ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 225 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 30

1. Δεληκωνσταντῆς, Κώστας, H. Arendts Deutung der Vita Activa und die daraus folgende Kritik der modernen Arbeitsgesellschaft, Tübingen, 1974, 113 σ.

2. Καϊμάκης, Παῦλος, «H. G. Gadamer: Ἑρμηνευτικὴ καὶ αἰσθητικὴ ἐμπειρία», στό: Πρακτικὰ Α' Φιλοσοφικῆς Ἡμερίδας, Ἡ φιλοσοφικὴ ἑρμηνευτικὴ, Θεσσαλονίκη, 1986, σσ. 69-76

3. Μητσοπούλου, Χρυσούλα, H. Lefebvre καὶ A. Heller. “Καθημερινὴ ζωὴ” καὶ “νεωτερικότητα”, Ἰωάννινα, 2007, 441 σ.

4. Σφενδόνη-Μέντζου, Δήμητρα, «Haak Susan, “Evidence and Inquiry. Towards Reconstruction in Epistemology”, Blackwell, 1993, 259 p. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 12 (1995), σσ. 61-66

5. Φαράκλας, Γιῶργος, «Haar Michel, “Τὸ ἔργο τέχνης”. Δοκίμιο γιὰ τὴν ὀντολογία τῶν ἔργων. Μετάφρ., Παντελῆς Ἀνδρικόπουλος. Ἐκδ., Scripta (σειρὰ Προοπτικές), 1998, 104 σ.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Βιβλία, 23/8/1998, σ. 5

6. Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης, «Haar Michel, “Τὸ ἔργο τέχνης”. Δοκίμιο γιὰ τὴν ὀντολογία τῶν ἔργων”. Μετάφρ., Παντελῆς Ἀνδρικόπουλος. Ἐκδ., Scripta (σειρὰ Προοπτικές), 1998, 104 σ.», Κυριακάτικη Ἐλευθεροτυπία, 21/06/1998, σ. 13

7. Wagner, Hans, «Haben die modernen Wissenschaften die Aristotelische Lehre von den vier Typen von αἴτια bedeutungslos gemacht?», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Τόμος Δ', Θεσσαλονίκη, 1983, σσ. 376-379

8. Brad, Lia, «Habent sua fata manuscripta», στό: Πρακτικὰ τοῦ Α' Εὐρωπαϊκοῦ Συνεδρίου Νεοελληνικῶν Σπουδῶν. [Τόμοι Α' καὶ Β'], Ὁ Ἑλληνικὸς Κόσμος ἀνάμεσα στὴν Ἀνατολὴ καὶ τὴ Δύση 1453-1981, Τόμος Α', Βερολίνο, 1999, σσ. 547-557

9. Γεωργίου, Θεόδωρος, «Habermas Jürgen, “Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik”, Suhrkamp Verlag, Frankfurt», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 21/12/2001, σ. 18

10. Γεωργίου, Θεόδωρος, «Habermas Jürgen, “Wahrheit und Rechtfertigung, Philosophische Aufsätze”, Suhrkamp Verlag. Ἀλήθεια καὶ δικαιολόγηση, Φιλοσοφικά ἄρθρα», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 28/01/2000, σ. 20

11. Habermas, Jürgen, «Habermas Jürgen, “Ἡ μοιρολατρία ἔχει ἁλώσει τὴν πολιτική”», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 9/6/2002, σσ. Α61-62

12. Γεωργίου, Θεόδωρος, «Habermas Jürgen, “Φυσικὸ δίκαιο καὶ ἐπανάσταση”. Μετάφρ., Θ. Γεωργίου. Ἀθήνα, Ἔρασμος, 1978, 72 σ. » , Ἐποπτεία, 23 (1978), σσ. 547-548

13. Ἀρφάνη, Ἀργυρή, «Habermas Jürgen,“ Κείμενα γνωσιοθεωρίας καὶ κοινωνικῆς κριτικῆς”. Εἰσαγ., μετάφρ., Ἀντώνης Οἰκονόμου. Ἐκδ., Πλέθρον, Ἀθήνα, 1990, 198 σ. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 23 (1991), σσ. 171-175

14. Dreyfus, Hubert L., Rabinow, Paul, « Habermas καὶ Foucault. Τί εἶναι ἡ ἡλικία τῆς ὡριμότητας;», στό: Ἡ διαμάχη, Ἀθήνα, Πλέθρον, 1990, σσ. 151-169

15. Dreyfus, Hubert L., Rabinow, Paul, « Habermas καὶ Foucault. Τί εἶναι ἡ ἡλικία τῆς ὡριμότητας;», στό: Ἡ διαμάχη, Ἀθήνα, Πλέθρον, 1990, σσ. 151-169

