ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 262 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 30

1. Κρανάκη, Μιμίκα, «M. Merleau-Ponty » , Ἐποχές [τεύχη 26-35], 27 (1965), σσ. 85-99

2. Φαράκλας, Γιῶργος, Machiavel. Le pouvoir du prince, Paris, Presses Universitaires de France, 1997, 127 σ.

3. Χατζῆ, Μαρία, «Machwe Prabhakar, “Hinduism, its contribution to science and civilisation”, Machwe Prakaschan, N. Delhi, 1994, 163 p. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 11, 33 (1994), σσ. 253-256

4. Λεοντσίνη, Ἑλένη Γ., «Macintyre's conception of the “Aristotelian tradition” in After Virtue», στό: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Ἡ πολιτικὴ φιλοσοφία τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ οἱ ἐπιδράσεις της, 1999, σσ. 218-234

5. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Ἀθανασία, «Mackie J. L., “Problems from Locke”, Oxford, Clarendon Press, 1976, 237 p. » , Διοτίμα - Diotima, 5 (1977), σσ. 204-205

6. Λαμπάκης, Στυλιανὸς Κ., «Mackridge Peter, “Ἡ νεοελληνικὴ γλῶσσα. Περιγραφικὴ ἀνάλυση τῆς νεοελληνικῆς κοινῆς”. Μετάφρ. Κ. Ν. Πετρόπουλος, Ἀθήνα, Πατάκης / Γλωσσολογία, 1, 1990, 531 σ. » , Βυζαντινὸς Δόμος, 5-6 (1991-1992), σ. 238

7. Σακελλαριάδης, Θανάσης Γ., «Mad city » , Ἀντιτετράδια τῆς Ἐκπαίδευσης, 63-64 (2003), σ. 102

8. Curie, Eva, Madam Curie, Ἀθῆναι, Σεφερλῆ, 1955, 376 σ.

9. Χριστοδούλου, Κυριακή, «Madame de Rênal et Mathilde de la Μole: Deux modèles littéraires de femmes, deux modèles d' amour » , Διοτίμα - Diotima, 9 (1981), σσ. 73-81

10. Σταμάτης, Εὐάγγελος Σ., «Maddalena Antonio, “Ionici, testimonianze E. Frammenti”. La Nuova Italia, editrice Firence, 1963 . Μανταλένα Ἀντώνιος, “Ἰωνικοὶ φιλόσοφοι, μαρτυρίαι καὶ ἀποσπάσματα”» , Πλάτων, 15 (1963), σσ. 324-325

11. Χουρμουζιάδης, Γ. Δ., «Magda Isanos, ἡ Πολυδούρη τῆς Ρουμανίας » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 31, 362-363 (1982), σσ. 396-408

12. Marthanus, Iacobo, Magina Zoroastri Oracula Plethonis Commentariis Enarrata, Parisiis, Ioannem Lodoicum, 1539, 32 σ.

13. Χριστοδούλου, Κυριακή, «Magnard Pierre, “Nature et histoire dans l' apologétique de Pascal”, Publications de l' Université de Dijon, Les Belles Lettres, 424 p. » , Διοτίμα - Diotima, 4 (1976), σ. 184

14. Παπαγιαννίδου, Μαίρη, «Maher John - Groves Judy, “Ὁ Τσόμσκι μὲ εἰκόνες”. Μετάφρ., Εὐθύμης Τσιλιόπουλος. Ἐκδ., Δίαυλος, 1997, 180 σ. / Heaton John - Groves Judy, “Ὁ Βιτγκενστάιν μὲ εἰκόνες”. Μετάφρ., Γιῶργος καὶ Κυριάκος Κεντρωτῆς, Ἐκδ., Δίαυλος, 180 σ.. Buick Joanna - Jevtic Zoran, “Ὁ κυβερνοχῶρος μὲ εἰκόνες”. Μετάφρ., Παναγιώτης Λουρίδας. Ἐκδ., Δίαυλος, 1998, 180 σ.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Βιβλία, 19/4/1998, σ. 13

