ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 605 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 30

1. Ρακιντζῆς, Ἐμμανουὴλ Τ., «T. S. Eliot: Ἕνας μεταφυσικὸς ποιητής » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 6, 16 (1989), σσ. 66-68

2. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Tafrali O., “Thessalonique au quatorzième siècle”. Ἐν Παρισίοις, Librairie Paul Geuthner, 1913, GXXVI, 312 p. . Tafrali O., “Topographie de Thessalonique”. Ἐν Παρισίοις, Librairie Paul Geuthner, 1913, F, XII, 220 p.» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 3 (1913), σσ. 361-364

3. Κούλας, Λ. Χ., « Taine, Hippolyte- Adolphe», στό: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Ε', Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 319-320

4. Walton, Richard, «Taking Meno seriously», στό: Proceedings of the Twelfth International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία - Greek Philosophy and Epistemology (Vol I), Σάμος - Πάτμος, 2001, σσ. 209-221

5. Ivanka, E. V., «Tatakes Β., “Ἡ συμβολὴ τῆς Καππαδοκίας στὴ χριστιανικὴ σκέψη”. [Ἐκδόσεις τοῦ Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου Ἀθηνῶν, 111. Κέντρο Μικρασιατικῶν Σπουδῶν, 18. Καππαδοκία, 18], Ἀθήνα, 1960, 284 σ. » , Byzantinische Zeitschrift, 58 (1965), χ. σ.

6. Koyré, Alexandre, «Tatakis B. N., “Panétius de Rhodes, le fondateur du moyen stoïcisme”, Paris, Vrin, 1931, 234 S. » , Archiv für Geschichte der Philosophie und Soziologie, 41 (1932), σσ. 623-625

7. Δραγώνα-Μονάχου, Μυρτώ, «Tatakis B., “La Logique stoicienne et la nouvelle logique contemporaine”», Φιλοσοφία, 2(1972) , σσ. 349-350

8. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Tatakis B., “Panétius de Rhodes”, Paris, Vrin, 1931 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 2 (1931), σσ. 217-218

9. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Tatakis B., “Panétius de Rhodes”, Paris, Vrin, 1931 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 2 (1932), σσ. 217-219

10. Κυριακίδης, Στίλπων Π., «Tatakis Basile, “La Philosophie Byzantine”, Paris, 1949. [= Émile Bréhier, Histoire de la Philosophie. Fascicule Supplémentaire No II], VIII+323 p. » , Ἑλληνικά, 14 (1995), σσ. 223-232

11. Weber, F., « Tatakis Basilios, “Storico della filosofia e filosofo greco, n. nell'isola di Andros il 31 dic. 1896”», στό: Enciclopedia Filosofica, Τόμος Η΄, Firenze, Le lettere, 1982, σσ. 86-87

12. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Ἀθανασία, «Tatarkiewicz W., “A History of Six Ideas. An Essay in Aesthetics”, The Hague, Martinus Nijhoff, 1980, XIII+383 p. » , Διοτίμα - Diotima, 10 (1982), σσ. 202-203

13. Ζοῦμπος, Ἀναστάσιος Ν., «Tatarkiewicz Wladyslaw, “Aristoteles, Ein moderner Ästhetiker”. Ἐκδόσεις τῆς Ἐπιθεωρήσεως “Filosofia”, Studi di Estetica, ἀριθ. 21), Torino, 1961, 17 p. » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 2 (1963), σσ. 222-223

14. Κλήμη, Σοφία, «Technè ou phronèsis: quel paradigme pour le politique? » , Revue de Philosophie Ancienne, 15, 1 (1997), σσ. 95-112

15. Καρασμάνης, Βασίλης, «Technological thinking in Plato » , Σκέψις - Skepsis, 17, 2 (2006), σσ. 267-277

16. Καρασμάνης, Βασίλης, «Technological thinking in Plato » , Σκέψις - Skepsis, 17, 2 (2006), σσ. 267-277

17. Picon, Antoine, «Technological traditions and national identities. A comparison between France and Great Britain during the XIXth century», στό: Conference Proceedings, Science, Technology and the 19th century State, Σῦρος, 2000, σσ. 13-21

18. Mesthene, Emmanuel G., «Technology and human Values», στό: Πρακτικὰ Α' Διεθνοῦς Ἀνθρωπιστικοῦ Συμποσίου ἐν Δελφοῖς, Διεθνὲς Ἀνθρωπιστικὸ Συμπόσιο (Τόμ. Α΄), Δελφοὶ, 1970, σσ. 310-321

19. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., « Teilhard de Chardin: Ἡ ἰδέα τῆς προόδου», στό: Ἀφιέρωμα στὸν Εὐάγγελο Παπανοῦτσο, Ἀθήνα, 1980, σσ. 373-380

20. Anton, John P., «Tejera Victorino, “Modes of Greek Thought”. New York, 1971, 732 p. » , Διοτίμα - Diotima, 1 (1973), σσ. 221-222

21. Telos

22. Dujčec, Ivan, «Témoignages sur les rapports entre Adamantios Korais et N. S. Piccolos » , Ἀθηνᾶ, 83-4 (1972-3), σσ. 819-828

23. Μπαρτζελιώτης, Λεωνίδας Κ., «Tempelis Elias, “The School of Ammonius, Son of Hermias, on Knowledge of the Devine”, Athens, Φιλολογιοκὸς Σύλλογος Παρνασσός, 1998, 169 p. » , Σκέψις - Skepsis, 9 (1998), σσ. 188-190

24. Τερέζης, Χρῆστος, «Tempelis Elias, “The School of Ammonius, Son of Hermias, on Knowledge of the Divine”, Ἀθῆναι, Ἐκδ., Φιλολογικὸς Σύλλογος Παρνασσός, 1998, 169 σ. » , Παρνασσός, 40 (1998), σσ. 357-362

25. Πρελορέντζος, Γιάννης, Temps, durée et éternité dans les Principes de la philosophie de Descartes de Spinoza, Paris, Presses de l' Universite de Paris Sorbonne, 1996, 264 σ.

26. Δώδου, Αἰκατερίνη, «Tennemann W. G., “Σύνοψις τῆς ἱστορίας τῆς φιλοσοφίας”. Μετάφρ., Κ. Μ. Κούμας. Ἀθῆναι, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Κέντρον Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, 1973, 261 σ. » , Ἑλληνικά, 27 (1974), σσ. 400-403

27. Γαλάνης, Ἐμμανουήλ, «Tensaurus Italograecus. Ausführliches Historisch - Kritisches Wörterbuch. Der Griechischen Lehn-und Fremdwörter In Lateiniscben von Dr Günther Alexander E. A. Saalfeld Oberlehrer am Herzogl. gymnasium zu Blankenburg am Harz » , Πλάτων , 8, 9-10 (1885), σσ. 314-315

28. Schulze, Werner, «Tetras and Tetraktys», στό: Proceedings of the Twelfth International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία - Greek Philosophy and Epistemology (Vol II), Σάμος - Πάτμος, 2001, σσ. 141-157

29. Schulze, Werner, «Tetras and Tetraktys», στό: Proceedings of the Twelfth International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία - Greek Philosophy and Epistemology (Vol II), Σάμος - Πάτμος, 2001, σσ. 141-157

30. Fubini, Enrico, « Th. W. Adorno ela pedagogia musicale», στό: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 199-209