammer Max, “Ἔννοιες χώρου. Ἡ ἱστορία τοῦ χώρου στὴ Φυσική”. Προλ., Ἄλμπερτ Ἀϊνστάιν. Μετάφρ., Τζέλα Λάζαρη, Θάνος Χριστακόπουλος, Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης, 360 σ.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 19/4/2002, σ. 13

20. Jacob, André, «Janicaud Dominique, “Hegel et le destin de la Grèce”, Libraire J. Vrin, 1975, 377 σ. » , Ἐποπτεία, 17 (1977), σ.679

21. Ροζάνης, Στέφανος, «Jankélévitch Vladimir, “Ἡ εἰρωνεία”. Μετάφρ., Καραχάλιος Μιχάλης. “Πλέθρον”», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 7/8/1998, σ. 13

22. Τσιριμώκου, Λίζυ, «Jankélévitch Vladimir, “Ἡ εἰρωνεία”. Μετάφρ., Μιχάλης Καραχάλιος. Ἐκδ., Πλέθρον, 1997, 187 σ.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Βιβλία, 01/03/1998, σ. 3

23. Whittaker, John, «Janus Lascaris at the Court of the Emperor Charles V » , Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Βιβλία, 17 (1977), σσ. 76-109

24. Yonezawa, Shigeru, «Japanese and Greek culture - a comparison», στό: Proceedings of the Seventeenth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ - The philosophy of Culture (Vol I), Σάμος - Πάτμος, 2006, σσ. 241-247

25. Matsudaira, Chiaki, «Japanese attitude towards the Classics», στό: Πρακτικὰ Α' Διεθνοῦς Ἀνθρωπιστικοῦ Συμποσίου ἐν Δελφοῖς, Διεθνὲς Ἀνθρωπιστικὸ Συμπόσιο (Τόμ. Β΄), Δελφοὶ, 1971, σσ. 150-171

26. Benil, Oscar, Hammitzsch, Hosrst, Japanische Geisteswelt. Vom Mythus zur Gegenwart, Baden Baden, Bertelsmann Lesering, 1956, 411 σ.

27. Benil, Oscar, Hammitzsch, Hosrst, Japanische Geisteswelt. Vom Mythus zur Gegenwart, Baden Baden, Bertelsmann Lesering, 1956, 411 σ.

28. Μπαρτζελιώτης, Λεωνίδας Κ., «Jarret James L., “The Humanities and Humanistic Education”, Addison-Wesley, 1973, 245 p. » , Διοτίμα - Diotima, 2 (1974), σ. 236

29. Μιχελῆ, Ἔφη Π., «Jean Grenier (1898-1971) » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 9-10 (1970-1971), σσ. 261-262

30. Τσιριμῶκος, Ἠλίας, «Jean Jaurès » , Ἐποχές [τεύχη 15-25], 16 (1964), σσ. 3-8