15. Δραγώνα-Μονάχου, Μυρτώ, « Main Trends im Contemporary Greek Philosophy», στό: Balkan Ülkeleridne Felsefe ve Bugünkü Dünyava Yapabilecedi Katkilar, Ankara, I. Kuçuradi, 1982, σσ. 37-48

16. Πουρνάρη, Μαρία, «Maiocchi Roberto, “Pierre Duhem's The Aim and Structure of Phisical Theory: A Book Against Conventionalism”, pp. 385-400 » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 4 (1991), σ. 277

17. Παπαχρυσάνθου, Διονυσία, « Maisons modestes à Thessalonique au XIVe siècle», στό: Ἀμητὸς στὴ μνήμη Φώτη Ἀποστολόπουλου, Ἀθήνα, Κέντρο Μικρασιατικῶν Σπουδῶν, 1984, σσ. 254-267

18. Ράντιτς, Ράντιβογιε, «Maksimović Lj., Djurić I., Cirković S., Ferjanĉić B., Radoŝević N., “Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije (=Βυζαντινὲς Πηγὲς γιὰ τὴν Ἱστορία τῶν Λαῶν τῆς Γιουγκοσλαβίας)”, τόμ. 6, Βελιγράδι, Vizantoloski instutut SANU, 1986, 23+674 σ. » , Βυζαντινὸς Δόμος, 3 (1989), σσ. 174-175

19. Ramsey, Warren, «Mallarmé, Poe, and the idea of the innate » , Διοτίμα - Diotima, 13 (1985), σσ. 108-113

20. Κάσσος, Βαγγέλης, «Malraux Andre, “La politique, la culture”. Εd., Gallimard, 1996, 186 p.. Lang Jack, “Lettre a Malraux”. Εd., Hachette, 1996, 186 p.», Ἡ Καθημερινή, 22/04/1997, σ. 10

21. Γεωργόπουλος, Νένος Α., Man and the other: the language of Tragedy, Θεσσαλονίκη, Sakkoulas Publishing House, 1989, 155 σ.

22. Man and World, Belgium

23. Μάνος, Ἀνδρέας, «Man as a celestial plant in Plato' s “Timaeus” » , Διοτίμα - Diotima, 24 (1996), σσ. 130-133

24. Wijsenbeek, Henriëtte, «Man as a double being . Some remarks on Plotinus» , Διοτίμα - Diotima, 13 (1985), σσ. 172- 191

25. Ferwerda, Rein, «Man in Plotinus: Plotinus' anthropology and its influence on the Western World » , Διοτίμα - Diotima, 8 (1980), σσ. 35-43

26. Maula, Εrkka, «Man's self-orientation in time and place » , Διοτίμα - Diotima, 7 (1979), σσ. 122-128

27. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Manfred Frank, “Das Sagbare und das Unsagbare (Τὸ ρητὸ καὶ τὸ ἄρρητο)”. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1980 » , Ζήνων, 2 (1981), σσ. 139-140

28. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Mann Thomas, “Ὁ θάνατος στὴ Βενετία”, Fischer, 1913 » , Εὐθύνη, 273 (1994), σσ. 472-473

29. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Mano Constantin George, “Documante din al XVIlea-XIXlea privitoare la Familia Mano”. Cu o notită istorică si genealogică si o serie de portrete vechi. Ἐν Βουκουρεστίῳ, Tipografia Curtii Regale, F. Göbl. Fii., 1907, LXI, 662 σ. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 2-3 (1908), σσ. 355-357

30. Ἀσημομύτης, Βασίλειος, «Manson Victor David & Heath John, “Ποιός σκότωσε τὸν Ὅμηρο;”. Μετάφρ. Ρένα Καρακατσάνη, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Κάκτος, 1999, 340 σ. » , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 16 (1999), σσ. 20-21