ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 203 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 30

1. Whittaker, John, «G. B. Scandella and Janus Lascaris » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 17 (1980), σσ. 323-328

2. Γαλάνης, Ἐμμανουήλ, «G. Horatius Flaccus. Oden und Epoden erkleârt von Adolf Kiessling. Berlin. Weidmannsche Buchhandlung. 1884 » , Πλάτων , 8, 7-8 (1885), σ. 252

3. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., G. Lukács. Ἡ ἑνότητα θεωρίας καὶ πράξης στὸ κέντρο τῆς φιλοσοφίας τῆς ἱστορίας, Ἀθήνα, Γρηγόρη, 1982, 39 σ.

4. Ψημμένος, Νίκος Κ., G. W. F. Hegel. Μελέτες γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του, Ἀθήνα - Ἰωάννινα, Δωδώνη, 2009, 274 σ.

5. Vieillard - Baron, J. L., G. W. F. Hegel, “Παραδόσεις πλατωνικῆς φιλοσοφίας (1825-1826)”, Ἀθήνα, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, 1991, 155 σ.

6. Μπουζέας, Κωνσταντῖνος, «G. W. F. Hegel. Σύντομος βιβλιογραφικὸς ὁδηγός » , Ἐποπτεία, 59 (1981), σσ. 630-632

7. Τζωρτζόπουλος, Δημήτρης, «G. W. F. Hegel. Φαινομενολογία τοῦ πνεύματος . Ἁπλὲς ἀναγνώσεις» , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 19 (2000), σσ. 14-15

8. Füves, Ödön, «G. Zaviras, Übersetzer von Cornelius Nepos » , Ὁ Ἐρανιστής, 2 (1964), σσ. 60-63

9. Τερζάκης, Φώτης, «Gaarder Jostein, “Ὁ κόσμος τῆς σοφίας”. Μετάφρ., Μαρία Ἀγγελίδου, “Νέα Σύνορα”», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 8/9/2000, σ. 12

10. Τουλιάτος, Σπύρος, «Gaarder Jostein, “Ὁ κόσμος τῆς σοφίας”. Μετάφρ., Μαρία Ἀγγελίδου. “Νέα Σύνορα”, 1994, 616 σ. » , Διαβάζω, 351 (1995), σσ. 75-77

11. Μαρκαντωνάτος, Γεράσιμος, «Gabaude J. -M., “Sur Epicure et l' épicurisme. (Συλλογὴ μελετῶν πάνω στὸν Ἐπίκουρο)” » , Διοτίμα - Diotima, 6 (1978), σ. 188

12. Φράγκος, Βασίλης Π., «Gabriel Marcel . Ἡ ἀφετηρία τοῦ “ἐνσαρκωμένου προσώπου”» , Ἐποχές [τεύχη 26-35], 26 (1965), σσ. 88-100

13. Γ. Π., «Gabriel Marcel » , Νέα Ἑστία, 53, 616 (1953), σσ. 330-331

14. Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία, «Gabriel Marcel, Colloque organisé par la Bibliothèque Nationale et l' association “Présence de Gabriel Marcel”, 28-30 Septembre 1988, Paris, 1989, 322 p.», Φιλοσοφία, 21-22(1991-1992) , σσ. 549-551

15. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Gabriel Marcel. Tὸ 15ον παγκόσμιον συνέδριον τῆς φιλοσοφίας», Φιλοσοφία, 3(1973) , σσ. 481-492

16. Φράγκος, Βασίλης Π., «Gabriel Marcel. Ἡ ἀφετηρία τοῦ “ἐνσαρκωμένου προσώπου” » , Ἐποχές [τεύχη 26-35], 26 (1965), σσ. 88-100

17. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Gadamer Hans-Georg, “Wahrheit und Methode”, Tübingen, 1975 » , Ζήνων, 1 (1980), σ. 150

18. Ἀραμπατζῆς, Γεώργιος, «Gail Fine (Ed.), “Plato”. Oxford University Press, 2000, 990 p. » , Philosophical Inquiry, 23, 1-2 (2001), σσ. 151-161

