Undergraduate Studies
       Postgraduate Studies
 
  
 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Ἡ Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 15ου αἰώνα μέ­χρι τὸ 1821» [:«Modern Greek Philosophy from themid-15th century to 1821»], στό: Ἱστορία τῶν Ἑλλήνων, Τόμος 8: Ὁ Ἑλ­λη­νι­σμὸς ὑπὸ ξένη κυριαρχία 1453-1821, Ἀθήνα, Ἐκ­δό­σεις ΔΟΜΗ, 2006, σσ. 308-353, 683-685.

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Βιβλιοκρισία [:Book Review]: ″Παναγιώτης Νοῦτσος, Νεοελληνικὸς Δια­φω­τισμός. Τὰ ὅρια τῆς διακινδύνευσης, Ἀθήνα, Ἑλ­λη­νι­κὰ Γράμ­­ματα, 2005‶», Νέα Ἐποχὴ 289 (Καλοκαίρι 2006), σσ. 16-18.

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «The beginnings of modern Greek Philosophy: A systematic introduction», Δωδώνη 33/Γ΄ (2004), σσ. 253-276.­­­ 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Βασίλειος Α. Κύρκος. Βιογραφία – σπουδές – ἐπι­στη­μο­νι­κὸ ἔργο» [:«Vassileios A. Kyrkos. Biography – studies – academic work»], Δωδώνη 33/Γ΄ (2004), σσ. 15-27. 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Ὁ μεσαιωνικὸς – σχολαστικὸς ἀριστοτελισμὸς ὡς πλαί­σιο τῆς φιλοσοφικῆς διδασκαλίας στὴ Βενετία κατὰ τὸν 17ο αἰώνα: τὸ παράδειγμα τοῦ Ματθαίου (Μελετίου) Τυ­­πάλ­­­δου. Μία (ἀνα) σύνθεση τοῦ Ὑπομνήματος τοῦ Νι­κο­λά­ου Κούρ­σουλα στὸ Περὶ Φυσικῆς Ἀκροάσεως τοῦ Ἀρι­­στο­­τέ­λους» [:«Medieval – scholastic aristotelianism as a framework of philosophical teaching in Venice during the 17th century: the example of Matthaios (Meletios) Typaldos. A (re)construction of Nikolaos Koursoulas’ Memorandum to Aristotle’s Natural Hearing»], στό: Βυζάντιο – Βενετία – Νεώτερος Ἑλ­λη­­νι­­σμός. Μία περιπλάνηση στὸν κόσμο τῆς ἐπι­στη­μο­νι­κῆς σκέ­­ψης, σσ. 245-281

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Προβλήματα πατρότητας ἑνὸς ἀνώνυμου φιλοσοφικοῦ ἔργου: Γρηγόριος (Γεώργιος) Κονταρῆς vel Γεώργιος Σουγ­δουρῆς;»[:«Problems of authorship of an anonymous philosophical work: Gregorios (Georgios) Kontaris or Georgios Sougdoures?»], στό: Βυζάντιο – Βενετία – Νεώτερος Ἑλλη­νι­­σμός. Μία περιπλάνηση στὸν κόσμο τῆς ἐπιστημονικῆς σκέ­ψης. Πρακτικὰ Συνεδρίου. Ἐπιμ., Γιώργος Ν. Βλαχάκης – Θύ­μιος Νικολαΐδης, Ἀθήνα, Ε.Ι.Ε., 2004, σσ. 101-117.  

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> 1" style="text-decoration: underline" onclick="return popitup('popup2.php?lang=en&word_id=41');" >«Παρατηρήσεις στὸ δημοσιευμένο ἔργο τοῦ Ἀθανασίου Ψαλίδα (1767–1829). Ἀνέκδοτα στοιχεῖα» [:«Observations on the published works of Athanasios Psalidas (1767 – 1829): Unpublished evidence»], στό: Φι­λο­σο­φίας Ἀγώ­νι­σμα. Μελέτες πρὸς τιμὴν τοῦ Καθηγητοῦ Κων­στα­­ν­­­τί­­νου Βου­δούρη. Ἐπιμ., Εὐ. Μαραγγιανοῦ. Ἀθήνα, 2004, σσ. 444-470˙ καὶ στό: Ἠπειρωτικὰ Γράμ­ματα 3 (2003), σσ. 163-194.

