ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 27 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 27

1. Ἀραμπατζῆς, Γεώργιος, «Qu' entend Michel Psellos par “καταματευόμενος”?», Φιλοσοφία, 30(2000) , σσ. 114-117

2. Dufrenne, Mikel, « Qu' est-ce que l' esthétique?», στό: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 478-481

3. Μουστοξύδης, Θεοδόσιος Μ., Qu' est-ce que la mode?, Paris, χ. χ., 96 σ.

4. Μουστοξύδης, Θεοδόσιος Μ., Qu' est-ce que la mode?, Paris, Picart, 1920

5. Ἰωαννίδη, Ἑλένη, «Qu' est-ce que le “Psychique”. A la memoire d' Olga Kommenou-Kakridis», Φιλοσοφία, 15-16(1985-1986) , σσ. 286-297

6. Παιονίδης, Φιλήμων, «Quality of life as a philosophically interesting concept » , Σκέψις - Skepsis, 17, 1 (2006), σσ. 158-169

7. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Quantum Statistical Determinism » , Foundations of Physics, 18 (1988), σσ. 331-355

8. Ἀποστολοπούλου, Γεωργία, «Quarta Cosimo, “L' utopia platonica. Il progetto politico di un grande filosofo”, Milano, Franko Angeli, 1985, 295 p.», Δωδώνη, 16(1987) , σσ. 241-245

9. Ἀγγελικούδης, Κάλλιστος, «Quatre traités Hésychastes / Ὑπόμνημα περὶ πνευματικῆς μετοχῆς καὶ ὅπως πάντα θεομίμητα δῶρα δι'αὐτῆς ἡμῖν περιγίνεται ἐν Χριστῷ . Introduction, Texte Critique, Traduction et Notes» , Θεολογία, 67, 4 (1966), σσ. 696-754

10. Ἀγγελικούδης, Κάλλιστος, «Quatre traités Hèsychastes. Λόγος Ε', Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅπως τοῖς πιστοῖς ἐνεργεῖ . Introduction, Texte Critique, Traduction et Notes» , Θεολογία, 68, 3 (1997), σσ. 536-581

11. Ἀγγελικούδης, Κάλλιστος, «Quatre traités Hèsychastes. Λόγος ις΄, Περὶ νοητοῦ πολέμου καὶ τῆς κατ'αὐτόν ἱερᾶς ἡσυχίας » , Θεολογία, 68 (1997), σσ. 212-247

12. Santschi, Elisabeth, «Quelques aspects du statut de non-libres en Crète au XIVe siècle » , Θεολογία, 68 (1997), σσ. 104-136

13. Δημάκης, Ἰωάννης, «Quelques lettres echangées entre J. G. Eynard et A. Louriotis en 1826 et au début de 1827 » , Ὁ Ἐρανιστής, 1 (1963), σσ. 173-190

14. Rossetti, Livio, «Quelques livres sur les Présocratiques», Φιλοσοφία, 19-20(1989-1990) , σσ. 542-546

15. Νικολαΐδης, Εὐθύμιος, «Quelques notes au sujet des manuscrits byzantins sur les tables astronomiques persanes: La “Παράδοσις” et “Σύνταξις” » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 25 (1995), σσ. 39-48

16. Maccioni, Lamberto, «Quelques prémisses pour un Démocrite mathématicien», στό: Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Δημόκριτο, Α΄ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν Δημόκριτο, Ξάνθη, 1984, σσ. 485-505

17. Panikkar, Raimundo, «Quelques présupposés à la rencontre des religions » , Διοτίμα - Diotima, 6 (1978), σσ. 102-107

18. Virieux-Reymond, Antoinette, «Quelques réflexions à propos du “καλὸς κ' ἀγαθὸς” platonicien, et les rapports entre la morale et l' esthétique chez André Gide » , Διοτίμα - Diotima, 5 (1977), σσ. 158-162

19. Robledo, Antonio Gomez, «Quelques réflexions sur la justice aristotélicienne», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Τόμ. Γ΄, Θεσσαλονίκη, 1983, σσ. 361-363

20. Φωκᾶς, Ἀντώνης, « Quelques réflexions sur le costume de la tragédie», στό: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 286-287

21. Irigoin, Jean, « Quelques réflexions sur le futur en grec des origines à nos jours», στό: Ἀμητὸς στὴ μνήμη Φώτη Ἀποστολόπουλου, Ἀθήνα, Κέντρο Μικρασιατικῶν Σπουδῶν, 1984, σσ. 33-40

22. Πεντζοπούλου-Βαλαλᾶ, Τερέζα, «Quelques réflexions sur le non-finito», στό: Actes du Congrès International des Études du Sud-Est Européen, Congrès International d' Esthétique (5ème), 1964, σσ. 260-262

23. Virieux-Reymond, Antoinette, «Quelques remarques à propos d' ἀληθὴς et d' ἀλήθεια chez Platon » , Διοτίμα - Diotima, 13 (1985), σσ. 156-157

24. Νικολόπουλος, Γιάννης, «Quelques renseignements sur l' activite Maçonnique des freres Ypsilanti » , Ὁ Ἐρανιστής, 2 (1964), σσ. 33-39

25. Κόντος, Παῦλος, «Question de l' Être et question de l' interprétation » , Études Phénoménologiques, 18 (1993), σσ. 115-130

26. Quine, Willard van Orman, «Quine Willard Van Orman, “Φιλοσοφία τῆς Λογικῆς”. Μετάφρ., Εἰσαγ., Γιῶργος Ρουσόπουλος. Σειρά: Σύγχρονη Φιλοσοφικὴ Βιβλιοθήκη. Υπεύθυνος: Εὐτύχης Μπιτσάκης. “Δαίδαλος - Ι. Ζαχαρόπουλος”, 170 σ.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 12/03/1999, σ. 7

27. Πουρνάρη, Μαρία, «Quinn Philip L., “Duhem in Different Contexts: Comments on Brenner and Martin”, pp. 357-362 » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 4 (1991), σ. 276