19. Ἀποστολοπούλου, Γεωργία, «Gaiser Konrad, “Il paragone della caverna. Variazioni da Platone a oggi”. Memorie dell Instituto Italiano per gli Studi Filosofici 13. Napoli, Bibliopolis, 1985, 97+10 p.», Φιλοσοφία, 17-18(1987-1988) , σσ. 491-492

20. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Gaiser Konrad, “Platonis ungeschriebene Lehre”. Stuttgard, Ernst Klett Verlag, 1963 » , Πλάτων, 16 (1964), σσ. 346-348

21. Rocca, Julius, «Galen and Greek “pneuma” theory. The limitations of physiological explanation», στό: Proceedings of the Ninth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Ἰατρική: Ἕνας διάλογος - Philosophy and Medicine: A Dialogue (Vol. II), Κῶς - Κάλυμνος, 1998, σσ. 171-197

22. Blumenberg, Hans, Galileo Galilei, “Sidereus Nuncius”. Nachricht von neuen Sternen, Frankfurt am Main, Sammlung Insel, 1965, 267 σ.

23. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Gardner Alice, “The Lascarids of Nicaea. The Story of an empire in exile”, London, Methuen and Co Ltd, 1912, XII, 321 p. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 1-2 (1914), σσ. 225-228

24. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Gardthausen Victor, “Griechische Paläographie”. Erster Band. Das Buchwesen im Altertum und im byzantinischen Mittelalter. Mit 38 Figuren. Zweite Auflage. Leipzig, Verlag von Veit und Comp., 1911, XII, 243 S. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 1-2 (1913), σσ. 225-228

25. Προεστάκη, Ξανθή, «Garidis, Miltiadis-Miltos, “La peinture murale dans le monde orthodoxe après la chute de Byzance (1450-1600) et dans les pays sous domination étrangère” . “Publie avec le concours de Centre National de la Recherce Scientifique” de France. Ἀθήνα, Editions Costas Spanos “Librairie des amis des livres”, 1989, 416 σ. + 256 πίν. (45 ἔγχρ.) + 2 ἀναδιπλούμενοι χάρτες» , Βυζαντινὸς Δόμος, 5-6 (1991-1992), σσ. 241-243

26. Μοσχονᾶς, Σπύρος Α., «Gaston Victor - Graham Daniel W. (ἐπιμ.), “Presocratic Philosophy: Essays in Honour of Alexander Mourelatos (Προσωκρατικὴ Φιλοσοφία: Δοκίμια πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀλέξανδρου Μουρελάτου)”, Andershot, Hampshire: Ashgate, 2002, 346 p.», Ἡ Καθημερινή, 7/3/2004, σ. 6

27. Ἀποστολοπούλου, Γεωργία, «Gawoll Hans-Jürgen, “Nihilismus und Metaphysik: entwicklungsgeschichtliche Untersuchung vom deutschen Idealismus bis zu Heidegger” (Speculation und Erfahrung: Abt. 2, Untersuchungen; Bd. 9), Stuttgart-Bad Cannstatt, Fromman-Holzoboog, 1989, 301 S.», Φιλοσοφία, 21-22(1991-1992) , σσ. 513-517

28. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Geanakopoulos D. J., “Interaction of the ‘sibling’ byzantine and Western cultures in the Middle Ages and Italian Renaissance (330-1600)”, New Haven and London, Yale University Press, 1976, 416 p. » , Διοτίμα - Diotima, 7 (1979), σσ. 216-217

29. Στράνγκας, Ἰωάννης, « Gedanken zur aristotelischen Billigkeitslehre», στό: Ἀναμνηστικὸς τόμος Ἐμμανουὴλ Μιχελάκη, Ἀθήνα, 1973, σσ. 29-56

30. Claussen, Regina, Schackat, Roland-Daube, Gedankenzeichen . Festschrift für Klaus Oehler zum 60. Geburstag, Stauffenburg verlag