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Μορφὲς Δημοσιότητας στὴν πόλη τῶν Ἰωαννίνων κατὰ τὸν ὕστερο 19ο αἰώνα. Ἡ ″Φιλολογικὴ καὶ Ἐμπορικὴ Λέ­σχη Ἡ Πρόοδος‶ καὶ ἡ προεισόδιος Ὁμιλία τοῦ Σπ. Μαναρη (1872)» [:«Forms of Publicity in the town of Ioannina during the late 19th century. ″The Literary and Mercantile Club Proodos‶ and the introductory speech of Sp. Manares (1872)»], Ἠπειρωτικὰ Γράμματα 6 (2004), σσ. 83-107. ­­ 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «″Theses Philosophicae, Venetiis, 1681‶: ἕνα τεκμήριο φιλοσοφικῆς διδασκαλίας κατὰ τὸν 17ο αἰώνα» [:«″Theses Philosophicae, Venetiis, 1681‶: Evidence of philosophical teaching during the 17th century»], Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τῆς Βελλᾶς Β΄ (2003), σσ. 233-251.­­­­­­­­ 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Τεκμήρια ἀπὸ τὸ ὕστερο φιλοσοφικὸ ἔργο τοῦ Ἀθανασίου Ψαλίδα: α. Γνῶθι σαυτὸν ἢ Λογική, Κέρκυρα, 1824· β. Λογικὴ καὶ Μεταφυσική, Κέρκυρα, 1828» [:«Evidence from the later philosophical work of Athanasios Psalidas: a. Gnothe sauton or Logic, Kerkyra, 1824; b. Logic and Metaphysics and, Kerkyra, 1828»], Δωδώνη 32/Γ΄ (2003), σσ. 281-298. ­­­ 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Νίκος Κ. Ψημμένος: Βιογραφία–σπουδές–ἐπιστημονικὸ ἔργο» [:«Nikos K. Psemmenos: Biography–studies–academic work»], Δωδώνη 32/Γ΄ (2003), σσ. 7-19 (σὲ συνεργασία μὲ τὸν συνάδελφο, καθηγητή, Παναγιώτη Νούτσο).­­­ 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Kant’s Kategorienlehre im Werk von Athanasios Psalidas», στό: Evgenios Vulgaris und die Neugriechische Auklä­rungin Leipzig. Beiträge der Konferenz an der Universität Leipzig, Institut für Klassische Philologie, Abteilung Byzantinische und Neugriechische Philologie, vom 16. - 18. Oktober 1996. Hrsg., von Günther S. Henrich, Leipzig, Leipziger Uni­­versitätsverlag, 2003, σσ. 55-67.­­ ­­­­­­ 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Μεθόδιος Ἀνθρακίτης: ἐργοβιογραφικὴ ἀνασυγκρότηση. Ἕνα ἄγνωστο φιλοσοφικὸ “Τετράδιο”: Ἡ Φυσική» [:«Methodios Anthrakites: work and biographical reconstruction. An unknown philosophical ‘notebook’: Physics»], στό: Ἡ Λογιοσύνη τοῦ Ἀνατολικοῦ Ζαγορίου. Α΄ Πανελλήνιο Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο, Ἰωάννινα, 2002, σσ. 69-120.

