ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 334 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 30

1. Μιχαήλ, Σάββας, «Sade, Breton, Τρότσκυ, Κάλας-Τόποι ἑνὸς Μεσημβρινοῦ», στό: Πρακτικὰ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, Νικόλαος Κάλας: ξαναδιαβάζοντας τὸ ἔργο του, Κομοτηνή, 2006, σσ. 212-224

2. Σαββίδης, Ἀλέξης Γ. Κ., «Ŝahin Tahir Erdogan, “Erzincan Tarihi [= Ἱστορία τοῦ Ἐρζιντζάν]”, Ἐρζιντζάν, 1985, τουρκικά, 613 σ. » , Βυζαντινὸς Δόμος, 4 (1990), σ. 202

3. Τερζάκης, Φώτης, «Sahlins Marshall, “Χρήσεις καὶ καταχρήσεις τῆς βιολογίας. Μιὰ ἀνθρωπολογικὴ κριτικὴ τῆς κοινωνιοβιολογίας”. Μετάφρ., Κ. Κουρεμένος, ἐπιμ., Ἀλ. Μπακαλάκη. “Ἀλεξάνδρεια”», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 28/7/2000, σ. 21

4. Ροζάνης, Στέφανος, «Said Edward W., “Διανοούμενοι καὶ Ἐξουσία”. Μετάφρ., Παπαδημητρίου Γιάννης. Ἐκδ., Scripta», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 05/06/1998, σσ. 10-11

5. Landor, Alfred, «Salaquarda Jörg (ed.), “Nietzsche”, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellscaft, 1980, 367 S. » , Ἐποπτεία, 65 (1982), σσ. 165-166

6. Τερζάκης, Φώτης, «Salmon Marrilee H. - Earman John (ἐπιμ.), “Εἰσαγωγὴ στὴ Φιλοσοφία τῆς Ἐπιστήμης”. Mετάφρ., Π. Θεοδώρου - Κ. Παγωνδιώτης - Γ. Φουρτούνης, ἐπιμ., Ἀριστείδης Μπαλτᾶς. Ἡράκλειο, Πανεπιστημιακὲς ἐκδόσεις Κρήτης, 1998», Ἡ Καθημερινή, 30/11/1999, σ. 18

7. Τσάτσος, Θεμιστοκλῆς, «Salz Arthur, “Macht und Wirtschaftsgesetz” » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 1 (1931), σσ. 94-97

8. Τσάτσος, Θεμιστοκλῆς, «Salz Arthur: Macht und Wirtschaftsgesetz » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 1 (1931), σσ. 94-97

9. Κουμάκης, Γεώργιος Χ., «Sameness and otherness in social justice according to Plato » , Σκέψις - Skepsis, 15, 2-3 (2004), σσ. 540-545

10. Ξυδάκης, Νικόλαος Γ., «Sampling διασπορᾶς», Σκέψις - Skepsis, 30/11/1999, σ. 4

11. Λαζανᾶς, Βασίλειος Ι., «Samuel Heinicke, ὁ θεμελιωτὴς τῆς “προφορικῆς μεθόδου” γιὰ τὴν ἀγωγὴ τῶν κωφαλάλων » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 10, 96 (1961), σσ. 172-176

12. Βησσαρίων, « Sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinalis, cpolitani Patriarchæ de sacramento eucharistiæ et quibus verbis Christi corpus conficiatur», στό: Patrologia Graeca, Belgium, Typographi Brepols, χ.χ., σσ. 493-526

13. Πάνου, Σταῦρος, «Sandkühler Hans-Jörg, “Freiheit und Wirklichkeit. Zur Dialektik von Politik und Philosophie bei Schelling”, Frankfurt/ M., Suhrkamp, 1968, 287 S.», Φιλοσοφία, 4(1974) , σσ. 477- 478

14. Μπανάκου-Καραγκούνη, Χαρά, «Santa Cruz de Prunes M. I., “La genèse du monde sensible dans la philosophie de Plotin”, Paris, 1979, 141 p. » , Διοτίμα - Diotima, 9 (1981), 160 σ.

