Ὁ Κωνσταντῖνος Θ. Πέτσιος ὑπῆρξε μέλος τῆς Συγκλήτου τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων τὰ ἔτη 2000-2001, 2002-2003 καὶ 2005-2006, εἶναι μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς «Ἐταιρείας Ἀξιοποίησης καὶ Διαχείρησης Περιουσίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων» καὶ μὲ ἀποφάσεις τῆς Συγκλήτου καὶ τοῦ Τμήματος Φ.Π.Ψ. μετεῖχε καὶ μετέχει σὲ διάφορες, ἐπιστημονικοῦ καὶ διοικητικοῦ χαρακτῆρα, Ἐπιτροπές.

Ἔλαβε μέρος σὲ πολλὰ ἑλληνικὰ καὶ διεθνῆ ἐπιστημονικὰ Συνέδρια καὶ μελέτες του ἔχουν δημοσιευθεῖ σὲ ἔγκυρα ἐπιστημονικὰ Περιοδικά. Ἀπὸ τὸ 1989 ἕως τὸ 1999 ὑπῆρξε βασικὸς συνεργάτης τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφικῆς Ἐπιθεώρησης καὶ εἶναι μέλος τῆς ἐπιτροπῆς καὶ ἐπιστημονικὸς ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπετηρίδας τοῦ Τμήματος Φ.Π.Ψ. «Δωδώνη».

Ἀπὸ τὸ 2003 εἶναι Διευθυντὴς τοῦ Ἐργαστηρίου Ἐρευνῶν Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας καὶ ὑπεύθυνος ἔκδοσης τοῦ Περιοδικοῦ τοῦ Ἐργαστηρίου «Κάτοπτρον Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας».

   
Ἐπιχειρησιακὸ Πρόγραμμα «Κοινωνία τῆς Πληροφορίας». Μέτρο 1.3 (Τεκμηρίωση, ἀξιοποίηση καὶ ἀνάδειξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἄξονας 1. Παιδεία, Πολιτισμὀς). Ἔργο 1.4 καὶ 2.5. Πρόταση 65. Πρόγραμμα συγχρημα- τοδοτούμενο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση: Συγχρηματοδότηση ἀπὸ τὸ ΕΤΠΑ (Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Περιφε- ρειακῆς Ἀνάπτυξης) κατὰ 80% καὶ κατὰ 20% ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν (ἀπὸ ἐθνικοὺς πόρους).