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Γεώργιος Σουγδουρῆς (1645/7-1725). Ἄγνωστα στοιχεῖα γιὰ τὴ ζωή, τὴ διδασκαλία καὶ τὸ φιλοσοφικό του ἔργο. Μέρος Α΄» [:«Georgios Sougdouris (1645/7-1725). Unknown evidence regarding his life, teaching and philosophical work. Part A΄»], Δωδώνη 31/Γ΄ (2002), σσ. 241-308. 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Ἀνέκδοτη Ἐπιστολὴ τοῦ Μεθοδίου Ἀνθρακίτη (ca. 1660 – 1748) στὸν Ἐπίσκοπο Βελλᾶς Φιλάρετο (†1711)» [:«An unpublished letter by Methodios Anthrakites (ca. 1660 – 1748) to the Philaretos, Bishop of Vella (†1711)»], Ἠπειρωτικὰ Χρονικὰ 36 (2002), σσ. 397-409. 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Ἡ πνευματικὴ κίνηση τῶν Ἰωαννίνων ἀπὸ τὸν 13ο ὣς τὸν 20ο αἰώνα» [:«Intellectual activity in Ioannina from the 13th to the 20th century»], στό:  Ἰωάννινα– Ἱστορικὴ κατάθεση [Συλλογικὸ ἔργο σὲ ψηφιακὴ μορφή], Ἰωάννινα, Καμπέρειο Πνευματικὸ Ἵδρυμα, 2002.­­­­­­­ 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Σύμμικτα περὶ Ἀθανασίου Ψαλίδα μὲ βάση τὸ Ἀρχεῖο του» [:«Various notes on Athanasios Psalidas based on his archive»], Ὁ Ἐρανιστὴς 24 (2001), σσ. 202-206. 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Νικόλαος Ζερζούλης (ca. 1710-1773) Petrus van Musschenbroek (1692-1761). Νέα στοιχεῖα» [: «Nikolaos Zerzoules (ca. 1710-1773) Petrus van Mus­schen­broek (1692-1761): New evidence»],  Ὁ Ἐρανιστὴς 23 (2001), σσ. 48-96.­­ 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Βιβλιοκρισία [:Book Review]: ″Βασιλικὴ Μπόμπου – Σταμάτη, Ὁ Βικέν­τι­ος Δα­μοδός. Βιογραφία – Ἐργογραφία 1700 – 1754, Ἀθήνα, Μορ­­φωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1998‶», Ἑλληνικὰ 51 (2001), σσ. 447-450. 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Ἡ Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸν 15ο ὣς τὸν 19ο αἰώνα: Διάγραμμα Ἱστοριογράφησης» [:«Modern GreekPhilosophy from the 15th to the 19th century: a historiographical outline»], Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., τχ., 8 (Φθινόπωρο 2001), σσ. 1-16.

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Ἕνα ἀνέκδοτο ἔργο τοῦ Γεωργίου Σουγδουρῆ (μέσα 17ου αἰ.–1725): Οἱ χειρόγραφες ″Διαλέξεις εἰς τὰ τοῦ Φιλο­σό­φου περὶ Γενέσεως καὶ Φθορᾶς (1674‶)» [:«An unpublished work by Georgios Sougdoures (mid 17th c.–1725): Themanuscript Lectures on Aristotle’s Generation and Corruption (1674)»], Δωδώνη 30/Γ΄ (2001), σσ. 235 -248. 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Ἡ Ἐπιστολὴ τοῦ Νικολάου Ζερζούλη πρὸς τὸν Μπαλάνο Βα­­­σιλόπουλο» [:«Nikolaos Zerzoules’ letter to Balanos Vassilopoulos»], στό: Τὸ Ἐθνικὸ Μετσόβιο Πο­λυ­­τεχνεῖο γιὰ τὸ Μέτσοβο. Τεχνολογία–Πολιτισμὸς καὶ Ἀπό­­κέντρωση. Ἐπιμ., Δη­μήτρης Ρόκος. Ἀθήνα, Μετσόβιο Κέν­τρο Διεπι­στη­μο­­νικῆς Ἔρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π., 2001, σσ. 179–191.

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Ἡ Ἐπιστολὴ τοῦ Νικολάου Ζερζούλη πρὸς τὸν Μπα­λά­νο Βασιλόπουλο (1754)» [:«Nikolaos Zerzoules’ letter to Balanos Vassilopoulos (1754)»], Δωδώνη 29/Γ΄ (2000), σσ. 103-119. 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> 1" style="text-decoration: underline" onclick="return popitup('popup2.php?lang=en&word_id=51');" >«Immanuel Kant καὶ Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός: Κατα­γρα­φὴ μίας φιλοσοφικῆς γνωριμίας» [:«Immanuel Kantand Modern Greek Enlightenment: documentation of a philosophical encounter»], στό: Νεοελληνικὴ Φιλο­­σο­φία. Ἐπιμ., Κωνσταντῖνος Βουδούρης. Ἀθήνα, Ἑλ­λη­νι­­κὰ Γράμ­­μα­­τα – Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἑταιρεία, 2000, σσ. 235–257.