16. Rorty, Richard, « Habermas καὶ Lyotard», στό: Ἡ διαμάχη, Ἀθήνα, Πλέθρον, 1990, σσ. 99-117

17. Rorty, Richard, «Habermas καὶ Lyotard γιὰ τὴ μεταμοντερνικότητα » , Λεβιάθαν, 3 (1989), σσ. 59-73

18. Jay, Martin, «Habermas καὶ Μοντερνισμός » , Λεβιάθαν, 3 (1989), σσ. 75-91

19. Vidal, Garcés Manual, Vidal Mayor, Vanessa, «Habermas's communicative rationality on values. Some critical approaches», στό: Proceedings of the Seventeenth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ - The philosophy of Culture (Vol II), Σάμος - Πάτμος, 2006, σσ. 203-222

20. Vidal, Garcés Manual, Vidal Mayor, Vanessa, «Habermas's communicative rationality on values. Some critical approaches», στό: Proceedings of the Seventeenth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ - The philosophy of Culture (Vol II), Σάμος - Πάτμος, 2006, σσ. 203-222

21. Ντόκας, Νίκος, «Hadot Pierre, “Τί εἶναι ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφία”. Μετάφρ., Ἄντα Κλαμπατσέα, “Ἴνδικτος”, 488 σ.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 10/5/2002, σ. 2

22. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Haecht Louis van, “Le problème de l' origine du langage” » , Πλάτων, 8 (1956), σσ. 264-268

23. Καλογεράκος, Ἰωάννης Γ., «Hagenmann L. - Glei R. (Hg), “Ἕν καὶ πλῆθος, Einheit und Vielheit”. Festschrift für Karl Bormann zum 65. Geburstag, Würzburg / Altenberge, Echter/ Oros Verlag, 1993, 434 S.», Φιλοσοφία, 25-26(1995-1996) , σσ. 403-409

24. Κούτρας, Δημήτριος Ν., «Hager Fr.- P., “Das Geist und das Eine Untersuchungen zum Problem der Wesensbestimmungs des höchstens Prinzips als Geist oder als Eines in der Griechischen Philosophie”. Bern und Stuttgart, Verlag Paul Haupt, 1970, IX + 452 p. » , Διοτίμα - Diotima, 5 (1977), σσ. 207-208

25. Κούτρας, Δημήτριος Ν., «Hager Fr.- P., “Die Vernunft und das Problem des Bösen im Rahmen der platonniscehn Ethik und Metaphysik”. Anhang: Die Materie und das Bösen imantiken Platonismus, Bern und Stuttgart, Verlag Paul Haupt, 1970 (1963), XX + 295 p. » , Διοτίμα - Diotima, 5 (1977), σ. 200

26. Μαρκάκης, Μανώλης, «Hager Fritz Peter, “Wesen, Freiheit und Bildung des Menschen Philosophie und Bildung in Antike, Aufklärung und Gegenwart”, Bern - Stuttgart, Verlag Paul Haupt, 1989, 337 p. » , Σκέψις - Skepsis, 111 (1992), σσ. 152-154

27. Ραϊζῆς, Χρῆστος, «Hager Fritz- Peter, “Aufklärung, Platonismus und Bildung bei Schaftesbury”, Bern, Stuttgard, Wien, 1993 » , Σκέψις - Skepsis, 5 (1994), σσ. 196-197

28. Βόσκος, Ἀντρέας, «Hajistephanou C. E., “The Use of φύσις and its Cognates in Greek. Tragedy with Special Reference to Character Drawing”. Thesis approved by the university of London, Nicosia-Cyprus, 1975 » , Ἀθηνᾶ, 77 (1978-1979), σσ. 422-423

29. Καλογεράκος, Ἰωάννης Γ., «Halfwassen Jens, “Der Aufstieg zum Einen. Untersuchungen zu Platon und Plotin”. B. G. Teubner, Stuttgard, 1992, 422 S. » , Ἀθηνᾶ, 77 (1978-1979), σσ. 412-424

30. Καλογεράκος, Ἰωάννης Γ., «Halfwassen Jens, “Der Aufstieg zum Einen. Untersuchungen zu Platon und Plotin”. Stuttgard, B. G. Teubner. (Beiträge zur Altertumskunde. Herausgegeben von Ernst Heitsch, Ludwig Koenen, Reihold Merkelbach, Clemens Zintzen. Band 9), 1992, 422 S. » , Διοτίμα - Diotima, 25 (1997), σσ. 173-174