ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 135 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 30

1. Δημητράκος, Δημήτριος Π., «K. Popper. Ἕνας ἀντιδογματικὸς φιλόσοφος. 100 χρόνια ἀπὸ τὴ γέννησή του», Τὸ Βῆμα, 18/08/2002, σ. 44

2. Ζόλδερ, Ἀνθούλα Α., «Kahlenberg » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 14, 155-156 (1965), σ. 313

3. Δραγώνα-Μονάχου, Μυρτώ, «Kahn Ch. H., “The Art and Thought of Heraclitus”. An Edition of the Fragments with Translation and Commentary. Cambridge-London-New York, Cambridge University Press, 1979, XIV+354 p.», Φιλοσοφία, 10-11(1980-1981) , σσ. 491-493

4. Μακρῆς, Νικόλαος, «Kahn Charles, “Ἀναξίμανδρος καὶ οἱ ἀπαρχὲς τῆς ἑλληνικῆς κοσμολογίας”. Μετάφρ., Νίκος Γιανναδάκης. Πολύτυπο / Φιλόσοφος λόγος, 1982, 382 σ. » , Εὐθύνη, 268 (1994), σσ. 211-212

5. Καϊμάκης, Παῦλος, «Kahn Charles, “Ἀναξίμανδρος καὶ οἱ ἀπαρχὲς τῆς ἑλληνικῆς κοσμολογίας”. Μετάφρ., Νίκος Γιανναδάκης. “Πολύτυπο”, Ἀθήνα, 1982, ΧΧΙΙΙ+382 σ. / Πρόκλος Διάδοχος, “Στοιχείωσις θεολογική”. Εἰσαγ., Σχόλ., Ε. R. Dodds, μετάφρ., Ἰγνάτιος Σακαλῆς, “Πολύτυπο”, . Ἀθήνα, 1982, σ. 269. / Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης, “Περὶ μυστικῆς θεολογίας”. Εἰσαγ., Vladimir Lossky, μετάφρ., Σωτήρης Γουνελᾶς. “Πολύτυπο”, Ἀθήνα, 1983, 85 σ.» , Ἑλληνικά, 35 (1984), σσ. 407-413

6. Hartnett, Richard, «Kairos and bian. Comparative conceptualization of rhetoric in classical Greek and China», στό: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Greek Philosophy, Ρητορική, Ἐπικοινωνία Πολιτικὴ καὶ Φιλοσοφία - The Philosophy of Communication (Vol I), Ρόδος - Λίνδος - Ἀφάντου, 2002, σσ.57-72

7. Roth, Adam D., «Kairos and human agency», στό: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Greek Philosophy, Πόλις, Κοσμόπολις καὶ Παγκοσμιοποίηση - Polis and Cosmopolis: Problems of a global era (Vol II), Σάμος, 2003, σσ. 145-152

8. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «Kaloyeropoulos N. A., “La théorie de l' espace chez Kant et chez Platon”, Genève, Éd., Ion, 1980, 300 p. » , Διοτίμα - Diotima, 8 (1980), σ. 202

9. Μπαρτζελιώτης, Λεωνίδας Κ., «Kaloyeropoulos N., “Strophes and Antistrophes”. Ιn greek, Athens, 1985 » , Διοτίμα - Diotima, 14 (1986), σσ. 212-213

10. Darkó, E., «Kampouroglou Demetrios Tr., “Οἱ Χαλκοκονδύλαι”, Μονογραφία. Ἐν Ἀθήναις, ἐκδ., Ἑστία, 1926, 284 σ. » , Byzantinische Zeitschrift, 28 (1928), σσ. 413-414

11. Καψάλης, Διονύσης Α., «Kannicht Richard, “Ἡ παλαιὰ διαμάχη ποίησης καὶ φιλοσοφίας”. Μετάφρ., Δανιὴλ Ἰακώβ. Λωτὸς 4, Ἀθήνα, 1988, 79 σ. » , Λόγου Χάριν, 1 (1990), σσ. 227-228

12. Ἀνώνυμος, «Kannicht Richard,“Ἡ παλαιὰ διαμάχη ποίησης καὶ φιλοσοφίας”. Mετάφρ., Δανιὴλ Ἰακώβ. Ἀθήνα, ἐκδ., Λωτός, 1988 » , Ἀντί, 442 (1990), σσ. 64-65

13. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Kant - Hegel. Κριτικὴ καὶ δογματικὴ διαλεκτική», Δωδώνη, 5(1976) , σσ. 413-429

14. Vaihingen, Hans, Kant - Studien. Philosophische Zeitscrhift, Berlin, Verlag von Reuther und Reichard, 1897-

15. Ἀνώνυμος, «Kant Emmanuel, “Κριτικὴ τοῦ καθαροῦ λόγου”. Εἰσαγ., μετάφρ., σχόλ., Ἀναστ. Γιανναρᾶς. Τόμοι Α΄-Β΄. Ἀθήνα, ἐκδ., Παπαζήση, 1979, 384 σ. » , Ἐποπτεία, 42 (1980), σ. 105

