ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 140 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 30

1. Σούλης, Χρίστος Ἰω., «N. G. L. Hammond, “Prehistoric Epirus and the Dorian invasion” (Ἀνατύπωσις ἀπὸ τὴν Annual of the British School at Athens. Volume XXXIΙ, Σελ. 131-179 μετ' εἰκόνων καὶ χάρτου) » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 9 (1934), σσ. 251-253

2. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., « N. Poulantzas comme “historien” de la IIIeme Internationale», στό: Les “intellectuels” - De la “logique politique” à la “logique sociale”, Ἰωάννινα, Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, 2001, σσ. 65-72

3. Γεωργίου, Θεόδωρος, «Nagel Thomas, “Ἡ θέα ἀπὸ τὸ πουθενὰ (The view from nowhere)”. Μετάφρ., Χρῆστος Σταματέλος, ἐπιμ., Στέλιος Βιρβιδάκης. “Κριτική”», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 28/09/2001, σ. 13

4. Ἀλατζόγλου-Θέμελη, Γραμματική, «Nagel Thomas, “Θεμελιώδη Φιλοσοφικὰ Προβλήματα”. Μετάφρ., Χρ. Μιχαλοπούλου-Βέικου. Ἀθήνα, ἐκδ., Σμίλη, 1989, 111 σ. » , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 1 (1994), σ. 16

5. Σ. Μ., «Nagel Thomas, “Θεμελιώδη Φιλοσοφικὰ Προβλήματα”. Μετάφρ., Χρ. Μιχαλοπούλου-Βέικου. Ἀθήνα, Ἐκδ., Σμίλη, 1989, 111 σ. » , Προεκτάσεις στὴν Ἐκπαίδευση, 2 (1990), σ. 108

6. Μπανάκου-Καραγκούνη, Χαρά, «Namer Émil, “L' affaire Galileé”, Paris, éd., Gallimard- Juliard (Collection Archives), 1975, 266 p. » , Διοτίμα - Diotima, 3 (1975), σ. 176

7. Μπαλτᾶς, Ἀριστείδης, «Narbonne J. M., “La métaphysique de Plotin”, Vrin, Paris, 1994, 162 p. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 13, 37 (1996), σσ. 97-98

8. Χαϊνταρλῆς, Μάριος, «Nash R. F., “Τὰ δικαιώματα τῆς φύσης (Ἱστορία τῆς Περιβαλλοντικῆς Ἠθικῆς)”. Ἐπιμ., Θεόδωρος Στουφῆς, μετάφρ., Γεώργιος Πολίτης. Ἐκδ., Θυμέλη, 1995, » , Νέα Οἰκολογία, 129-130 (1995), σσ. 41-42

9. Nations and Nationalism

10. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «Natorp Paul, “Ἡ περὶ ἰδεῶν θεωρία τοῦ Πλάτωνος”. Μετάφρ., Μιχ. Τσαμαδός. Ἐκδ. oἶκος ὁ “Κοραῆς”, 1929 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 1, 3 (1929), σσ. 371-377

11. Κονιδιτσιώτης, Βασίλειος Ἀντ., « Natorp, Paul», στό: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Δ΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, ss. 55-56

12. Jeong - Ok, Cho, «Natur, leben und weib in Taoismus», στό: Proceedings of the Seventeenth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ - The philosophy of Culture (Vol II), Σάμος - Πάτμος, 2006, σσ. 50-56

13. Yamakawa, Hideya, «Natural and non natural aspects in contemporary medical practices from the Hippocratic and traditional Greek viewpoint», στό: Proceedings of the Ninth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Ἰατρική: Ἕνας διάλογος - Philosophy and Medicine: A Dialogue (Vol. II), Κῶς - Κάλυμνος, 1998, σσ. 280-290

14. Πόταγα, Ἄννα Κ., «Natural Philosophy: an intermediate between two revivals», Φιλοσοφία, 12(1982) , σσ. 338-349