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Ἀνθρακίτης Μεθόδιος· Ἀπολογία Ἰώσηπου Μοισιόδακα, 1780· Σχολή Γκιόνμα· Δούκας Νεοφυτος· Ζωσιμαία Σχολὴ Ἰωαννίνων» [:«Anthrakites Methodios; Apology of Iosepos Moesiodax, 1780; GkionmaSchool; Doukas Neophytos; Zosimaia School of Ioannina», στό: Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός. Οἱ Ιδέ­ες- τὰ πρόσωπα – οἱ συλλογικοὶ φορεῖς – τὰ ἔργα-. Ἱστορικὸ Λε­ξικό, Ἀθή­να, ΚΝΕ/Ε.Ι.Ε. – Τομέας Φιλοσοφίας Πα­νε­πι­στη­μίου Ἰω­αν­­­­νί­νων, 1999, σσ. 44-49, 50-51, 100-104, 128-131, 177-178 ἀντίστοιχα.

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Παρατηρήσεις στὴν πολιτικὴ σκέψη τοῦ Ρήγα» [:«Observations on Regas political thought»], Δωδώνη 28/ Γ´ (1999), σσ. 53–69.

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Ἡ διδασκαλία τῆς Λογικῆς κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ» [:«The teaching of Logic during the period of the Modern Greek Enlightenment», στό: Νεοελληνικὸς Διαφωτισμὸς (ἀπόπειρα μίας νέας ἐρευνητικῆς συγκομιδῆς). Πρακτικὰ Πανελληνίου Συνεδρίου, Κοζάνη 8–10 Νοεμβρίου 1996, Κοζάνη, 1999, σσ. 351–378.­­­­­­­­ 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Οἱ χειρόγραφες ″Διαλέξεις‶ τοῦ Γεωργίου Σουγδουρῆ ″Εἰς τὰ τοῦ Φιλοσόφου περὶ Γενέσεως καὶ φθορᾶς‶ (1674)» [:«Georgios Sougdoures’ manuscript ″Lectures‶ ″on Aristotle’s Generation and Corruption‶» (1674)»], Ὁ Ἐρανιστὴς 22 (1999), σσ. 246–252.­­­­­

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Ἀνθρωπολογία καὶ Γνωσιοθεωρία στὶς ἀπαρχὲς τοῦ 18ου αἰῶνος: De­scar­tes καὶ Νεοελληνικὴ Σκέψη» [:«Anthropology and gnoseotheory in the beginnings of the 18th century: De­scar­tes and Modern Greek Thought» ], Ὁ Ἐρανιστὴς 22 (1999), σσ. 47–79.­­­­­ 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Δελτίο Ἑλληνικῆς Φιλοσοφικῆς Βιβλιογραφίας» [:«Bulletin of Greek Philosophical Literature»]. Τεύχη 16–40, στό: Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, Τόμοι 6–16 (1989 –1999) [Ἑνιαῖο Τεῦχος (:Unified issue): Γιάννινα 2001]. ΤόμοςΤεύχη 17, 18 (1989), σσ. 207–232, 355–363· Τόμος 7, Τεύχη 19, 20, 21 (1990), σσ. 84–91, 215–223, 308–315· Τόμος 8, Τεύχη 22, 23, 24 (1991), σσ. 101111, 223–235, 371–379· Τόμος 9, Τεύχη 25, 26, 27 (1992), σσ. 68–76, 287–294, 401–407·Τόμος 10, Τεύχη 28, 30 (1993), σσ. 113–118, 334–337· Τόμος 11, Τεύχη 31, 32, 33 (1994), σσ. 95–98, 180–183, 285–287·Τόμος 12, Τεύχη 34, 35, 36 (1995), σσ. 79–81, 178–182, 280–284· Τόμος 13, Τεύχη 37, 39 (1996), σσ. 119–121, 317–319·Τόμος 14, Τεῦχος 41 (1997), σσ. 212–222· Τόμος 15, Τεύχη 44, 45 (1998), σσ. 216–222, 324–327· Τόμος 16, Τεῦχος 48 (1999), σσ. 326–333,­­­­ 6.