16. Παπαδάκη, Εἰρήνη, «Kant Imm., “Κριτικὴ τοῦ καθαροῦ λόγου”. Εἰσαγ., μετάφρ., σχόλ., Ἀναστ. Γιανναρᾶς. Τόμος Α΄. Ἀθήνα, Ἐκδ., Παπαζήση, 1977, 152 σ. » , Ὁ Πολίτης, 12 (1977), σσ. 67-69

17. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Kant Immanuel, “Κριτικὴ τοῦ καθαροῦ λόγου. Ὑπερβατικὴ διαλεκτικὴ καὶ ὑπερβατικὴ μεθοδολογία”. Εἰσαγ., μετάφρ., παρατηρήσεις Μιχαὴλ Φ. Δημητρακόπουλος. Ἀθῆναι, 1999, 494 σ.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Βιβλία, 26/11/2000, σ. 13

18. Τερζάκης, Φώτης, «Kant Immanuel, “Παρατηρήσεις πάνω στὸ αἴσθημα τοῦ Ὡραίου καὶ τοῦ Ὑπέροχου”. Μετάφρ., Εἰσαγ., Χάρης Τασάκος. “Printa”», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 22/2/2000, σ. 18

19. Μακρῆς, Νικόλαος, «Kant Immanuel, “Προλεγόμενα εἰς πᾶσαν μέλλουσαν μεταφυσικήν”. Μετάφρ., Εἰσαγ., Σχόλ., Χ. Γιερός. Οἶκος Βιβλίου, χ. χ., 211 σ. . Kant Immanuel, “Προλεγόμενα σὲ κάθε μελλοντικὴ Μεταφυσική”. Εἰσαγ., μετάφρ., σχόλ., Γιάννης Τζαβάρας. Δωδώνη, 1982, 211 σ.» , Εὐθύνη, 254 (1993), σσ. 100-101

20. Μακρῆς, Νικόλαος, « Kant Immanuel, “Προλεγόμενα σὲ κάθε μελλοντικὴ Μεταφυσική”. Εἰσαγ., μετάφρ., σχόλ., Γιάννης Τζαβάρα. Ἀθήνα-Γιάννινα, Ἐκδ., “Δωδώνη”, 1984, 211 σ.», στό: Ὁ κρύφιος λόγος, Ἀθήνα - Γιάννινα, Δωδώνη, 1990, σσ. 208-212

21. Χρόνης, Νικόλαος, «Kant Immanuel, “Τὰ θεμέλια τῆς μεταφυσικῆς τῶν ἠθῶν”. Εἰσαγ., μετάφρ., σχόλ., Γιάννης Τζαβάρας. Ἀθήνα-Γιάννινα, Δωδώνη, 1984, 144 σ. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 3, 7 (1986), σσ. 84-86

22. Μαρκολέφας, Ἠλίας, «Kant Immanuel,“Κριτικὴ τῆς κριτικῆς ἱκανότητας”. Μετάφρ., εἰσαγ., σχόλ., Χ. Τασάκος. Ἐκδ., Printa, 312 σ.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 23/02/2001, σ. 7

23. Adair-Toteff, Cristopher, «Kant on platonic skepticism » , Σκέψις - Skepsis, 9 (1998), σσ. 139-147

24. Sicard, Elisabeth, Kant und das Problem der Evidenz, Basel-Paris, Analytica, 1981

25. Σούρλας, Παῦλος Κ., « Kant καὶ Savigny», στό: Ἀφιέρωμα στὸν Κωνσταντῖνο Δεσποτόπουλο, Ἀθήνα, Παπαζήσης, 1991, σσ. 791-811

26. Μακράκης, Μιχάλης Κ., «Kant's theory of the Beautiful in relation to the moraly good . Determination of Beauty in Kant's “Critique of Judgment” as the Form of an Object without Definite Purpose» , Θεολογία, 44, 1-2 (1973), σσ. 288-311

27. Siebert, Rudolf J., «Kant, Hegel and Habermas on war and peace», Δωδώνη, 24(1995) , σσ. 127-192

28. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, Kant: Politica, storia e scienza nella formazione dell' universo filosofico moderno, τ. Α΄+Β', Firenze, 1978-1979, 915 σ.

29. Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., «Kants Kategorienlehre im Werk von Athanasios Psalidas», στό: Eugenios Bulgaris und die Griechische Aufklärung in Leipzig, Konferenz an der Universität Leipzig, Leipzig, 2003, σσ. 55-67

30. Γεωργοπούλου-Νικολακάκου, Νικολίτσα Δ., «Kants Morallehre in der “Grundlegung zur Metaphysik der Sitten” » , Θεολογία, 43 (1972), σσ. 159-169