Τὸ 1997-1998  ὁ Κωνσταντῖνος Θ. Πέτσιος δίδαξε στὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ὡς ἐπιστημονικὸς συνεργάτης καὶ τὸ 1998 ἐκλέχθηκε Λέκτορας Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας στὸν Τομέα Φιλοσοφίας τοῦ Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικῆς καὶ Ψυχολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων. Τὸ 2003 ἐκλέχθηκε Ἐπίκουρος Καθηγητής, τὸ 2005 μονιμοποιήθηκε στὴν ἴδια θέση καὶ τὸ 2007 ἐκλέχθηκε στὴ βαθμίδα τοῦ Ἀναπληρωτῆ Καθηγητῆ, μὲ γνωστικὸ ἀντικείμενο Ἱστορία τῆς Φιλοσοφίας : Ἀρχαία Ἑλληνικὴ καὶ Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία.

Σὲ προπτυχιακὸ καὶ μεταπτυχιακὸ ἐπίπεδο δίδαξε τὰ μαθήματα «Εἰσαγωγὴ στὴ Φιλοσοφία», «Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία», «Κοινωνικὴ καὶ Πολιτικὴ Φιλοσοφία», «Λογική», «Νεότερη καὶ Σύγχρονη Φιλοσοφία», «Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία», «Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία καὶ ὁ Εὐρωπαϊκὸς Πολιτισμός». Ἀπὸ τὸ 1998 ὣς τὸ 2003 δίδαξε τὸ μάθημα «Φιλοσοφία τῆς Παιδείας» στὴν Ἀνωτάτη Σχολὴ Παιδαγωγικῆς καὶ Τεχνολογικῆς Ἐκπαίδευσης Ἰωαννίνων.

   
Ἐπιχειρησιακὸ Πρόγραμμα «Κοινωνία τῆς Πληροφορίας». Μέτρο 1.3 (Τεκμηρίωση, ἀξιοποίηση καὶ ἀνάδειξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἄξονας 1. Παιδεία, Πολιτισμὀς). Ἔργο 1.4 καὶ 2.5. Πρόταση 65. Πρόγραμμα συγχρημα- τοδοτούμενο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση: Συγχρηματοδότηση ἀπὸ τὸ ΕΤΠΑ (Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Περιφε- ρειακῆς Ἀνάπτυξης) κατὰ 80% καὶ κατὰ 20% ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν (ἀπὸ ἐθνικοὺς πόρους).