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Βιβλιογραφία γιὰ τὴν Ἤπειρο–Φιλοσοφία (1996–1998)» [:«Literature on Epirus–Philosophy (1996–1998)»], Ἠπει­­­­­­ρωτικὰ Χρονικὰ 33 (1998–1999), σσ. 381–388.­­ 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Ψυχὴ – σῶμα στὴ φιλοσοφικὴ θεώρηση τοῦ Βικεντίου Δαμοδοῦ– Μία πρώϊμη ἀξιοποίηση τῆς καρτεσιανῆς σκέ­ψης. Πα­ράρ­τημα: Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία. (Ἀποσπάσματα)» [:«Soul-body in the philosophical thinking of Vicentios Damodos – An early utilisation of Cartesian thought. Appendix: Vicentios Damodos, Physiology. (Extracts)»], Δωδώνη 27/Γ΄ (1998), σσ. 169–189.­­­­­­­ 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Εἰσαγωγὴ τῆς λογικῆς πραγματείας Μεθοδίου Ἀνθρακίτου–Ἀποσπάσματα» [:«Introduction of the logical treatise of Methodios Anthrakites–Extracts»]. (Μεταγραφὴ κειμένου–Εἰσαγωγή//text transcription – Introduction), Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., τχ. 1 (Ἄνοιξη 1998), σσ. 17–26.­­­ 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός. Βιβλιογραφία 1945–1995, (:«Modern Greek Enlightenment. Literature 1945–1995») Ἀθή­να, ΚΝΕ/ Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν – Τομέας Φιλο­σο­φί­ας/Πα­­νεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1998. Συμμετοχή (Participation). 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Βιβλιογραφία γιὰ τὴν Ἤπειρο–Φιλοσοφία (1994–1996)» [:«Literature on Epirus–Philosophy (1994–1996)»], Ἠπει­­­­­ρωτικὰ Χρο­νικὰ 32 (1997), σσ. 545–553. 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Ἡ ἐλευθερία ὡς ὑπέρβαση τοῦ ἑτεροκαθορισμοῦ στὴ φι­λο­σο­­­­φικὴ θε­ώ­ρη­ση τοῦ Ἀθανασίου Ψαλίδα» [:«Freedomas transcending other-determination in the philosophical thinking of Athanasios Psalidas»], στό: Ἡ ἔννοια τῆς ἐλευ­­θερίας στὸν νε­ο­ελ­ληνικὸ στοχασμό. Ἡμί­το­μος δεύ­τε­ρος, Ἀθῆ­­ναι, Ἀκαδημία Αθηνῶν – Κέ­ντρον Ἐρεύ­νης τῆς Ἑλ­λη­­­νι­κῆς Φιλοσοφίας, 1997, σσ. 163–182. 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Ἡ ἔννοια τῆς Ἐλευθερίας στὸ ἔργο τοῦ Βικεντίου Δαμοδοῦ» [:«The Concept of Freedom in the works of Vicentios Damodos»], στό: Ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας στὸν νεοελληνικὸ στοχασμό. Ἡμίτομος δεύτερος, Ἀθῆ­ναι, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν – Κέ­ντρον Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς Φι­λο­σο­φί­ας, 1997, σσ. 145–162.­­­­­ 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> 1" style="text-decoration: underline" onclick="return popitup('popup2.php?lang=en&word_id=61');" >«Ἡ περὶ “τοῦ κόσμου […] ἐπιστήμη”. Κοσμολογικὲς ἀνα­φο­ρὲς σὲ ἕνα χει­ρό­γραφο μαθηματάριο τοῦ Ἀθανασίου Ψα­λί­δα. Πα­­­ράρτημα: Ἀθα­να­σίου Ψαλίδα: Μεταφυσική. Μέρος Βον τῆς Μεταφυσικῆς: Κοσμολογία» [:«The ‘science […] regarding the world’. Cosmological references in a manuscript textbook of Athanasios Psalidas. Appendix: Athanasios Psalidas: Metaphysics. Part B of Metaphysics: Cosmology»], Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση 13 (1996), σσ. 131153· καὶ στὸν Τόμο: Οἱ Ἐπιστῆμες στὸν ἑλληνικὸ χῶρο, Ἀθήνα, Κέντρο Νεοελληνικῶν Ἐρευ­νῶν/Ε.