ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 127 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 30

1. «W. James - H. Bergson (Ἀπὸ τὴν ἀλληλογραφία τους) » , Νέα Ἑστία, 28, 325 (1940), σσ. 827-828

2. Σταμάτης, Εὐάγγελος Σ., «Waerden B. L. van der, “Die Arithmetik der Pyrhagoreer. II. Die Theorie des Irrationalen. [Ἡ ἀριθμητικὴ τῶν Πυθαγορείων. ΙΙ. Ἡ θεωρία τοῦ ἀσυμμέτρου]” » , Πλάτων, 5 (1953), σσ. 179-181

3. Γεωργοβασίλης, Δημοσθένης Γ., «Waerden B. L. van der, “Die gemeinsame Quelle der erkenntnistheoretischen Abhandlungen von Iamblichos und Proklos”, Heidelberg, Carl Winter-Universitätsverlag, 1980, 30 S.», Φιλοσοφία, 10-11(1980-1981) , σσ. 503-505

4. Τζαβάρας, Γιάννης, «Wagner Hans, “Φιλοσοφία καὶ σκέψη (Philosophie und Reflexion)”. Εἰσαγ., μετάφρ., Νικόλαος Αὐγελῆς. Θεσσαλονίκη, ἐκδ., Ἐγνατία,1981, 295 σ.», Φιλοσοφία, 10-11(1980-1981) , σσ. 515-516

5. Αὐγελῆς, Νίκος Γ., «Wahrheit und Erkenntnisfortschritt Überlegungen im Anschluß an Kant » , Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 40, 7 (1992), σσ. 757-770

6. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Walicki Andrzej, “A History of Russian Thought. From the Enlightenment to Marxism”. Transl. Hilda Andrews-Rusiecka. Oxford, Clarendon Press, 1980, 456 p. » , Διοτίμα - Diotima, 14 (1986), σσ. 207-209

7. Πουρνάρη, Μαρία, «Wallace William, “Duhem and Koyré on Domingo de Soto”, pp. 239-260 » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 4 (1991), σ. 273

8. Ντόκας, Νίκος, «Wallis R. T., “Νεοπλατωνισμός”. Μετάφρ., Γιάννης Σταματέλλος. “Ἀρχέτυπο”, 304 σ.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 21/6/2002, σ. 3

9. Τερζάκης, Φώτης, «Wallis R. T., “Νεοπλατωνισμός”. Πρόλ., - βιβλιογρ.,, Lloyd P. Gershon. Μετάφρ., Γιάννης Σταματέλλος. “Ἀρχέτυπο”», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 22/11/2002, σσ. 32-33

10. Kitchel, Jean M., «Walter Burkley and Radical Aristotelianism», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Τόμος Β΄, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 89-93

11. Μπουρδουκούτας, Βασίλης, «Walzer Michael, “Ἡ Ἠθικὴ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῶν συνόρων”. Μετάφρ., εἰσαγ., Βασίλης Βουτσάκης. Ἐκδ., Πόλις», Ἡ Καθημερινή. Τέχνες καὶ γράμματα, 12/12/2004, σ. 6

12. Suttner, E. Ch., «Wandlung der orthodoxen Theologie im 17. Jahrhundert infolge einer Herausforderung durch die westlichen Κirchen » , Στάχυς, 40-51 (1974-1977), σσ. 445-454

13. Τερζάκης, Φώτης, «Warburton Nigel, “Φιλοσοφία, τὰ βασικὰ ζητήματα”. Μετάφρ., Βίκυ Χατζοπούλου. “Περίπλους”», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 8/9/2000, σ. 14

14. Ἀνώνυμος, « Waren die ‘Priestermediziner’ Irrational?. Beobachtung, Theoriebildung, logische Argumentation in der hippokratischen Medizin», στό: Deutsch-Niederländlische Medizinhistorikertreffen, Münster, 1978, σσ. 1-20

15. Καλέρη, Αἰκατερίνη, «Was ist eine dichterische Welt? Zur Frage nach der spezifisch dichterichen Semiose», στό: Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συνεδρίου στὴ μνήμη τοῦ Δημαρᾶ, Νεοελληνικὴ Παιδεία καὶ Κοινωνία, Ἀθήνα

16. Πάνου, Σταῦρος, «Was ist philosophie? » , Πλάτων, 23, 45-46 (1971), σσ. 209-214

17. Heintel, Erich, Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Versuch einer gemeinverständlichen Einführung in das Philosophieren, Wien, Literas-Universitätsverlag, 1986, 129 σ.

