ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 127 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 30

1. Μοσχονᾶς, Ν. Γ., «I Greci a Venezia e la loro posizione religiosa nel XVo secolo . Studio su documenti veneziani» , Ὁ Ἐρανιστής, 5 (1967), σσ. 105-137

2. Dorfles, Gillo, «I pericoli dell' industrializzazione culturale e i suoi posibili rimedi » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 6-7 (1967-1968), σσ. 35-39

3. Cattapan, Mario, «I Pittori Andrea e Nicola Rizo da Candia (Πίν. Α΄-Η΄) » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 6-7 (1967-1968), σσ. 238-282

4. Cattapan, Mario, «I pittori Parvia, Rizo, Zafuri da Candia e Papadopulo dalla Canea » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 6-7 (1967-1968), σσ. 199-238

5. Christiansen, Adrienne E., Hartelious, Johanna, «I see your point: visual argument and rhetoric for the www», στό: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Greek Philosophy, Ρητορική, Ἐπικοινωνία Πολιτικὴ καὶ Φιλοσοφία - The Philosophy of Communication (Vol II), Ρόδος - Λίνδος - Ἀφάντου, 2002, σσ. 58-75

6. Christiansen, Adrienne E., Hartelious, Johanna, «I see your point: visual argument and rhetoric for the www», στό: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Greek Philosophy, Ρητορική, Ἐπικοινωνία Πολιτικὴ καὶ Φιλοσοφία - The Philosophy of Communication (Vol II), Ρόδος - Λίνδος - Ἀφάντου, 2002, σσ. 58-75

7. Pontani, Anna, «I “Graeca” di Ciriaco d' Ancona . Con due disegni autografi inediti e una notizia su Cristoforo da Rieti (Fig. 1-7)» , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 24 (1994), σσ. 37-148

8. Μανωλέα, Χριστίνα-Παναγιώτα, «Iamblichus on reason-principles » , Παρνασσός, 40 (1998), σσ. 163-170

9. Anton, John P., « Ideal values and cultural action in Aristotles», στό: Ἀφιέρωμα στὸν Κωνσταντῖνο Δεσποτόπουλο, Ἀθήνα, Παπαζήσης, 1991, σσ. 183-191

10. Δημητρακόπουλος, Μιχαὴλ Φ., «Ideälitat und reälitat in der Raumauffasung von Platon und Kant » , Παρουσία, χ.τ. (1991), σσ. 483-503

11. Ταμπάκη, Ἄννα, «Identité et Diversité Culturelle . Le Mouvement des Traductions dans de Sud-Est de l' Europe (XVIIIe siècle- début du XIXe)» , Σύγκριση, 9 (1998), σσ. 71-91

12. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Identity and classification of values » , Σκέψις - Skepsis, 19, 1-2 (2008), σσ. 196-206

13. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Identity and classification of values » , Σκέψις - Skepsis, 19, 1-2 (2008), σσ. 196-206

14. Παπαδοπούλου, Ἀγγελική, «Ignatieff Michael - Berlin Isaiah, “A Life”. Ed. Metropolitan Books, 1998, 356 p.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Βιβλία, 11/4/1999, σ. 4

15. Παναγόπουλος, Ἀνδρέας, «Ignatieff Michael, “Isaiah Berlin: A Life”. Λονδίνο, Ἐκδ., “Chatto and Windus”, 1998, 301 σ.», Ἡ Καθημερινή, 2/2/1999, χ. σ.

16. Il corrispondente triestino, ovvero lettere istruttive per la gioventu bramosa di applicarsi al commercio - Ὁ ἀνταποκριτὴς Τεργεστίου, ἤτοι γραφαὶ διδακτικαὶ τοῦ ἐμπορίου, δι' ἐκείνους τοὺς νέους οἵτινες ἐπιθυμοῦσι νὰ ἐνασχολῶνται εἰς αὐτό, Ἐν Τεργεστίῳ, Ἐν τῇ […] Τυπογραφίᾳ τῶν ἐξ Ἀρμενίας Πατέρων, 1800, 327 σ.

17. Τσιρπανλῆς, Ζαχαρίας Ν., «Il decreto fiorentino di Unione e sua applicazione nell' Arcipelago Greco . Il caso di Creta e di Rodi (Tav. Γ΄-Δ')» , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 21 (1991), σσ. 43-88

18. Rickert, Heinrich, Il fondamento delle scienze della cultura, Ravenna, Longo editore, 1986, 189 σ.

19. Rickert, Heinrich, Il fondamento delle scienze della cultura. A cura di Mario Signore, Ravenna, Longo editore, 1986, 189 σ.

20. Rizzi, Alberto, «Il leone veneto a Creta . Fig. 1-20» , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 22 (1992), σσ. 97-126

21. Τερζοπούλου, Ξένη, Il pensiero filosofico de Sartre: la theoria dell' immaginazione, Perugia, 1990-1991, 154

22. Tucci, Ugo, «Il prestito “ad presam” nell' economia di Creta Medievale » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 31 (2001), σσ. 29-42

23. Badaloni, Nicola, Il problema dell' immanenza nella philosophia di Antonio Gramsci, Venezia, Arsenale Editrice, 1988, 155 σ.

24. Μαλτέζου, Χρύσα Α., «Il Quartiere Veneziano di Constantinopoli . Scali marittimi (Πίν. Δ΄-ΣΤ΄)» , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 31 (2001), σσ. 30-61

25. Ambrosetti, Giovanni, «Il Sistema di Filosofia del diritto di H. Batiffol » , Διοτίμα - Diotima, 11 (1983), σσ. 195-207

26. Παπασταύρου, Ἕλενα, «Il tema della Natività sul timpano di maestro Radovan nel portale occidentale della cattedrale di Traù . Fig. 1-14» , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 22 (1992), σσ. 9-28

27. Il Veltro. Rivista della civiltà italiana, 1956

28. Ἰωαννίδης, Ἀναστάσιος, «Ilic Veselin, “Mit i stvranje (Μύθος καὶ δημιουργία)”. Niš, Ed., Prosveta, 1990, 292 p.», Φιλοσοφία, 21-22(1991-1992) , σσ. 547-548

29. Σαββίδης, Ἀλέξης Γ. Κ., «Ilieva Aneta P., “Frankish Morea 1205-62. Socio-cultural interaction between the Franks and the local population”, Ἀθήνα, Ἱστορικὲς ἐκδόσεις Στεφ. Δ. Βασιλόπουλος, Historical Monographs, ἀρ. 9, 1991, 309 σ., 7 πίν. » , Βυζαντινὸς Δόμος, 5-6 (1991-1992), σ. 261

30. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «Imagination and experience » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 3-4 (1964-1965), σσ. 34-44