Ι.Ε. – Τροχαλία, 1997, σσ. 191–215.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Εἰσαγωγή» [:«Introduction»], στό: Χαρίτων Καρανάσιος (Ἐπιμ.), Ἐκδόσεις καὶ χει­­ρό­γρα­φα τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ (1707–1832). Πρό­­­­λογος Γρηγόρης Κα­ραφύλλης, Εἰσαγωγὴ Κώ­στας Θ. Πέ­τσιος. Κοζάνη, Δῆμος Κοζάνης – Ὑπουρ­γεῖο Πολι­­τι­σμοῦ, 1996, σσ. ix–xi. 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Γνωσιολογικὲς συνιστῶσες τῆς σκέψης τοῦ Εὐγενίου Βούλ­­­­γα­ρη» [:«Gnoseological constituents of Eugenios Voulgares’ thought»], Δω­­δώ­νη 25/Γ´ (1996), σσ. 57–66. 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Βιβλιογραφία 1977–1994» [:«Literature 1977–1994»], στό: G. P. Henderson, Ἡ ανα­βί­ω­ση τοῦ Ἑλ­λη­νι­κοῦ στοχασμοῦ 1620–1830. Ἡ Ἑλληνικὴ φι­λο­­σο­­­φία στὰ χρόνια τῆς Τουρ­κοκρατίας. Μετάφρ. Φ. Κ. Βώρος. Ἀθή­­­να, Κέντρον Ἐρεύνης τῆς Ἑλ­­λη­νικῆς Φιλοσο­φί­ας, 1994, σσ. 305–316. 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Βιβλιογραφία γιὰ τὴν Ἤπειρο–Φιλοσοφία (19911993)» [:«Literature on Epirus–Philosophy (19911993)»], Ἠπει­­­ρωτικὰ Χρο­νικὰ 31 (1994), σσ. 201–213. 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Βιβλιογραφία γιὰ τὴν Ἤπειρο–Φιλοσοφία (1989–1990)» [:«Literature on Epirus–Philosophy (1989–1990)»], Ἠπει­­­ρωτικὰ Χρο­­­νικὰ 30 (1992), σσ. 359–382. 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Βιβλιοκρισία [:Book Review]: ″Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Πολιτικοὶ στο­­χα­στὲς τῶν νε­ο­­­τέ­­ρων χρό­νων. Βιογραφικὲς καὶ ἑρμη­νευ­τικὲς προ­σεγ­γί­σεις, Ἀθή­­να, 1989”», Δω­δώ­νη, Ἐπιστη­μο­νικὴ Ἐπε­τη­ρί­δα τοῦ Τμή­­μα­­τος Φιλοσοφίας, Παι­δα­γω­γι­κῆς καὶ Ψυ­χο­λο­γίας τῆς Φι­λο­­σο­­φι­κῆς Σχολῆς τοῦ Πανε­πι­στη­μίου Ἰω­αν­νί­νων, Τόμος ΙΘ΄, Μέ­­­ρος Τρίτο, Ἰωάννινα 1990, σσ. 143–147.

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Βιβλιογραφία γιὰ τὴν Ἤπειρο–Φιλοσοφία (1987–1988)» [:«Literature On Epirus–Philosophy (1987–1988)»], Ἠπει­­­ρωτικὰ Χρονικὰ 29 (1988/1989), σσ. 491–497.­­ 

18pt; text-align: justify; line-height: 17pt" class="MsoNormal"> «Ἡ ἔννοια τῆς Εὐδαιμονίας στὸ ἔργο τοῦ Ἀθανασίου Ψαλίδα» [:«The concept of Happiness in the works of Athanasios Psalidas»], Ἠπειρωτικὰ Χρονικὰ 29 (1988/1989), σσ. 379–401.

   
Operational Program «Information Society». Measure 1.3 (Documentation, exploitation and showcasing of Hellenic Culture. Action Line 1. Education, Culture). Actions 1.4 and 2.5. Proposal 65. Project funded in part by the European Union: Co-funding at 80% by the ERDF (European Regional Development Fund) and 20% by the Ministry of Finances (through national resources).