18. Hübner, Kurt, «Was sind und was bedeuten Τheorien in Natur- und Geschichtswissenschaften?», στό: Πρακτικὰ Β' Διεθνοῦς Ἀνθρωπιστικοῦ Συμποσίου Ἀθηνῶν-Δελφῶν-Πηλίου, Διεθνὲς Ἀνθρωπιστικὸ Συμπόσιο Ἀθηνῶν-Δελφῶν-Πηλίου, Ἀθήνα-Δελφοί-Πήλιο, 1974, σσ. 289-315

19. Reedy, Jeremiah, Sullivan, Thomas D., «Was Socrates a skeptic? » , Σκέψις - Skepsis, 7 (1996), σσ. 25-33

20. Reedy, Jeremiah, Sullivan, Thomas D., «Was Socrates a skeptic? » , Σκέψις - Skepsis, 7 (1996), σσ. 25-33

21. Ἐλευθερόπουλος, Ἁβροτέλης, Weber das Verhältnis zwischen Platons u. Kants Erkenntnistheorie, Zürich - Uster, Buchdruckerei Gebr. Frey, 1896, 32 σ.

22. Σακελλαρόπουλος, Σπύρος, «Weber Max, “La Russie en marche vers la pseudodemocratie”, “Revue Française de sociologie”, 30 (1989), σσ. 617-637 » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 1 (1990), σσ. 238-239

23. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., «Weber Max, “Ἡ ἐπιστήμη ὡς ἐπάγγελμα”. Εἰσαγ., μετάφρ., Ι. Συκουτρῆς. Ἀθῆναι, 1933, 87 σ. » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Δ΄ 1933), 4, 3 (1933), σσ. 344-346

24. Γιαλκέτσης, Θανάσης, «Weber Max, “Οἱ τύποι τῆς ἐξουσίας”, Κένταυρος», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 25/01/2002, σ. 2

25. Plaschka, Richard Georg, Mack, Karlheinz, Wegenetz Europäischen Geistes . Wissenschaftszenten und geistige Wechselbeziehungen zwischen Mittel- und Südoeuropa vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, Verlag für Geschichte und Politik, 1983

26. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «Weidlé Wladimir, “Das Kunstwerk, Sprache und Gestalt”. Ἀνάτ. ἐκ τῆς Ἐπετηρίδος τῆς Βαυαρικῆς Ἀκαδημίας Καλῶν Τεχνῶν: Gestalt und Gedanke τόμ. 6: Wort und Wirklichkeit, SS. 129-163 » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 2 (1963), σσ. 226-227

27. Μιχελῆς, Παναγιώτης Α., «Weidlé Wladimir, “Vom Sinn der Mimesis, Sonderdruck aus Eranos” - Jahrbuch ΧΧΧΙ / 1962 Rhein - Verlag, Zürich, 1963, SS. 249-273 » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 2 (1963), σσ. 225-226

28. Παπανικολάου, Κ. Ν., «Weil Raymond, “L' ‘Archéologie de Platon’”, Paris, éd., Klincsieck,1959 » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 10, 95 (1961), σσ. 157-158

29. Παπαλεξανδρόπουλος, Στέλιος, «Weil Simon, “Ἐκλογὴ ἀπὸ τὸ ἔργο της”. Μετάφρ. Βασιλικὴ Τριανταφύλλου. Εἰσαγ., Θεώρηση Μετάφρ. Σωτήρης Γουνελᾶς. Ἀθήνα, Ἐκδ. Μήνυμα, 1982, 152 σ. » , Σύναξη, 7 (1983), σσ. 69-74

30. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «Weiss Aurelin, “Le destin des grandes œuvres dramatiques”, Paris, éd. Scorpion, 1960, 158 p. » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 2 (1963), σ. 227