ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 585 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 30

1. Loi, Maurice, «L' absolu en mathématiques » , Διοτίμα - Diotima, 13 (1985), σσ. 53-59

2. Κελεσίδου, Ἄννα, «L' actaulité de certaines vues politiques d' Aristote», στό: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Ἡ πολιτικὴ φιλοσοφία τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ οἱ ἐπιδράσεις της, 1999, σσ.185-190

3. Κόντος, Παῦλος, L' action morale chez Aristote. Une lecture phénoménologique et ses adversaires actuels, Paris, Universitaires de France, 2002, 174 σ.

4. Gallina, Mario, «L' affermarsi di un modello coloniale: Venezia e il Levante tra Due e Trecento » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 23 (1993), σσ. 14-39

5. Λεύκα, Αἰκατερίνη, «L' Agon Olympique du Philosophe», στό: Proceedings of the First World Olympic Congress on Philosophy, Φιλοσοφία, Ἀνταγωνιστικότητα καὶ Ἀγαθὸς Βίος - Philosophy, Competition and the Good Life (Vol. I), Ἀθήνα - Σπέτσες, 2005, σσ. 197-204

6. Γεραγιώτης, Στράτος, «L' ambiguïté de la justice politique», στό: Πρακτικὰ Α' Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἀριστοτελικῆς Φιλοσοφίας, Ἡ Ἀριστοτελικὴ ἠθικὴ καὶ οἱ ἐπιδράσεις της / The aristotelian Ethics and its influence, Ἀθήνα / Athens, 1996, σσ. 102-116

7. Pucelle, Jean, «L' amour et la mort - Ἡ ἀγάπη καὶ ὁ θάνατος», στό: Πρακτικὰ Β΄ Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας, Μελέτη θανάτου, Μυστρᾶς, 1977, σσ. 274-295

8. Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ., L' amour pedagogique dans la Grèce antique, Paris, 1976, 266 σ.

9. Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία, «L' amour, objet d' initiation chez Platon», Φιλοσοφία, 15-16(1985-1986) , σσ. 240-253

10. Amore, Benedetto de, «L' antropologia aristotelica e le recenti antropologie filosofiche», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1983, σσ. 162-172

11. Brion-Guerry, Liliane, «L' apparence et la forme: Cézanne et Kandinsky » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 25-26 (1986-1987), σσ. 235-240

12. Santschi, Elisabeth, «L' apparition des considérants de droit dans la jurisprudance vénéto - crétoise du XIV siècle » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 25-26 (1986-1987), σσ. 14-34

13. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «L' appel de l' art grec: classicisme et universalisme», Φιλοσοφία, 19-20(1989-1990) , σσ. 504-518

14. Δεμιρόγλου, Ἐλισάβετ, «L' apprentissage du réel a partir des deux essais d' André Malraux», Δωδώνη, 6(1977) , σσ. 419-439

15. Κελεσίδου, Ἄννα, « L' approche axiologique de la démocratie chez les prémiers penseurs de la Grèce», στό: 2500 χρόνια Δημοκρατίας, Ἀθήνα, 1992, σσ. 61-65

16. Assunta del Torre, Maria, «L' aristotélisme de Padoue dans l' histoire de la philosophie d' aujourd'hui», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1981, σσ. 404-407

17. Ἀραμπατζῆς, Γεώργιος, «L' Aristotélisme politique d' Anne Comnene», στό: Πρακτικὰ Γ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου, Ἡ κατ' Ἀριστοτέλη πολιτικὴ ἰσότητας καὶ δικαιοσύνη καὶ τὰ προβλήματα τῆς σύγχρονης κοινωνίας, Ἀθήνα, 2000, σσ. 28-36

18. Reniers, Annie, «L' art à l' époque post-métaphysique l' orizon philosophique » , Διοτίμα - Diotima, 6 (1978), σσ. 113-117

19. Souriau, Étienne, «L' art comme source d' énergie » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 2 (1963), σσ. 1-12

20. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «L' art contemporain et ses critiques. Discours», στό: Πεπραγμένα Δ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Αἰσθητικῆς, Αἰσθητικὴ, Ἀθῆναι, 1960, σσ. 22-28

21. Δρακουλίδης, Νικόλαος Ν., «L' art de l' avant - garde en rapport avec des psychopathes et l' art enfantin » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 9-10 (1970-1971), σσ. 49-76

22. Τζίτζης, Σταμάτιος, « L' art du legislateur: L' inspiration Platonicienne chez Sade. Utopie et realite», στό: Περὶ δικαιοσύνης, Ἀθήνα, 1989, σσ. 424-436

23. Buscaroli, Silvano, «L' art entre révélation et nihilisme » , Διοτίμα - Diotima, 14 (1986), σσ. 78-82

24. Μπαγιόνας, Αὔγουστος-Κωνσταντῖνος, «L' art politique d' après Protagoras » , Revue Philosophique de la France et de l' Étranger (1966), σσ. 43-58

25. Δρακουλίδης, Νικόλαος Ν., «L' art psychopathologique et les déformismes de Picasso » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 6-7 (1967-1968), σσ. 72-75

26. Aliotta, Antonio, « L' Arte nelle vita dello Spirito», στό: Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄, Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, σσ. 149-155

27. Δημητροκάλλης, Γεώργιος, «L' ascensione di Alessandro Magno nell' Italia del Medioevo » , Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄, 6-7 (1967-1968), σσ. 214-222

28. Νικολούδης, Ἠλίας Π., «L' attitude antihéroiqe et non tragique d' Aristote», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 173-193

29. Χαριλάου, Νεόφυτος, «L' attività culturale di Neofytos Dukas negli ani 1803-1814 » , Ἰταλοελληνικά, 4 (1991-1993), σσ. 195-214

30. Χαριλάου, Νεόφυτος, « L' attività culturale di Neofytos Dukas negli anni 1803-1814», στό: Ἰταλοελληνικά, τ. Δ', Napoli, 1991-1993, σσ. 195-214