15. Παναγόπουλος, Ἀνδρέας, «Santas Gerasimos, “Plato and Freud. Two theories of Love”, Basil Blackwell, Oxford-New York, 1988, XII+195 p.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 13/1/1991, σ. 14

16. Abel, Donald C., «Santas Gerasimos, “Plato and Freud: Two Theories of Love”. Oxford and New York: Basil Blackwell, 1988, xi+195 p. » , Ancient Philosophy, 12 (1992), σσ. 193-196

17. Abel, Donald C., «Santas Gerasimos, “Two Theories of Love”, Oxford and New York, Basil Blackwell, 1988, xi+195 p. » , Ancient Philosophy, 12 (1992), σσ. 193-196

18. Michelsen, J. M., «Santayana's scepticism and the ancient ideal of “ἀταραξία” » , Σκέψις - Skepsis, 5 (1994), σσ. 118-127

19. Καλοκαιρινοῦ, Ἑλένη, «Santoro L., “Essays on Aesthetics”. Dublin, University College, 1978, 140 p. » , Διοτίμα - Diotima, 9 (1981), σσ. 168-170

20. Ἀρούχ, Ἀλβέρτος, «Sartre en Vogue. Γιατὶ ὁ Ζὰν Πὸλ Σάρτρ ἐπανέρχεται στὴ μόδα», Ἡ Καθημερινή. View, 01/07/2001, σσ. 40-42

21. Δρούλιας, Ἰωάννης Δ., « Sartre, Jean Paul», στό: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Δ', Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 731-733

22. Μποζώνης, Γεώργιος Α., «Sartre: Κρίσις πρωτοτυπίας » , Συζήτησις, 6, 66-7 (1965), σσ. 5-12

23. Μαρκῆς, Δημήτριος Κ., «Saussure gegen Platon » , Philosophische Rundschau, 3-4 (1980), σσ. 230-239

24. Χατζησταύρου, Ἀντώνης, «Saving Socrates' argument with Polus at “Gorgias” 474B-475E » , Σκέψις - Skepsis, 17, 2 (2006), σσ. 258-266

25. Purtill, Richard, «Sceptical criticisms of the stoic doctrine of signs » , Σκέψις - Skepsis, 6 (1995), σσ. 75-82

26. Johnstone, H. W., Jr., «Scepticism and dialectic», στό: Πρακτικὰ Φιλοσοφικοῦ Συμποσίου, Φιλοσοφικὸν Συμπόσιον Ἀθηνῶν, Ἀθῆναι, 1955, σσ. 156-160

27. Ρακιντζῆς, Ἐμμανουὴλ Τ., «Scepticism and free will», στό: Πρακτικὰ Β' Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας καὶ Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας, Σκεπτικισμός: Διεπιστημονικὲς προσεγγίσεις / Scepticism: Inter-disciplinary Approaches, Ζαχάρω-Ἀρχαία Ὀλυμπία, 1990, σσ. 133-138

28. Michelsen, J. M., «Scepticism and moral life», στό: Proceedings of the Fourth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ Ἑλληνιστικὴ Φιλοσοφία - Hellenistic Philosophy ( Vol. IΙ ), Rhodes - Lindos, 1994, σσ. 122-129

29. Beeley, Philip, «Scepticism and the Continuum » , Σκέψις - Skepsis, 8 (1997), σσ. 171-193

30. Jeffcoat, Harold George, «Scepticism and the legal rules: greek scepticism as represented in Cardozo's philosophy and law», στό: Πρακτικὰ Β' Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας καὶ Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας, Σκεπτικισμός: Διεπιστημονικὲς προσεγγίσεις / Scepticism: Inter-disciplinary Approaches, Ζαχάρω-Ἀρχαία Ὀλυμπία, 1990, σσ. 163-174