15. Tsolis, Theodore, «Nature and decay. Stoic determinism and its ecological connotations», στό: Proceedings of the Tenth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Οἰκολογία: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία καὶ τὸ περιβάλλον - Philosophy and Ecology: Greek Philosophy and the Environment (Vol. I), Σάμος - Φοῦρνοι, 1999, σσ. 188-195

16. Bolton, Robert, «Nature and human good in Heraclitus», στό: Proceedings of the First International Conference on Greek Philosophy, Ἰωνικὴ Φιλοσοφία - Ionian Philosophy (Vol. I), Samos, 1989, σσ. 49-57

17. Bolton, Robert, «Nature and human good in Heraclitus», στό: Proceedings of the First International Conference on Greek Philosophy, Ἰωνικὴ Φιλοσοφία - Ionian Philosophy (Vol. I), Samos, 1989, σσ. 49-57

18. Τσέντος, Ἰωάννης Κ., «Nature and man according Didymus the blind», στό: Proceedings of the Tenth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Οἰκολογία: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία καὶ τὸ περιβάλλον - Philosophy and Ecology: Greek Philosophy and the Environment (Vol. I), Σάμος - Φοῦρνοι, 1999, σσ. 177-187

19. Voss, Deborah, «Nature and treatment of the dying in the Hippocratic corpus», στό: Proceedings of the Tenth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Οἰκολογία: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία καὶ τὸ περιβάλλον - Philosophy and Ecology: Greek Philosophy and the Environment (Vol. I), Σάμος - Φοῦρνοι, 1999, σσ. 196-202

20. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Nature in Greek Philosophy » , Scientia (1974), 14 σ.

21. Κανάκη-Πρωτόπαπα, Σοφία, Naturwissenschaftliches Denken in der Erziehungsphilosophie der Antike, χ. τ., χ.χ., 245 σ.

22. Ingenkamp, H. G., «Naturwissenschaftliches in introspektiver Psychologie das Aufdämner des Personalitätsbegriffs bei Aristoteles», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 258-261

23. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «Nausée et “Catharsis des passions” » , Διοτίμα - Diotima, 10 (1982), σσ. 76-80

24. Μαλτέζου, Χρύσα Α., «Nazione Greca καὶ Cose Sacre . Λείψανα Ἁγίων στὸν ναὸ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου τῆς Βενετίας» , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 29 (1999), σσ. 9-31

25. Scapin, P., «Nécessité et liberté d' aprés Aristote et Jean Duns Scot » , Διοτίμα - Diotima, 8 (1980), σσ. 120-127

26. Πάνου, Σταῦρος, «Nédoncelle M., “Explorations personnalistes”, Paris, Aubier-Montaigne, 1970, 300 p.», Φιλοσοφία, 2(1972) , σσ. 361-362

27. Ἀθανασόπουλος, Βαγγέλης, «Nédoncelle M., “Intersubjectivité et ontologie. Le défi personnaliste”. Louvain, Ed., Nauwelaerts, 1974, 384 p. » , Διοτίμα - Diotima, 4 (1976), σ. 183

28. Μουρέλος, Γιῶργος Ι., «Nédoncelle M., “Θεωρητικὴ σκέψη καὶ Χριστιανισμός. Ὑπάρχει μιὰ χριστιανικὴ φιλοσοφία;”. Μετάφρ., Κωνσταντῖνος Παπαδάκης. Ἡράκλειον Κρήτης, 1963 » , Ἐποχές [τεύχη 15-25], 17 (1964), σσ. 68-69

29. Καραζαφείρης, Ν. Μ., «Nedoncelle Maurice, “Intersubjective et Ontologie. Le Défi Personnaliste”, Louvain, Nauwelaerts, 1974, 384 p. » , Διοτίμα - Diotima, 4 (1976), σσ. 194-195

30. Πάνου, Σταῦρος, «Nédoncelle Maurice, “Intersubjectivité et Ontologie”, Louvain-Paris, Béatrice-Nauwelaerts 1974, 383 p.», Φιλοσοφία, 7(1977) , σσ. 526-527