ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 55 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 30

1. Rupp, Hans, « Über Analyse», στό: Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄, Τόμος Α΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, σσ. 411-424

2. Καραγιαννόπουλος, Ι. Ε., «Über das Aristoteles-Archiv der Freien Universität Berlin » , Βυζαντινά, 3 (1971), σσ. 439-452

3. Hofmann, Joseph E., «Über die Bedeutung der Mathematik für die Entwicklung des humanistischen Lebensideals», στό: Πρακτικὰ Α' Διεθνοῦς Ἀνθρωπιστικοῦ Συμποσίου ἐν Δελφοῖς, Διεθνὲς Ἀνθρωπιστικὸ Συμπόσιο (Τόμ. Α΄), Δελφοὶ, 1970, σσ. 344-349

4. Kappler, Matthias, «Über die Beziehung der griechische Bevölkerung Konstantinopels zur osmanischen Kultur im 18. und 19. Jahrhundert » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 25 (1995), σσ. 349-361

5. Σταμπουλίδου, Ἑλένη, «Über die Figur des Tlemon in “Ἑρμῆλος” von Michail Perdikaris», στό: Eugenios Bulgaris und die Griechische Aufklärung in Leipzig, Konferenz an der Universität Leipzig, Leipzig, 2003, σσ. 114-123

6. Thiersch, Friedrich, Über die neuegriechische poesie. besorders über ihr rhythmisches und dichterisches Verhaltnis zur altgriechischen, München/Athen, Verlag Dion Karavias, 1828, 36 σ.

7. Ἀξελός, Χρῆστος, «Über die Scheindialektische These: nur der Krieg Vermag zu einem Dauernden und Echten Frieden zu Führen», Hegel, (1983) , σσ. 362-378

8. Bojadschieff, Z., «Über eine Rezeption der atomistischen Physik im Mittelalter: Guillaume de Conches», στό: Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Δημόκριτο, Α΄ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν Δημόκριτο, Ξάνθη, 1984, σσ. 305-313

9. Menne, Albert, Öffenberger, Niels, «Über eine mehrwertige Darstellung der Oppositiontheorie nicht-modaler Urteilsarten. Zur Frage der Vorgeschichte der mehrwertigen Logik bei Aristoteles», Φιλοσοφία, 10-11(1980-1981) , σσ. 304-327

10. Menne, Albert, Öffenberger, Niels, «Über eine mehrwertige Darstellung der Oppositiontheorie nicht-modaler Urteilsarten. Zur Frage der Vorgeschichte der mehrwertigen Logik bei Aristoteles», Φιλοσοφία, 10-11(1980-1981) , σσ. 304-327

11. Öffenberger, Niels, «Über ἐπί τι ἀληθής», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1983, σσ. 224-228

12. Übersetzen, verstehen, Brϋcken bauen, Geisteswissenschaftliches und literarisches Übersetzen im internationalen Kulturaustausch . Teil 1, Berlin, 1993

13. Δημάκη-Χαλκιᾶ, Π., «Ugo Vittore di S., “I tre giorni dell' invisibile luce” καὶ “L' unione del corpo e dello spirito”, Introd., Testi emend., trad. E note ὑπὸ V. Liccaro, Firenze, Sanoni, 1974, 249 p. » , Διοτίμα - Diotima, 3 (1975), σσ. 183-184

14. Pia-Pedani, Maria, «Un appunto d' Archivio su “Nakkaş” Sinan » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 31 (2001), σσ. 131-136

15. Jacoby, David, «Un argent juif au service de Venise: David Mavrogonato de Candie » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 31 (2001), σσ. 68-96

16. Ταμπάκη, Ἄννα, «Un Aspect des Lumières Néohelléniques: L' approche scientifique de l' Orient. Le cas de Dimitrios Alexandridis » , Ἑλληνικά, 35 (1984), σσ. 316-337

17. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, « Un avenir pour la Démocratie, une Démocratie pour l' avenir. Prolégomènes â toute démocratie future», στό: 2500 χρόνια Δημοκρατίας, Ἀθήνα, 1992, σσ. 264-271

18. Οἰκονομοπούλου, Χαρούλα, «Un ciclo di dipinti con le storie di Giuseppe di Theodoro Pulakis » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 27 (1997), σσ. 275-290

19. Carrière, Jean-Claude, «Un foyer de l' Humanisme hellénique: Le théâtre de Sophocle», στό: Πρακτικὰ Α' Διεθνοῦς Ἀνθρωπιστικοῦ Συμποσίου ἐν Δελφοῖς, Διεθνὲς Ἀνθρωπιστικὸ Συμπόσιο (Τόμ. Β΄), Δελφοὶ, 1971, σσ. 35-42

20. Τζαβάρα, Ἀγγελική, «Un homme d' affaires du XIVème siècle en Morée franque: Filippo dalle Mazze » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 29 (1999), σσ. 91-108

21. Luciani, Cristiano, «Un madrigale di Andrea Cornaro per il “Pastor Fido” di Guarini rappresentato a Creta » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 28 (1998), σσ. 239-246

22. Pippidi, Andrei, «Un Manuscrit de la “Logique” de Théodore Cavalliotis » , Revue des études sud-est européennes, 17 (1979), σσ. 417-424

23. Otten-Froux, Catherine, «Un notaire vénitien à Famagouste au XIVe siècle . Les actes de Simeone, prêtre de San Giacomo dell' Orio (1362-1371)» , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 33 (2003), σσ. 15-159

24. Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ., «Un nuovo documento del periodo cretese di Dominikos Theotokopulos » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 26 (1996), σσ. 196-205

25. Baumgarten, Sandor, «Un Patriote Hongrois en Grèce. Le comte Étienne Széchenyi » , Ὁ Ἐρανιστής, 5 (1967), σσ. 68-74

26. Reinach, Théodore, «Un Poeme méconnu du patriarche Gennadius » , Byzantinische Zeitschrift, 6 (1897), σσ. 151-152

27. Κατσιμάνης, Κυριάκος Σ., «Un témoignage de Philodème sur le “Πολιτικὸς” d' Aristote » , Πλάτων, 27, 53-54 (1975), σσ. 258-262

28. Προβατᾶ, Δέσποινα, «Un témoignage tardif des Lumières en Grèce: Le dictionnaire inédit de Jules David » , Σύγκριση, 12 (2001), σσ. 82-87

29. Μπούσουλας, Νικολάος Ι., Un thème fondamental de la pensée Présocratique et Platonicienne, Alexandrie, 1960, 39 σ.

30. Giormani, Virgilio, «Un titolo comitale per un professore di chimica all' Univercità di Padοva, il Cefalano Marco Carburi», στό: Πρακτικὰ Ε' Διεθνοῦς Πανιονίου Συνεδρίου, Διεθνὲς Πανιόνιο Συνέδριο, Τόμος Α', Ἀργοστόλι-Ληξούρι, 1991, σσ. 381-388